Înregistrare nastere

9 iulie 2018 18

Buna ziua. Imi ziceți, va rog, termenul de eliberare a certificatului de nastere la copil nou-nascut.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua,
Atrageți atenția la prevederile Legii privind actele de stare civilă, deschideți și legea a cărei link l-am indicat mai jos.
Cam acestea ar fi prevederile legale referitoare la înregistrarea nașterii de care ați avea necesitate.

Codul familiei al RM
Articolul 47. Stabilirea provenienţei copilului
(1) Provenienţa copilului de la mamă (maternitatea) se stabileşte... mai detaliat în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă într-o instituţie medicală.
(2) În cazul cînd copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe. Fiind informaţi despre un caz de naştere sau la adresarea mamei după naştere, instituţia medico-sanitară/medicul de familie din localitate sînt obligaţi să întreprindă, în termen de 3 zile lucrătoare, măsurile necesare de constatare a naşterii copilului şi, în cazul constatării acesteia, să elibereze certificatul medical constatator de naştere, chiar dacă mama nu are domiciliul în această localitate.

Lege privind actele de stare civilă a RM nr. 100 din 26.04.2001
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312727

Articolul 16. Atribuţiile organelor de stare civilă
(1) Oficiile stare civilă activează în fiecare oraş-reşedinţă al raionului şi asigură:
a) înregistrarea actelor de stare civilă;
b) înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă;
c) reconstituirea, înregistrarea tardivă, precum şi transcrierea actelor de stare civilă;
d) modificarea, rectificarea, completarea, anularea actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea;
e) evidenţa formularelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă;
f) eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă;
g) organizarea şi păstrarea fondului de arhivă propriu;
h) controlul activităţii ce ţine de înregistrarea actelor de stare civilă, desfăşurate de persoanele abilitate din cadrul primăriilor oraşelor, comunelor, satelor din raza lor teritorială, generalizarea rezultatelor controalelor şi acordarea ajutorului metodic;
i) soluţionarea altor probleme ce ţin de competenţa lor.
(2) Organele de stare civilă sînt în drept, în corespundere cu competenţele legale, să presteze şi servicii de ordin juridic şi tehnic ce nu sînt prevăzute de prezenta lege, precum şi servicii de urgenţă. Nomenclatorul acestor servicii, mărimea taxelor la servicii se stabilesc de Guvern, în corespundere cu legislaţia în vigoare. Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale se stabilesc în corespundere cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
(3) În oraşe, comune şi sate, înregistrarea naşterii, căsătoriei şi decesului se efectuează în cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale respective. Consiliul oraşului, comunei, satului, prin decizie, va abilita secretarul consiliului ori alt funcţionar al primăriei respective cu exercitarea atribuţiilor de stare civilă.

Articolul 20. Temeiurile pentru întocmirea actului de naştere
(1) Drept temei pentru înregistrarea naşterii şi întocmirea actului de naştere servesc:
a) actul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
b) certificatul medical de naştere, eliberat de unitatea sanitară privată, de medicul care a asistat naşterea sau la care s-a adresat mama după naştere (cînd naşterea s-a produs în afara unităţii sanitare) ori de un medic privat care a asistat naşterea;
c) procesul-verbal şi certificatul prin care se constată sexul şi vîrsta copilului - în cazul înregistrării naşterii unui copil găsit.
(2) În lipsa actelor prevăzute la alin.(1), înregistrarea naşterii copilului se face pe baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.

Articolul 21. Locul înregistrării naşterii
(1) Înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului.
(2) În cazul întocmirii actului de naştere la locul de trai al părinţilor, la rubrica "Locul naşterii", cu acordul părinţilor, se va înscrie denumirea localităţii în care are loc înregistrarea naşterii.

Articolul 28. Înregistrarea naşterii gemenilor
În cazul înregistrării naşterii gemenilor, se va întocmi cîte un act de naştere pentru fiecare copil.

9 iulie 2018