Lucru ca freelancer

12 aprilie 2019 47

Buna ziua. Eu practic o activitate de liber profesionist, inchiriez un oficiu ca persoana fizica pe contract. In cadrul oficiului eu ofer servicii de pe calculatorul meu personal la o firma din strainatate, servicii de consultanta in IT. Nu am un contract oficial cu aceasta firma - ei sunt onesti si imi achita salariul la timp prin transfer bancar. Spuneti-mi, va rog, prin activitatea mea eu incalc careva legi? Daca da, care sunt ele si care ar fi modalitatea de a inlatura incalcarea. Multumesc mult.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Anatolie

Dvs ați încheiat cu persoana juridică nerezident un contract individual de muncă sau de prestări servicii? Contractul este guvernat de legea străină?

De fapt, Dvs prestații cu regularitate un serviciu pentru care primiți o remunerație, iar pentru aceasta închiriați și un oficiul.
Toate acestea denotă practicarea activității de întreprinzător fără a... mai detaliat avea înregistrată o forma juridică de organizare a activității Dvs. pentru ce riscați sa fiți atras la răspundere contravențională sau poate chiar și penală în dependență de mărimea veniturilor obținute întrucât, din aceasta sumă se calculează taxele și impozitele ce trebuie achitate statului.

13 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Până nu a venit încă Serviciul Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale să vă bată la ușă vă recomand să întregistrați o Societate cu Răspundere Limitată vă achitați Dvs. o anumită sumă ca salariul, iar restul sumei vi le achitați ca și dividende în... mai detaliat perioada respectivă a anului.

De asemenea, vedeți dacă activitatea Dvs. se încadrează într-unul din genurile prevăzute de art. 8 al Legii Nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei ceea ce vă va permite să beneficiați de un regim fiscal special în cazul în care deveniți rezident al Parcului IT.
Mai jos vedeți prevederile legale respective:

Articolul 8. Activitățile principale desfăşurate în parc
În parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM rev.2 și CSPM rev. 2):
[Art.8 modificat prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
a)activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
b)activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);
c)activităţi de editare a altor produse software (58.29);
d)activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
e)prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);
f)activităţi ale portalurilor web (63.12);
g)activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);
h)alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09);
i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;
[Art.8 lit.i) introdusă prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:
– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);
– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);
– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);
– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);
– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);
– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);
[Art.8 lit.j) introdusă prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:
– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;
– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;
[Art.8 lit.k) introdusă prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:
– fabricarea de microprocesoare;
– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);
[Art.8 lit.l) introdusă prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:
– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);
– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);
[Art.8 lit.m) introdusă prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.


Articolul 15. Facilităţi şi stimulente acordate la crearea şi funcţionarea parcurilor pentru tehnologia informaţiei
(1) Pentru a facilita crearea şi activitatea parcurilor pentru tehnologia informaţiei, statul acordă rezidenţilor acestora următoarele stimulente:
a)impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vînzări, care însă nu va fi sub suma minimă stabilită la alin. (2), care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;
b)alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
c)posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
d)alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.
(11) În sensul aplicării impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în conformitate cu alin. (1) lit. a), impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, precum și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori se referă la plățile salariale efectuate angajaților sau în folosul acestora de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii.
[Art.15 al.(11) introdus prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
(2)Suma minimă a impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.
(3)Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform prezentului articol, se achită lunar de către rezidenţii parcului potrivit legislaţiei în vigoare.
(4) În cazul în care sînt adoptate legi noi care modifică cota și/sau componenţa impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) şi/sau îl anulează, rezidenţii parcului au dreptul, în cursul unei perioade de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, care însă nu va depăşi termenul de funcţionare a parcului respectiv, să activeze conform legilor în vigoare pînă la data intrării în vigoare a noilor legi. Dacă anumite impozite şi/sau taxe incluse în impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prevăzut la alin. (1) lit. a) sînt înlocuite, potrivit legislației, cu alte impozite şi/sau taxe, componența impozitului unic se va ajusta corespunzător, fără modificarea cotei acestuia.
(5) În cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute de prezenta lege, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începînd cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 16. Asigurarea socială și medicală a salariaților angajați de rezidenții parcului
(1) Salariații rezidenților parcului beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.
(2) Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informației actualizate și prezentate în darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.
[Art.16 al.(2) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
(3) Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre particularităţile impozitului pe venit din salariu, pînă la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – pînă la angajare.


http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=365261&lang=1

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373500


Formularul de cerere de aderare la parcul IT, precum și actele necesare le puteți găsi la următorul link: https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2018/01/Cerere.pdf

13 aprilie 2019