Lucru peste hotare, contract de munca, agentie

21 iunie 2018 28

Vreau împreună cu soțul care este cetățean străin (dar are viza de ședere provizorie pentru un an în RM) să plecăm la muncă peste hotare. Cum putem verifica licența sau alte documente ale agenției pentru a ne asigura că nu vom ajunge în situații neplăcute? Ce trebuie să facem (la nivel juridic/ contracte, declarații etc)? P.S. deținători ai pașaportului biometric.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, Cristina
Licenţa pentru activitatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se eliberează de către organul de licențiere. Agenția Servicii Publice
Pentru a verifica licența accesați http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro pentru aceasta este necesar să cunoașteți denumirea titularului de licență, la genul de activitate pct.34 activitatea... mai detaliat legată de plasarea în câmpul muncii a cetățenilor în țară și sau în străinătate, IDNO, numărul licenței.
LEGE Nr. 180 cu privire la migraţia de muncă Articolul 16
În cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu în muncă în străinătate în mod individual, el este în drept, în vederea asigurării protecţiei lui, să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să obţină un contract individual de muncă;
b) să înregistreze contractul individual de muncă la autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă;
c) să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională de Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
d) să prezinte la autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă, în modul stabilit de Guvern, documentul de confirmare, emis de organul competent de protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinţilor, privind luarea la evidenţă a copiilor minori care rămîn în ţară.
Trebuie să cunoașteți că Agenția privată de ocuparea forței de muncă poate oferi și sunt considerate veridice ofertele de locuri de muncă prezentate de beneficiari solicitanți care cuprind următoarele elemente cu caracter minimal:
a) condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare, durata şi natura angajării;
b) funcţia sa, calificarea profesională, salariul, durata timpului de muncă şi de odihnă, achitarea orelor suplimentare de lucru, concediul de odihnă plătit, condiţiile de muncă, măsurile de protecţie şi securitate a muncii;
c) acordarea de despăgubiri angajaţilor în cazul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale;
d) condiţiile de trai şi de asigurare a hranei;
e) asigurarea îndeplinirii formalităţilor, asumarea cheltuielilor de transport;
f) fiscalitatea şi alte contribuţii care grevează veniturile angajaţilor.
În același timp, trebui să cunoașteți că Agenţiile private vor înregistra la autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă contractele individuale de muncă încheiate între beneficiarii solicitanți străini şi cetăţenii Republicii Moldova pînă la ieşirea din ţară a lucrătorilor emigranţi.
Înregistrarea datelor cetăţenilor care solicită un loc de muncă în străinătate, precum şi a contractelor individuale de muncă sau a altor date, nu impune achitarea unor taxe sau plăţi.
Datele personale ale lucrătorilor emigranţi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît plasarea în cîmpul muncii în străinătate. Colectarea, selectarea, păstrarea, difuzarea sau orice altă utilizare a datelor cu privire la lucrătorii emigranţi este considerată confidenţială şi se protejează în modul stabilit de lege.
Agenţii economici care desfăşoară activtiatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova sînt obligaţi:
- să ţină sub control îndeplinirea clauzelor contractului individual de muncă, încheiat între cetăţeanul Republicii Moldova şi beneficiarul solicitant din ţara de destinaţie, şi să intervină pentru soluţionarea litigiilor apărute;
- să acorde gratuit solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate informaţia completă şi veridică privind posibilitatea de angajare în străinătate, condiţiile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice şi de trai, cultura ţării de destinaţie;
- să încheie cu solicitantul locului de muncă un contract de prestare a serviciilor de mediere a angajării în cîmpul muncii în străinătate;
- să înmîneze lucrătorului emigrant contractul individual de muncă, întocmit în corespundere cu cerinţele stipulate în anexa nr. 1, pînă la ieşirea acestuia de pe teritoriul ţării, dacă contractul respectiv este încheiat în Republica Moldova;
- să comunice lucrătorului emigrant datele intermediarului sau ale beneficiarului solicitant străin;
- să înregistreze la autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă contractele individuale de muncă/proiectele contractelor individuale de muncă;
-să prezinte trimestrial autorității competente pentru ocuparea forţei de muncă dări de seamă privind persoanele mediate şi angajate în străinătate, conform modelului stabilit
Agenţii economici care desfăşoară activitatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova nu au dreptul:
-să perceapă plăţi sau comisioane de la persoanele mediate sau angajate în străinătate cu contract individual de muncă.
Clauze minime ale contractului individual de muncă
1. În contractul individual de muncă vor fi stipulate următoarele date:
a) data şi locul de încheiere a contractului individual de muncă, data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
b) date referitoare la beneficiarul solicitant sau intermediarul străin (denumirea şi adresa juridică a întreprinderii, numărul şi data înregistrării, denumirea organului de stat care a autorizat/licenţiat beneficiarul solicitant, numele şi funcţia persoanei responsabile);
c) date referitoare la lucrător (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul permanent, starea familială, numărul paşaportului, studiile, profesia pentru care se angajează, domeniul de activitate).
2. Compartimentul “Obligaţiile beneficiarului solicitant” va include:
a) retribuţia lucrătorului şi echivalentul acesteia într-o valută convenţională; termenele şi modul de plată a salariului pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi) şi, după caz, pentru munca prestată peste orele de program, pe timp de noapte sau în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihnă şi de sărbătoare;
b) concediul anual plătit, alte suplimente şi indemnizaţii prevăzute de legislaţie;
c) modul de achitare a cheltuielilor de drum din ţara de origine în ţara de destinaţie;
d) asigurarea cu locuinţă corespunzătoare normelor sanitare, condiţiile de alimentare;
e) asigurarea medicală (durata, cine o achită şi pe teritoriul cărei ţări);
f) asigurarea contra accidentelor de muncă, compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă, transportul accidentatului sau al defunctului în ţara de origine, cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de îmbolnăvire profesională, întocmirea şi expedierea actelor corespunzătoare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării de origine.
3. Compartimentul “Obligaţiile lucrătorului” va include:
a) respectarea legislaţiei ţării de destinaţie;
b) respectarea regulamentului de ordine interioară a muncii, a modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
c) respectarea disciplinei de muncă, a regulilor de protecţie a muncii şi a disciplinei tehnologice;
d) îndeplinirea dispoziţiilor beneficiarului solicitant ce ţin de activitatea de muncă;
e) păstrarea secretelor tehnologice şi comerciale în măsura prescrisă de legislaţia ţării de destinaţie;
f) răspunderea materială pentru pagubele pricinuite beneficiarului solicitant.
4. Compartimentul “Condiţii generale” va include:
a) condiţiile de prelungire sau desfacere a contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
b) modalitatea de transfer al mijloacelor financiare cîştigate;
c) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor din contractul individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
d) impozitarea şi mărimea reţinerilor din salariu;
e) termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi încetarea raporturilor de muncă.
În final, trebuie să cunoașteți că lucrătorul emigrant are dreptul să-şi apere drepturile şi interesele în instanţele judecătoreşti ale ţării de destinaţie şi să fie protejat de stat prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
Sper că informația va fi de folos!
succese

23 iunie 2018