Mi se permite să mă eliberez din serviciu dacă sunt angajată ca tânăr specialist?

24 ianuarie 2023 12

Bună ziua. Am absolvit Colegiul de Medicină (la buget). De 1 an şi 9 luni activez în cadrul Colegiului, am primit 2 tranşe de îndemnizaţie de tânăr specialist. Aş dori să aflu daca pot să mă eliberez din serviciu. Care sunt cerinţele si în cât timp sunt obligată să întorc aceşti bani?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Mihaela.
Desigur aveți dreptul de a demisiona (elibera din serviciu)
În Republica Moldova robie nu există, conform Constituției, "Orice persoană are dreptul la libera alegere a muncii", respectiv dumneavoastră decideți unde cît și cînd să munciți.
Totodată la încetarea raporturilor de muncă în primii 3 ani după absolvirea instituției de învățământ,... mai detaliat dacă studiile au fost achitate din bugetul de stat, probabil va fi necesar să restituiți cheltuielile de instruire.
De regulă la eliberare instituția vă informează cît trebuie de achitat și în ce termen, în caz că nu achitați benevol atunci va fi înaintată o acțiune în judecată pentru a fi încasate de la dumneavoastră această sumă.

Posibil eu nu am găsit dar undeva este prevăzut că trebuie să restituiți și indemnizația de tînăr specialist. Cel puțin pentru absolvenții din educație și rezidențiat acest lucru e prevăzut expres.

prevederi relevante:
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411
din 28-03-1995

Articolul 11. Înlesnirile pentru lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici

(1) Lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici li se stabilesc înlesniri, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învățământului profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează conform repartizării Ministerului Sănătății sau exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de prezenta lege în oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte teritorii ale municipiilor respective, în primii 3 ani de activitate beneficiază din contul bugetului de stat, prin intermediul prestatorului respectiv de servicii medicale și farmaceutice, de dreptul la:

a) compensaţie a cheltuielilor pentru închirierea locuinţei sau la locuinţă gratuită acordată de autoritatea administraţiei publice locale;

b) o indemnizație unică în mărime de 120 de mii de lei pentru medici și farmaciști și de 96 de mii de lei pentru personalul medical și farmaceutic cu studii profesionale tehnice postsecundare, care se achită integral după 6 luni de activitate;

c) compensare lunară a costului a 30 kW/oră de energie electrică şi compensare anuală a costului unui metru cub de lemne şi al unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze.

(3) Absolvenții studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățământului profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar medical și farmaceutic care și-au făcut studiile în bază de contract beneficiază de indemnizațiile și înlesnirile stipulate la alin. (2) din prezentul articol în cazul în care se angajează în câmpul muncii în baza repartizării Ministerului Sănătății și activează respectând termenul și condițiile stipulate la art. 14 alin. (5).

Articolul 14. Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor
(5) După absolvirea studiilor, medicii, farmaciștii și lucrătorii medicali cu studii medii sînt obligați să activeze cel puțin 3 ani conform repartizării Ministerului Sănătății. La repartizarea medicilor de familie se ține cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie, conform art. 363.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), neîncadrarea la studii de rezidențiat în Republica Moldova, precum și nerespectarea clauzelor contractului menționat la alin. (4) presupun restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical și farmaceutic și a costului studiilor de rezidențiat, finanțate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătății.


Pentru comparație prevedere expresă de restituire a indemnizației de către cadrele didactice:

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 923 din 04-09-2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar
nonterțiar de stat

31. Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, angajați conform repartizării în instituțiile de învățămînt, beneficiază de indemnizații.

32. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare din taxa de studii, pot solicita, prin cerere scrisă, angajare în câmpul muncii în instituțiile de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu drepturile și obligațiile prevăzute de actele normative.

33. În cazul încetării contractului individual de muncă la inițiativa tânărului specialist sau la concedierea acestuia pentru motivele specificate în art. 86 alin. (1) lit. g)-n) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 până la expirarea a trei ani de activitate didactică, mijloacele financiare achitate ca indemnizație unică, cele achitate pentru compensarea cheltuielilor de închiriere a spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică se vor restitui de către tânărul specialist până la data încetării contractului individual de muncă/ultima zi de muncă. Suma indemnizației și a compensațiilor urmează a fi restituită la bugetul local, care, respectiv, va asigura transferul acestora în bugetul de stat. În cazul refuzului tânărului specialist de a restitui cheltuielile respective, angajatorul/directorul instituției de învățământ înaintează acțiune în instanța de judecată.

25 ianuarie 2023