Nu am posibilitatea sa achit un avocat

3 iulie 2020 43

Buna ziua. Eu cu soțul avem doi copii. La moment nu suntem oficial divorțați, dar nu locuim împreună. Eu sunt încă în concediul de maternitate. Din cauza ca el a refuzat sa achite tot ce este legat de o familie (chirie, comunale, credite etc.), am fost nevoita sa-i las copiii lui pe o perioada pana ma angajez eu la muncă. Acum muncesc oficial. Spuneți-mi, va rog, unde ma pot adresa? La divorț nu pot, deoarece nu am posibilitatea sa achit un avocat. In plus la asta, sunt amenințată!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Victoria!

Accesați link-ul de mai jos și vedeți datele de contact ale subdiviziunii teritoriale a Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat care, va examina cererea Dvs de acordare a unui avocat la cerere achitat de către stat.

https://cnajgs.md/ro/bmn/page/contacte


Succes.

3 iulie 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Da dl. Igor, dar nu uita avocații garantat de stat o să acorde servicii nu mai celor cleenți care n-au de lucru, sau nu sînt în cadrați în cîmpul muncii, ce spui ?

3 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Stimate D-le Grigoraș,

Până a vă expune public cu privire la anumite chestiuni, dar mai ales până a recurege la atacturile la persoană, făcute cu regularitate, Vă recomand să luați cunoștință cu toate prevederile legale care se referă la subiectul pus în discuție.

Cu regret, nu pentru prima data atest un comportament... mai detaliat nedemn de un ex-procuror și dacă nu mă înșeală memoria ați obținut și licența de avocata, fiind admis în rândurile avocaților pe ușa din spate.

Îmi pare rău să vă o asemenea atitudine batjocoritoare la adresa colegilor care, au decis să facă un bine societății acordând asistență juridică la un preț derizoriu.
Să nu uităm că o asemenea atitudine proastă, precum cea manifestată de către Dvs. vis-a-vis de colegii avocați care, acordă asistență juridică calificată din oficiu, pornește tot de la funcționarii publici (ex.: procurori) care, îi consideră pe acești avocați ca fiind „mobilier”.

Pentru a vă familiariza cu cadrul legal ce reglementează condițiile de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat vă recomand, cel puțin să treceți cu vederea peste actele normative (în specialLegea și Regulamentele), disponibile pe pagina web Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

LEGE Nr. 198 din 26-07-2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat dispune:

Capitolul IV
ASISTENŢA JURIDICĂ CALIFICATĂ
5/5/2020 LP198/2007
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121209&lang=ro 10/18
SECŢIUNEA 1. CRITERIILE DE ACORDARE A
ASISTENŢEI JURIDICE CALIFICATE
Articolul 19. Persoanele care au dreptul la asistenţă juridică calificată
(1) Au dreptul la asistenţă juridică calificată persoanele specificate la art.6, care:
a) au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale, şi interesele justiţiei o cer, însă nu dispun
de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu;
b) au nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal
sau al unei proceduri contravenţionale;
c) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 69 alin. (1) pct. 2)–13) din
Codul de procedură penală al Republicii Moldova;
d) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie conform art.77 lit.a) şi c) din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova, precum şi art. 151 din Codul civil al Republicii Moldova;
[Art.19 al.(1), lit.d) modificată prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
e) au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de contencios
administrativ, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind
complexe din punct de vedere juridic sau procesual.
(l ) Au dreptul la asistenţă juridică calificată copiii victime ale infracţiunilor şi victimele
violenţei în familie.
(2) Poate fi solicitată asistenţă juridică calificată la orice etapă a procesului penal, iar în
cauze civile, şi pînă la iniţierea procesului.
(3) Persoana care beneficiază de asistenţă juridică calificată este obligată:
a) să colaboreze cu subiectul autorizat să îi acorde o astfel de asistenţă;
b) să furnizeze informaţii veridice în cauza pentru care solicită asistenţă;
c) să prezinte neîntîrziat subiectului autorizat să îi acorde asistenţă juridică calificată sau
organului care efectuează acţiuni procedurale orice informaţie despre modificarea circumstanţelor
care au determinat acordarea asistenţei juridice calificate.
Articolul 20. Acordarea asistenţei juridice calificate indiferent de nivelul veniturilor
Se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor:
a) persoanelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. b)–d) şi la alin. (1 );
a ) persoanelor juridice prevăzute la art. 521 alin. (2 ) din Codul de procedură penală al
Republicii Moldova;
[Art.20 lit.a ) introdusă prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
b) persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea
arestului contravenţional;
c) persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare în cadrul
procedurilor contravenţionale;
d) persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii sau a muncii
1
1
1 2
1
5/5/2020 LP198/2007
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121209&lang=ro 11/18
neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional;
e) persoanelor care au beneficiat de ajutor social, stabilit în conformitate cu legislaţia în
vigoare, pe parcursul a 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea;
f) victimelor infracțiunilor de tortură, ale tratamentului inuman și degradant;
[Art.20 lit.f) introdusă prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
g) victimelor traficului de fiinţe umane;
[Art.20 lit.g) introdusă prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
h) solicitanților de azil, în cadrul procedurii de azil;
[Art.20 lit.h) introdusă prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
i) străinilor, în procedurile cu privire la aplicarea sau prelungirea măsurii de plasare în
custodie publică.
[Art.20 lit.i) introdusă prin LP1 din 06.02.20, MO101/07.04.20 art.163; în vigoare
07.04.20]
Articolul 21 . Acordarea asistenţei juridice calificate în dependenţă de nivelul veniturilor
(1) În cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.a) şi e), se acordă asistenţă juridică calificată
persoanelor al căror venit este mai mic de nivelul venitului stabilit de Guvern pentru beneficiere de
asistenţă juridică în conformitate cu prezenta lege.
(2) La calcularea venitului solicitantului de asistenţă juridică garantată de stat, se iau în
considerare veniturile şi cîştigurile lunare medii din 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a
fost depusă solicitarea.
(3) Metodologia de calcul al venitului şi nivelul venitului care permite acordarea asistenţei
juridice calificate, precum şi forma declaraţiei cu privire la venit, se aprobă de Guvern.
(4) Nivelul venitului care permite acordarea asistenţei juridice calificate se determină
periodic, ţinîndu-se cont, în special, de indexarea veniturilor băneşti.
(5) În vederea beneficierii de asistenţă juridică calificată, persoana din categoria specificată
la alin.(1) prezintă declaraţie cu privire la venit de o formă stabilită de Guvern.
Articolul 22. Asistenţa juridică calificată gratuită parţial
(1) Se acordă asistenţă juridică calificată şi în cazul în care persoana al cărei venit este mai
mare decît nivelul venitului stabilit de Guvern pentru a beneficia de asistenţă juridică în
conformitate cu prezenta lege este capabilă să achite o parte din cheltuielile de asistenţă juridică. În
acest caz, poate fi acordată asistenţă juridică calificată cu contribuţia financiară a beneficiarului
dacă această contribuţie nu depăşeşte posibilităţile lui financiare şi materiale.
(2) Modul şi condiţiile de acordare a asistenţei juridice calificate gratuite parţial se stabilesc
de Consiliul Naţional.


Dna VIctoria, adresați-vă Oficiului Teritorial al CNAJGS prezentați certificatul cu privire la salariul Dvs de la locul de muncă, anexați și copia certificatelor de naștere ale copiilor și vi se va acorda un avocat.


Sănătate tuturor!


Succes.

6 iulie 2020