Incasare prejudiciu

12 martie 2019 48

Salut! Daca paratul nu are bani sau bunuri care ar acoperi suma pe care o datoreaza, atunci ce masuri pot fi luate? Cum totusi se vor obtiine banii?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Daca există o hotărâre de incasare a sumei, vă adresați la executorul judecatoresc.
Urmeaza a fi impuse sechestre și interdicii, incasare din salariu daca este angajat oficial.
Sigur mai sunt forme de constrîngere ca ridicarea de bunuri de la debitor și scoaterea la vînzare.
Pentru identificare de posibilități urmeaza a studia actele... mai detaliat cauzei

13 martie 2019
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
>>>
In asa caz, nu va fi posibila incasarea datoriei decat atunci cand debitorul va obtine in proprietate careva bunuri.

Codul de Executare -
Articolul 86. Restituirea documentului executoriu
(1) După achitarea cheltuielilor de executare, documentul executoriu care nu a fost executat ori care a fost executat parţial se... mai detaliat restituie creditorului în cazul în care:
b) debitorul nu are bunuri ori venituri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanţelor;

Faptul ca Debitorul nu are bunuri nu trebuie sa fie unul declarativ, dar un fapt constatat in mod corespunzator de catre executorul judecatoresc, care va interpela toate registrele publice si toate bancile despre existenta bunurilor/afacerilor/conturilor pe numele debitorului, sau de catre debitor in comun cu alte persoane.

13 martie 2019
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Alte solutii pot fi apararea drepturilor Dvs prin intermediul Actiunii oblice sau Actiunii revocatorii:

Codul Civil>

§2. Acţiunea oblică
Articolul 892. Acţiunea oblică
(1) Creditorul a cărui creanţă este certă, lichidă şi exigibilă poate, în numele debitorului său şi independent de voinţa acestuia, exercita drepturile şi acţiunile acestuia în cazul în care debitorul, în... mai detaliat dauna creditorului, refuză sau omite să le exercite.
(2) Creditorul nu poate exercita drepturile şi acţiunile care sînt exclusiv personale ale debitorului.
(3) Creanţa trebuie să fie lichidă şi exigibilă cel tîrziu la momentul examinării acţiunii.
(4) În raporturile dintre creditorul care acţionează pe cale oblică şi debitorul său se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind reprezentarea legală.

Articolul 893. Excepţiile opuse creditorului care a intentat acţiune pe cale oblică
Cel împotriva căruia a fost intentată acţiune pe cale oblică poate opune creditorului toate excepţiile opozabile propriului creditor.

Articolul 894. Efectele acţiunii exercitate pe cale oblică
Toate bunurile obţinute în baza acţiunii oblice intră în patrimoniul debitorului şi beneficiază tuturor creditorilor acestuia. Cu toate acestea, creditorul care a exercitat acţiunea oblică beneficiază de un privilegiu asupra acelor bunuri în scopul rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu acţionarea pe cale oblică.

§3. Acţiunea revocatorie
Articolul 895. Acţiunea revocatorie
(1) Creditorul poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor în dauna creditorului, manifestată prin împiedicarea satisfacerii integrale a drepturilor creditorului faţă de debitor, dacă debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau, în cazul în care actul juridic a fost încheiat înainte de apariţia dreptului creditorului, acesta a fost încheiat de către debitor cu intenţia de a dăuna creditorilor în general.
(2) În cazul în care actul juridic atacat este cu titlu oneros, suplimentar circumstanţelor prevăzute la alin.(1) creditorul trebuie să demonstreze că:
a) terţul contractant sau beneficiarul actului a cunoscut ori trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau că el a fost încheiat cu intenţia de a dăuna creditorului; sau
b) dacă actul juridic a fost încheiat înainte de apariţia dreptului creditorului, terţul contractant sau beneficiarul actului juridic a cunoscut intenţia debitorului de a dăuna creditorilor în general.
(3) Debitorul se prezumă că cunoştea sau trebuia să cunoască că actul juridic cu titlu gratuit va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă acesta este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acţiunii revocatorii.
(4) Ambele părţi ale actului juridic cu titlu oneros sînt prezumate că cunoşteau sau trebuiau să cunoască că el va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă actul juridic este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acţiunii revocatorii şi acesta constituie:
a) un act juridic în care valoarea de piaţă a prestaţiei debitorului depăşeşte cu o treime valoarea de piaţă a contraprestaţiei terţului contractant; sau
b) un act juridic încheiat de către debitor cu o persoană afiliată debitorului sau al cărui beneficiar este o persoană afiliată debitorului.
(5) În cazurile prevăzute la alin.(4), se prezumă că terţul contractant nu a executat contraprestaţia.
(6) Creditorul poate înainta acţiunea revocatorie chiar dacă creanţa sa încă nu este exigibilă.
(7) În sensul dispoziţiilor legale privitoare la acţiunea revocatorie, prin debitor se înţelege şi terţul care a acordat o garanţie reală sau personală în folosul creditorului.


Articolul 898. Efectele admiterii acţiunii revocatorii
(1) Actul juridic atacat va fi declarat inopozabil atît faţă de creditorul care a depus acţiunea revocatorie, cît şi faţă de toţi ceilalţi creditori care, putînd depune acţiune revocatorie, au intervenit în cauză. Aceştia vor avea dreptul de a fi plătiţi din sumele obţinute din urmărirea prestaţiei primite de către terţul contractant sau beneficiar, cu respectarea ordinii de preferinţă existente între aceşti creditori. Suma rămasă după satisfacerea creanţelor tuturor acestor creditori se restituie terţului contractant sau, după caz, beneficiarului.
(2) În cazul în care terţul contractant sau beneficiarul nu poate restitui prestaţia datorată, creditorul poate pretinde valoarea ei bănească conform dispoziţiilor legale privind îmbogăţirea nejustificată.
(3) Terţul contractant sau beneficiarul care a dobîndit ceva în baza actului juridic declarat inopozabil poate exclude urmărirea prestaţiei, plătind creditorului căruia profită admiterea acţiunii o sumă de bani egală cu dauna suferită de acesta din urmă prin încheierea şi executarea actului juridic. În caz contrar, hotărîrea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul pînă la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea revocatorie.

Articolul 899. Înaintarea acţiunii revocatorii în privinţa actelor juridice subsecvente
Prin acţiune revocatorie se poate declara inopozabil şi actul juridic subsecvent actului juridic inopozabil încheiat de către debitor. În acest caz, dispoziţiile art.895-900 se aplică în mod corespunzător, în special terţul contractant va fi debitorul, iar dobînditorul subsecvent va fi terţul contractant sau beneficiarul.

-------------

Cu alte cuvinte,
Aceste actiuni pot fi inaintate in instanta de judecata in cazurile cand:
1. Debitorul are la rindul sau debitori, insa nu intreprinde masuri pentru a isi recupera creanta (actiunea oblica);
2. Debitorul, chiar si inainte de data emiterii Titlului Dvs., a instrainat fraudulos bunurile sale, pentru a se eschiva de la executarea obligatiilor fata de Dvs. (actiunea revocatorie).

13 martie 2019