Partajat bun imobil după divorț

24 ianuarie 2018 122

Soția vrea sa divorțeze și dorește ca casa sa fie scrisa după un copil, dar soțul nu doresște. Am așa întrebare: soțul are parte la casă, dacă lotul de pămînt cu destinația gradini a fost donat după nunta soției și după nuntă a fost construită casa, dar pe casă nu există niciun document legal?

Jurist comments 2

Download discussion
Anatolie Ceban
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Bună Ina, mai jos găsiți răspuns la întrebările Dvs. :
CODUL FAMILIEI, Articolul 20. Proprietatea în devălmăsie a soţilor
(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăsie, conform legislaţiei.
(2) Sînt proprietate în devălmăsie bunurile procurate din contul:
a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi... mai detaliat din:
- activitatea de muncă;
- activitatea de întreprinzător;
- activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.);
c) altor mijloace comune.
(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.
(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.
(5) Sînt proprietate în devălmăsie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia. Instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunurile dobîndite de către el în perioada cît soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
(2) Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.

HOTĂRÎREA Nr. 1451 din 24.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire,
modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, prevede :
29. Terenurile cu destinaţie agricolă atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii în modul stabilit de legislaţie, cu trecerea în categoria terenurilor din intravilanul localităţii (modul de folosinţă construcţii urbane sau rurale) fără adoptarea unei hotărîri de Guvern şi se utilizează pentru construcţii locative.
30. Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe în condiţiile articolului 39 al Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 şi a obiectivelor de utilitate publică declarate în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, pentru crearea parcurilor industriale în condiţiile Legii nr. 182 din 5 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere în condiţiile Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, precum şi celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic.
[Pct.30 în redacția HG504 din 25.04.16, MO114-122/29.04.16 art.559]
31. Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor din cadrul categoriilor de destinaţie se efectuează de către administrator sau gestionar – pentru terenurile proprietate publică şi de către proprietar – pentru terenurile proprietate privată, cu excepţia celor specificate în articolul 73 alineatul trei din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, pentru situaţiile cînd pe terenurile agricole se edifică obiective de infrastructură a agriculturii.

24 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua Dna Ina,
Soțul nu poate pretinde la partajul terenului agricol cu destinație grădini, întrucât bunurile primite în dar sau ca moștenire de către soți în timpul căsătoriei constituie proprietatea personală a acestuia.
În cazul de față soțul ar putea pretinde la 1/2 din valoarea casei sau la 1/2 din mărimea... mai detaliat totală a investițiilor (costurile pentru ridicarea acestei case), deoarece se prezumă că au fost efectuate din contul mijloacelor bănești proprietate comună.

Codul familiei al RM - Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
(2) Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119

Codul civil al RM - Articolul 372. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi
(1) Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a aparţinut sau care le-a dobîndit.
(2) Bunurile de folosinţă individuală (îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele asemenea), cu excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux, sînt bunuri personale ale soţului care le foloseşte, chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soţilor.
(3) Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit simţitor valoarea acestor bunuri.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085

În cazul în care nu s-a scurs termenul de prescripție, pentru construcție neautorizată, riscați să fiți amendată contravențional în baza art. 179 Cod contravențional al RM.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330333

24 ianuarie 2018