In cât timp este obligat un executor sa semneze o încheiere?

13 septembrie 2019 23

M-am apropiat la biroul executorului si am aflat suma pe care trebuia sa o achit. Am întrebat secretara dacă achit astăzi suma, când primesc acea încheiere? Ea mi-a spus ca azi sau cel puțin mâine, dar au trecut deja 3 zile și ea spune ca executorul nu a trecut pe la birou sa semneze. Cum sa procedez in acest caz dacă am nevoie ca încheierea sa fie semnată urgent?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Mai jos găsiţi extrasele din lege unde sunt descrise documentele executorii, prezentarea documentului executoriu spre executare, comunicarea actelor de procedură şi altor documente, termenii şi drepturile şi obligaţiile părţilor:

Articolul 11. Documentele executorii
Sînt documente executorii şi se execută conform... mai detaliat normelor stabilite de prezentul cod:
a) titlurile executorii eliberate de instanţa de judecată în condiţiile legii;
b) hotărîrile date de instanţele de judecată în cauzele de contencios administrativ, încheierile, ordonanţele instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel;
c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele competenţei atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze penale şi sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;
c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind efectuarea anumitor acte obligatorii legate de remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;
d) ordonanţele privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională sub formă de amendă;
e) titlurile executorii eliberate în temeiul hotărîrilor arbitrale;
f) titlurile executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de judecată străine şi hotărîrilor arbitrale străine, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul Republicii Moldova;
g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicare de amenzi;
h) încheierile executorului judecătoresc, procesele-verbale ale executorului judecătoresc în care sînt consemnate condiţiile tranzacţiei în cazul concilierii părţilor în conformitate cu art.62 al prezentului cod;
i) deciziile Colegiului disciplinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi ale Colegiului disciplinar al Uniunii Avocaţilor cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare cu caracter pecuniar;
j) hotărîrile (deciziile) cu privire la aplicarea de sancţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau de alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control;
k) actele învestite cu formulă executorie, în condițiile în care legea oferă dreptul la executare silită în temeiul acestora;
k1) hotărîrile arbitrale prin care se aprobă tranzacţiile;
l) hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la suma de reparare echitabilă a prejudiciului şi de compensare a celorlalte cheltuieli, precum şi acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei, semnat de părţi.
l1) deciziile Ministerului Finanţelor privind încasarea din contul beneficiarilor Programului de stat „Prima casă” a creanţelor rezultate din garanţiile de stat acordate şi plătite băncii şi neacoperite integral în urma vînzării locuinţei ipotecate;
m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Vamal, în cazurile prevăzute la art.92 şi 101 din prezentul cod.
n) contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost înscris în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege.
n1) contractele de leasing, în partea referitoare la dreptul locatorului de a intra în posesia bunului, a documentelor aferente lui şi de a obţine radierea leasingului din registrul de publicitate, cu condiţia că locatorul este o organizaţie de creditare nebancară sau o societate de leasing, iar leasingul a fost notat sau înregistrat conform dispoziţiilor art.929 alin.(3) din Codul civil;
o) deciziile coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat;
p) actele emise de către Serviciul Fiscal de Stat privind dispunerea încasării sumelor;
q) actele emise de Consiliul Concurenţei privind aplicarea sancţiunilor pecuniare.

Articolul 15. Prezentarea documentului executoriu spre executare
(1) Documentul executoriu se prezintă spre executare de către creditor.
(2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare în cauzele ce ţin:
b) de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat;
c) urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat;
d) de urmărirea pensiei de întreţinere;
[Art.15 al.(2), lit.d) declarată neconstituțională prin HCC39 din 14.12.17, MO68-76/02.03.18 art.36; în vigoare 14.12.17]
e) de încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;
e1) de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;
e2) de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
f) de restabilirea la locul de muncă şi de încasarea salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă;
g) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege.
h) de încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.
(21) În cazurile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, creditorul este în drept să aleagă un alt executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art.32 din prezentul cod.
(22) Hotărîrile judecătoreşti străine recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova se prezintă de instanţa de judecată spre executare din oficiu doar în cazurile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol.
(3) În cazurile enumerate la alin. (2), instanţa de judecată expediază documentele executorii conform competenţei teritoriale prevăzută la art. 30 alin. (3) şi (4) din prezentul cod şi informează părţile despre prezentarea acestora spre executare. Acest fapt nu limitează creditorii în exercitarea dreptului prevăzut la art.60 alin.(2) din prezentul cod.
(4) În cazul prezentării unui nou titlu executoriu, în condiţiile art. 13 alin. (4) din prezentul cod, procedura de executare continuă, actele anterioare avînd efect juridic deplin în măsura în care nu contravin dispozitivului noului titlu executoriu.
(5) Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor publice, se execută în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.
Articolul 16. Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare
(1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Documentul executoriu privind urmărirea plăţilor periodice îşi menţine valabilitatea în cursul întregii perioade în care urmează să se efectueze plăţile. Termenul stabilit la alin. (1) se aplică fiecărei plăţi periodice în parte, iar curgerea lui începe de la scadenţa fiecărei plăţi.
(3) Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în decursul a 30 de zile de la data expirării termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.
(4) Hotărîrile cu privire la contravenţii se prezintă spre executare în termenele stabilite de Codul contravenţional, dacă legea nu prevede altfel.
(5) Termenele de prezentare a documentelor executorii se calculează în conformitate cu art. 111 din Codul de procedură civilă.

Articolul 28. Comunicarea actelor de procedură şi altor documente
(1) Cererea de chemare în judecată, actele de procedură emise de instanţa de judecată sau de executorul judecătoresc, alte documente pot fi comunicate, prin intermediul biroului executorului judecătoresc, participanţilor la proces şi persoanelor interesate, la solicitarea părţii interesate.
(2) Executorul judecătoresc are obligaţia ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi achitarea taxelor pentru serviciile sale, să organizeze personal sau prin intermediul angajaţilor săi comunicarea actelor de procedură.
(3) Taxele de comunicare a actelor de procedură sînt achitate de partea care a solicitat comunicarea.
(4) Actele de procedură se comunică prin înmînarea lor sau prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod şi de Codul de procedură civilă.
Articolul 29. Procesul-verbal privind înmînarea actului de procedură şi altor documente
(1) La înmînarea actelor de procedură şi altor documente se întocmeşte un proces-verbal privind înmînarea actului de procedură, care va cuprinde:
a) anul, luna şi ziua întocmirii lui;
b) numele, prenumele şi funcţia celui care l-a întocmit;
c) numele, prenumele şi domiciliul destinatarului;
d) denumirea autorităţii care a emis actul de procedură şi denumirea actului;
e) conţinutul actului care se înmînează;
f) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i se înmînează actul;
g) semnătura celui care a întocmit procesul-verbal.
(2) Refuzul de a semna procesul-verbal ca dovadă de primire a actului de procedură sau a unui alt document sau imposibilitatea de a-l semna se menţionează în procesul-verbal. Acesta se transmite părţii care a solicitat înmînarea.

Articolul 44. Drepturile şi obligaţiile părţilor
            (1) În procesul executării, părţile au dreptul:
            a) să ia cunoştinţă de materialele procedurii de executare;
            b) să facă extrase şi copii de pe materialele procedurii de executare;
            c) să depună cereri şi demersuri;
            d) să participe la actele de executare;
            e) să-şi prezinte argumentele şi considerentele asupra tuturor chestiunilor;
            f) să dea executorului judecătoresc explicaţii verbale şi scrise;
            g) să facă obiecţii împotriva cererilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi la procedura de executare;
            h) să solicite recuzarea executorului judecătoresc;
            i) să încheie tranzacţii;
            j) să se expună asupra apartenenţei şi valorii bunurilor urmărite;
            k) să conteste actele executorului judecătoresc;
            l) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
            (2) În tot cursul executării silite, creditorul şi debitorul pot conveni, sub supravegherea executorului judecătoresc, ca executarea să se efectueze, total sau parţial, numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului sau ca stingerea obligaţiei să se facă în alt mod permis de lege.
            (3) Debitorul este obligat să execute documentul executoriu, să declare în scris, pe propria răspundere, executorului judecătoresc, la solicitarea acestuia, toate veniturile, drepturile de creanţă deţinute şi bunurile sale, inclusiv cele care se află în proprietate comună pe cote-părţi, în devălmăşie sau care sînt gajate, precum şi locul aflării lor. Aceeaşi obligaţie revine şi conducătorilor, contabililor şi fondatorilor persoanei juridice debitor. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea prevăzută de lege.
            (4) Debitorul ale cărui bunuri au fost sechestrate anterior este obligat să aducă la cunoştinţă executorului judecătoresc care sechestrează aceleaşi bunuri existenţa sechestrului anterior şi organul (persoana) care l-a aplicat, predînd executorului o copie de pe procesul-verbal de sechestru.
            (5) Creditorul este obligat să acorde executorului judecătoresc sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire a executării silite, punîndu-i la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop.
            (6) Părţile sînt obligate să respecte întocmai cerinţele legislaţiei privind executarea.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114302&lang=ro

Servus

13 septembrie 2019