Impozitarea freelancerilor

5 octombrie 2017 687

Din cate stiu, programatorii cu studii superioare angajati nu achita taxe pe venit. Se impoziteaza oare, si daca da, care este modalitatea de impozitare a freelancerilor rezidenti RM cu studii superioare pentru veniturilor obţinute peste hotarele ţării (UE)? Rezidentul este persoana fizica care se afla pe teritoriul RM si acordă servicii IT nerezidentului. Ar trebui sa fim inregistrati ca entitate juridica pentru a oferi astfel de servicii sau nu e necesar? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Nu este tocmai asa cum credeti. Scutirea de impozit nu este absoluta. Nu este corect sa credem ca "programatorii angajati sunt scutiti de taxe pe venit".

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313287&lang=1

Legea nr. 1164 din 24.04.97 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal //Monitorul Oficial 62/524, 18.09.1997

Articolul 24. Dispoziţii... mai detaliat tranzitorii
(21) Se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări; Condiţia respectivă nu se aplică agenţilor economici nou-creaţi şi agenţilor economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent;
c) posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2;
d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
e) angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.
Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.
Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.
Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
- actul de constituire al agentului economic;
- contractul individual de muncă;
- organigrama angajatorului;
- fişa postului;
- copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
- carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
- statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
- confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art.34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. În categoria altor venituri se includ veniturile obţinute, pe parcursul anului fiscal, de către angajat de la angajatorul propriu, cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate, sau de la alţi subiecţi.
Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.
Impozitul pe venit stabilit prin prezentul alineat scuteşte beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut.
Agentul economic ai cărui angajaţi beneficiază de prevederile prezentului alineat urmează să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat o informaţie privind faptul dat, în forma şi în modul stabilite de Serviciul Fiscal de Stat.
Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta fiind obligat să achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente.
Prevederile prezentului alineat se aplică pînă în perioada fiscală 2020 inclusiv.

* * *
Anexa nr.1
LISTA
activităţilor de realizare de programe*
* Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei Rev.2, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.

1. Activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare: analiza necesităţilor informatice ale utilizatorilor; consultarea asupra celor mai eficiente soluţii; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concreţi; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe de uz general.
2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indicaţiilor date de utilizator.

Anexa nr.2
LISTA
ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2005/mo154-156md/an.2_1164.doc

10 octombrie 2017
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Cel mai convenabil, in vizunea mea, ar fi sa fondati un SRL si sa aplicati urmatoarele prevederi ale Codului fiscal:
Capitolul 7 (prim)
REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2017/mo277-288md/TL.II_1163.doc
Asta va fi aplicabil daca veti avea vanzari anuale de servicii in marime nu mai mare de... mai detaliat 600.000 lei (30.000 euro/an sau circa 2500 euro pe luna).
Daca veti castiga din freelance mai mult de 600.000 lei pe an - veti plati impozite conform regulilor generale.

10 octombrie 2017