Indemnizație pentru copii

18 iunie 2018 23

Soții sunt angajați și au un copil în vîrstă de doi ani. Mama este în concediu de maternitate și primește indemnizație. Recent mama a părăsit soțul și copilul și a plecat peste hotare. La moment copilul se află în grija bunicii de pe tată care este și ea angajată. Poate bunica să își ia concediu de îngrijire a copilului pînă la trei ani și să primească indemnizație?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, Ana
LEGE Nr. 289 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale Articolul 18 (2) De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului,... mai detaliat precum şi tutorele, dacă sînt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3).
(3) În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă integral înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3).
HOTĂRÎRE Guvernului Nr. 1478 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii
pct. 7. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se stabilesc, la cererea persoanei asigurate/neasigurate, cu respectarea următoarelor condiţii:
d) persoanelor asigurate, la cerere, opţional: unuia dintre părinţi, părintelui adoptiv/tutorelui, bunelului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care îşi desfăşoară activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de cotizare;
3) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită se suspendă în cazul în care beneficiarul se angajează, îşi reia activitatea sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte, la solicitare, altei persoane care întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.
Deci, bunica trebuie să se afle în concediu pentru îngrijirea copilului, fapt confirmat si de prevederile Codului Familiei articolul 124 aliniatul (4) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se acordă, în baza unei cereri în formă scrisă, tatălui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui, în cazul în care Femeile salariate şi ucenice, precum şi soţiile aflate la întreţinerea salariaţilor nu utilizează concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului
Cererea pentru stabilirea indemnizației se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau o puteți depune prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice https://servicii.gov.md/ecnas/ și/sau pagina-web a Casei Naționale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei.
Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul și copilul sînt înregistrați în Registrul de stat al populației;
b) se confirmă relația de rudenie între solicitant și copil în baza informației din Registrul de stat al populației.
la cerere se anexează:
- actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie;
- certificatul de naştere al copilului,
- extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, în original;
- după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, părintele adoptiv) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
- carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare
Cererea pentru stabilirea indemnizației se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, casa teritorială informează solicitantul prin eliberarea recipisei cu indicarea acestui fapt. Solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul reprezentantului primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrări cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă sau de corectare/ completare a documentelor este depășit, sau în cazul depunerii cererii în mod electronic în sistemul informațional „Protecția Socială” se va constata lipsa datelor necesare pentru stabilirea și calcularea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz, solicitantului i se comunică, în scris, motivul refuzului.
De asemenea, la apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei, plata indemnizaţiei încetează din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective. Deci, ati putea mentiona in cerere ca doamna nu îngrijește de copil, e plecată peste hotare iar bunica nemijlocit are grija de copil.
De asemenea dacă, în eventualitate doamna va fi decăzută din drepturi părintești (prin cerere de chemare în judecată pentru că se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;) plata indemnizaţiei de asigurări sociale se suspendă pe perioada decăderii beneficiarului indemnizaţiei din drepturile părinteşti.
Sper că informația va fi utilă!
succese

23 iunie 2018