Functionar public in proiect?

8 august 2017 192

Buna, va rog mult acordati suportul dumneavoastra ca expert: - poate un functionar public, specialist principal al Consiliului raional fi angajat si ca Manager de proiect (proiect finantat din fonduri europene), astfel dumnealui profitind de salariu de la ambele posturi de munca? In viitor se prevede o lege unde functionarilor publici li s-ar permite sa activeze in cadrul proiectelor si sa fie salarizati?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună seara,

În legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ( http://lex.justice.md/md/330050/ ) puteți găsi Restricțiile și incompatibilitățile funcționarului public și anume în art. 25:
Articolul 25. Incompatibilităţi generale pentru funcţia publică
(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea... mai detaliat în care a fost numit.
(2) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate:
a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;
b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;
c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte de Guvern;
[Art.25 al.(2), lit.c) modificată prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.
[Art.25 al.(2), lit.d) introdusă prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(21) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare activitate de întreprinzător, cu excepţia calităţii de fondator al societăţii comerciale.
[Art.25 al.(21) modificat prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
[Art.25 al.(21) introdusă prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]
(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, în afara orelor de program.
[Art.25 al.(22) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(23) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat, prin act administrativ, pentru a face parte din echipa de proiect investiţional sau de proiect de asistenţă tehnică, finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii de audit sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici pentru care activitatea desfăşurată în cadrul echipei de proiect generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o exercită.
[Art.25 al.(23) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(24) Funcţionarul public nu este în drept să favorizeze, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice.
[Art.25 al.(24) introdus prin LP297 din 22.12.16, MO30-39/03.02.16 art.69]
(3) Funcţionarul public poate cumula, în cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conducătorului.
(4) Funcţionarul public nu poate fi mandatar al unor terţe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(5) Alte incompatibilităţi şi conflicte de interese se stabilesc prin legislaţie specială.
(6) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (2), (21), (22), (23) și (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariţiei acesteia. Dacă nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcţionarul public este destituit din funcţie.

9 august 2017