Legalizarea constructiei neutorizate

6 iulie 2019 45

Buna ziua. In anul 2005 am construit fara niciun act o anexa la apartamentul pe care il detin. Acum doresc sa autorizez aceasta anexa. De unde trebuie sa incep si ce amenzi sau sanciuni risc? Multumesc!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Ca sancțiuni
Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente
Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a... mai detaliat clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.


In cazul lipsei unei autorizații la etapa de executare a lucrărilor, este posibil de a legaliza construcția, in acest sens urmeaza a efectua o expertiză tehnica a construcției privind corespunderea acesteia rigorilor in construcție.
Totodată se solocită celor de la ASP directia cadastru de a efectua un raport de inventariere tehnica.
Se întocmește un proces verbal de dare in exploatare, care cu noile modificari de planimetrie și expertiza tehnică se inregistreaza la carastru.
In context, ar fi posibil necesar de a prezenta avize de la unele instituții de control, de la directia protecție civila si situații excepționale.
Ultima data cind am intilnit aceasta întrebare, cam astea erau condițiile, posibil ar exista și ceva modificari

Vedeți Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010

Art. 18 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715

8 iulie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Adiţional la cele expuse, Recomandarea nr. 7 a CJS Privind examinarea cererilor despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor neautorizate, prevede următoarele:

Conform art. 28 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010, construcţiile executate în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, a documentaţiei de proiect şi... mai detaliat a autorizaţiei de construire se consideră construcţii neautorizate. Articolul 41 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 335 din 17.05.1996 prevede că, amplasarea şi proiectarea construcţiilor şi amenajărilor se autorizează prin certificatul de urbanism, iar executarea lor, prin autorizaţia de construire, iar potrivit art. 42 alin. (1) din această
lege, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se eliberează de către administraţia publică locală.
Conform art. 18 alin. (1) din Legea privind calitatea în construcţii nr. 721
din 02.02.1996, recepţia construcţiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi execuţie şi cu alte documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
Potrivit art. 21 alin. (3), art.2 (1) din legea respectivă, fără înregistrarea
autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii, se interzice executarea de lucrări la construcţiile de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie.
Procedura de recepţie a construcţiilor este reglementată prin Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 285 din 23.05.1996. Conform p.1 al acestui Regulament, recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care comisia de recepţie declară că acceptă şi preia lucrarea definitivată de construcţie şi instalaţiile aferente acesteia, cu sau fără rezerve, şi că aceasta poate fi dată în folosinţă, iar conform p. 8 din acest Regulament, comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale în teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti notorii din domeniul vizat. Or, recunoaşterea dreptului de proprietate cu înregistrarea construcţiilor neautorizate, ar constitui substituirea instanţei de judecată în aprecierea unor aspecte ce ţin de interesul public şi anume asigurarea calităţii în construcţii, corespunderea imobilului neautorizat cu cerinţele de exploatare
a acestora, care sunt stabilite de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996, Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010 precum şi de alte acte normative incidente.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=22

Servus

8 iulie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Daca anterior mai era valabil cele enunțate, actual, inclusiv recomandarea dată, nu are nici o valoare, comentariu gol.
Acțiuni de recunoaștere nu se admit, după cum se admiteau anterior.

8 iulie 2019