Nu locuiesc în apartament

31 ianuarie 2022 48

Buna ziua. Daca nu locuiesc în apartament de 3 luni deja (octombrie, noiembrie si decembrie 2021), care este regulă de achitare a serviciilor de evacuare a gunoiului, folosirea ascensorului? Am depus o cerere către presedintele cooperativei pe 25.01.22 să recalculeze facturile pe aceste 3 luni pentru serviciile care au fost deja achitate.
Si am mai cerut sa nu-mi fie calculate aceste servicii pe lunile ianuarie, februarie si martie 2022. Si asa am de achitat pentru caldura o suma mare. Rog sa ma ajutati - ce drepturi am? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Ana,

Vedeți mai jos drepturile și obligațiile Dvs. în calitate de consumator potrivit Hotărârii Nr. 355 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare:

66. Drepturile consumatorului în raport cu operatorul sunt:
a) să beneficieze de serviciul public de... mai detaliat alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză, a controlului şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament;
c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi de prezentul Regulament;
d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi în prezentul Regulament;
e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, de prezentul Regulament şi de contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele şi calitatea apei, privind volumul apei consumate, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
g) să primească răspuns la petiţiile adresate operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislația Republicii Moldova;
h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Codul civil şi prezentul Regulament;
i) să beneficieze de alte drepturi stabilite în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor şi prezentul Regulament;
j) la sistarea furnizării/prestării serviciilor pentru o perioadă de timp determinată şi la suspendarea contractului pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 luni;
k) la modificarea sau rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament;
l) să verifice şi să constate respectarea de către operator a prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
m) să aibă acces la contor, dacă acesta este instalat pe proprietatea operatorului;
n) la eliberarea de către operator a unui nou aviz de branşare/racordare, în cazul necesităţii majorării debitului de apă;
o) la despăgubiri din partea operatorului pentru nerespectarea parametrilor de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit condițiilor contractuale negociate de părți;
p) să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în contract şi în factură.

67. Obligaţiile consumatorului sunt:
a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prevederile prezentului Regulament;
b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea, reîncheierea sau modificarea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele interne proprii;
d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, inclusiv să întreprindă măsuri de protecţie a contorului contra îngheţului;
e) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, montarea/demontarea contorului şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament.
f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative şi care pot avaria reţeaua publică de canalizare sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi să nu admită deversarea apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate;
k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcționare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul în cazul înstrăinării imobilului şi schimbării destinaţiei spaţiului din locativ în spațiu nelocativ, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţeaua publică de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu concentraţia poluanţilor care depăşeşte concentraţia maxim admisibilă a poluanţilor în apele uzate, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
o) să sesizeze operatorul în cazul în care depistează defecţiunea contorului sau violarea sigiliilor aplicate;
p) să declare rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă nu are necesitate de aceste servicii, să achite integral operatorului plata pentru serviciile furnizate/prestate şi penalităţile calculate conform prevederilor contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
q) să fie prezent sau să desemneze un reprezentant la examinarea contorului şi al sigiliilor aplicate;
r) să nu permită altor persoane să intervină în contor sau în instalaţiile operatorului, situate pe proprietatea consumatorului;
s) să solicite operatorului condiţiile pentru separarea evidenţei apei consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile prezentului Regulament;
t) să numească prin ordin şi să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective (consumatorul altul decât cel casnic);
u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate şi să semneze, actele respective (consumatorul altul decât cel casnic);
v) să comunice operatorului despre toate deteriorările în procesul tehnologic care pot aduce la afectarea regimului normal de funcţionare al reţelelor publice şi instalaţiilor de epurare sau defectarea acestora (consumatorul altul decât cel casnic);
w) să întreţină în condiţii normale căminul de control al calităţii apelor uzate deversate.


https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119025&lang=ro

Succes.

5 februarie 2022