Numere străine

13 iunie 2019 32

De ce acte am nevoie ca să circul în RM cu un automobil cu numere române fără probleme?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 184/1, Codul Vamal:

Articolul 184/1. Declararea prin acţiune a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
(1) Prin derogare de la prevederile art. 20, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de... mai detaliat a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, cu achitarea vinietei, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal pînă la expirarea termenului acordat, conform prevederilor prezentului cod;
d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor şi al pasagerilor;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acţiune, informaţia respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.
(1/1) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (1) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.
(2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente care nu au scos de pe teritoriul vamal mijloacele de transport declarate prin acţiune nu au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport în condiţiile alin. (1).
(4) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol.
Mijloacele de transport auto în cauză nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen ce depăşeşte termenul de aflare a mijlocului de transport auto sub regim vamal de admitere temporară stabilit la art. 69.
(5) Mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform prevederilor prezentului cod sînt identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, poliţia de frontieră sau echipele mobile către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal.
(6) În cazul aducerii de către poliţie a mijlocului de transport auto către biroul vamal, escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova este asigurată de către biroul vamal în termen de 24 de ore de la data aducerii acestuia.
(7) Cheltuielile de escortare a mijlocului de transport auto sînt determinate în conformitate cu taxa stabilită în Legea cu privire la tariful vamal. Cheltuielile de aducere şi escortare sînt acoperite de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110568&lang=ro

Cap. IV, Convenţia nr. 1968 din 08.11.1968 asupra circulaţiei rutiere, prevede următoarele cerinţe cu privire la permisul de conducere:

CAPITOLUL IV
CONDUCĂTORII AUTOMOBILELOR
Articolul 41
Validitatea permisului de conducere
1. Părţile Contractante vor recunoaşte:
a) orice permis naţional, întocmit în limba lor sau într-una din limbile lor sau, dacă nu este întocmit într-o astfel de limbă, este însoţit de o traducere a certificatului autentificat;
b) orice permis naţional conform dispoziţiilor anexei 6 a prezentei Convenţii;
c) orice permis internaţional conform dispoziţiilor anexei 7 a prezentei Convenţii, ca fiind valabil pentru conducerea pe teritoriul lor a unui vehicul care intră în categoriile cărora le corespunde permisul, cu condiţia ca numitul permis să fie valabil şi ca el să fi fost eliberat de o altă Parte Contractantă sau de una din subdiviziunile sale, sau de o asociaţie însărcinată în acest scop de această Parte Contractantă sau de una din subdiviziunile ei. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică permiselor de elev conducător.
2. Cu toate dispoziţiile paragrafului precedent:
a) când valabilitatea permisului de conducere este subordonată, printr-o menţiune specială, purtării de către persoana interesată a anumitor aparate sau de anumite amenajări ale vehiculului în funcţie de invaliditatea conducătorului, permisul nu va fi recunoscut ca valabil decât dacă aceste prescripţii sunt respectate;
b) Părţile Contractante pot refuza să recunoască valabilitatea pe teritoriul lor a oricărui permis de conducere al cărui titular n-a împlinit încă 18 ani;
c) Părţile Contractante pot refuza să recunoască validitatea pe teritoriul lor pentru conducerea autovehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule de categoriile C, D şi E vizate în anexele 6 şi 7 ale prezentei Convenţii, a oricărui permis de conducere al cărui titular n-a împlinit încă 21 de ani.
3. Părţile Contractante se angajează să ia toate măsurile necesare pentru ca permisele naţionale şi internaţionale de conducere, vizate în alineatele a), b) şi c) ale paragrafului l al prezentului articol să nu fie eliberate pe teritoriul lor, fără a avea garanţia capacităţilor conducătorului şi a aptitudinilor sale fizice.
4. Pentru aplicarea paragrafului l şi al paragrafului 2, alineatul c) al prezentului articol:
a) automobilelor de categoria B vizate în anexele 6 şi 7 ale prezentei Convenţii li se pot ataşa o remorcă uşoară; li se mai poate ataşa şi o remorcă a cărei greutate maximă autorizată trece de 750 kg. (1650 funţi) sau nu depăşeşte greutatea netă a automobilului, dacă totalul greutăţilor maxime autorizate a vehiculelor astfel cuplate nu depăşeşte 3.500 kg. (7700 funţi);
b) automobilelor de categoria C şi D vizate în anexele 6 şi 7 ale prezentei Convenţii, li se poate ataşa o remorcă uşoară, fără ca ansamblul astfel construit să înceteze să mai aparţină categoriei C sau categoriei D.
5. Permisul internaţional nu va fi eliberat decât deţinătorului unui permis naţional, pentru eliberarea căruia au fost îndeplinite condiţiile minime fixate prin prezenta Convenţie. El nu va fi valabil o perioadă mai mare decât permisul naţional corespunzător, al cărui număr va trebui să figureze pe permisul internaţional.
6. Dispoziţiile prezentului articol nu obligă Părţile Contractante:
a) să recunoască valabilitatea permiselor naţionale sau internaţionale, eliberate pe teritoriul unei alte Părţi Contractante persoanelor care-şi aveau reşedinţa normală pe teritoriul lor în momentul acestei eliberări sau a căror reşedinţă normală a fost transferată pe teritoriul lor, după această eliberare;
b) să recunoască valabilitatea permiselor amintite, eliberate conducătorilor al căror domiciliu normal în momentul eliberării nu se găsea pe teritoriul pe care a fost eliberat permisul sau al cărui domiciliu a fost transferat, după această eliberare, pe un alt teritoriu.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356793

Servus

14 iunie 2019