Nu sunt sigur daca am primit sau nu amenda

30 ianuarie 2019 63

Urma sa fiu amendat din cauza fumatului in loc public, dar nu aveam la mine buletinul si i-am spus politistului doar numele si prenumele. Am fost chemat la sector in calitate de contravenient pe data de 28, eu credeam ca pe foaie e data de 29 (din cauza scrisului), cand am venit pe data de 29 politistul a spus ca procesul a fost facut in absenta mea si ca o sa primesc o scrisoare prin posta, insa scrisoarea nu vine si daca am amenda as vrea sa o platesc inainte de 36 de ore.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna
Mai jos vedeți prevederile Codului Contravențional al RM

Articolul 382. Citarea
(1) Citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional.
(2) Citarea se face prin invitație scrisă,... mai detaliat care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poștă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poștă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citația a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească.
[Art.382 al.(2) în redacția LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(3) Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.
(4) Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd motivul, precum şi să convină data şi ora cînd se va putea prezenta.
[Art.382 al.(4) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(5) În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite. Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.
[Art.382 al.(5) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(6) Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravenţional se efectuează în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.
(7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.

Articolul 443. Conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie
(1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde:
a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii;
b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul ei de identitate sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
[Art.443 al.(1), lit.c) modificată prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
f) aducerea la cunoştinţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;
g) obiecţiile şi probele pe care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei;
h) informații despre instituția bancară şi despre modul de plată a amenzii.
(2) În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional este un minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali.
(3) În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui interpret/traducător, datele lui consemnîndu-se în procesul-verbal.
(4) În procesul-verbal se individualizează corpurile delicte (se descriu forma, mărimea, culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor), indicîndu-se datele proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
(5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi de victimă cînd există. În cazul în care constatarea contravenţiei este de competenţa unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la contravenţie se încheie de către preşedintele organului colegial sau de către un membru ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa în al cărei cadru are loc constatarea faptei ori desemnat de către preşedintele acestei şedinţe şi se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.
(6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon).
[Art.443 al.(6) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
(8) În cazul în care contravenţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întîi a fost constatată cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. În procesul-verbal încheiat în cazurile prevăzute de prezentul alineat se indică tipul, modelul şi numărul de identificare al mijlocului special cu ajutorul căruia a fost constatată contravenția.
(9) Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat sa examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau autorității competente să soluționeze cauza contravențională, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesului, indicîndu-se şi termenul de contestare în instanţa de judecată.
[Art.443 al.(9) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(10) Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau dacă contravenţia imputată prevede acumularea a 15 puncte de penalizare, partea rezolutivă a procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.
(11) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date privind informarea persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional recunoaşte săvîrşirea contravenției şi acceptă sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra cauzei contravenționale. Faptul recunoaşterii contravenției şi al acceptării sancțiunii stabilite de către agentul constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenție.
[Art.443 al.(11) modificat prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(111) În cazul convenirii asupra acordului de colaborare, între agentul constatator și contravenient, în partea rezolutivă a procesului-verbal, se va consemna faptul aducerii la cunoștința contravenientului a mărimii amenzii prevăzute pentru contravenția respectivă.
[Art.443 al.(111) introdus prin LP159 din 12.10.18, MO416-422/09.11.18 art.649; în vigoare 09.12.18]
(12) În cazul deciziei de remitere a cauzei contravenţionale spre examinare funcționarului abilitat din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau în instanţa de judecată, agentul constatator transmite după competență procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.
(13) Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional şi victimei la cerere. În cazul procesului-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, copia de pe procesul-verbal se înmînează în modul prevăzut la art.382 alin.(6).
(14) În cazul prevăzut la art.16 alin.(2), agentul constatator expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii publice locale pentru problemele minorilor şi, după caz, poate solicita, prin demers, instanţei de judecată aplicarea faţă de minor a măsurii de constrîngere cu caracter educativ conform prevederilor art.104 din Codul penal.


Termenul de achitare a amenzii în jumătate va curge din moment ce recepționați scrisoarea cu P-V cu privire la contravenție care trebuie sa fie însoțită de aviz de recepție.
Faceți fotografie la avizul de recepție când primiți scrisoarea și semnați pe aviz.

30 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Cod contravențional - articolul 34 alin. (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii... mai detaliat este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale și contravenientul nu și-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenționale, pînă la cercetarea judecătorească.

30 ianuarie 2019