Pensia alimentara

21 aprilie 2021 27

Buna ziua. Fosta sotiie a renuntat la pensiia alimentara pentru copil si m-a decazut din drepturile parintesti fara ca eu sa fiu la curent cu toate acestea. Judecata a avut loc la Sangerei, dar sechestru pe masina din cauza datoriei acumulate a fost aplicat un executor din Chisinau. Si datoria creste in continuarie, dar executorul nu are nicio decizie judecatoreasca. Ce trebuie sa fac eu in acest caz?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Sergiu, eu am să vă orientez ce spune Codul de executare Articolul 60. Intentarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau, în cazurile prevăzute... mai detaliat de prezentul cod, la demersul instanţei de judecată, cu prezentarea documentului executoriu spre executare.
(11) În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, procedura de executare se intentează cu prezentarea şi examinarea documentelor prevăzute la art. 34 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.
(2) Creditorul este liber să depună documentul executoriu la orice executor judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod.
(3) În termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare. Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare în condiţiile art.67 din prezentul cod.
(31) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art.27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.
(32) În cazul în care debitorul nu execută documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3) sau (31) al prezentului articol, executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii.
(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b), e) şi f) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Contestaţia depusă împotriva încheierii de intentare a procedurii de executare nu are efect suspensiv. Articolul 66. Încheierile executorului judecătoresc
(1) Intentarea, amînarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, aplicarea şi ridicarea măsurilor de asigurare a executării, alte măsuri prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă:
a) data şi locul adoptării, numărul procedurii de executare;
b) numele executorului judecătoresc, adresa juridică a biroului său;
c) procedura de executare asupra căreia se adoptă încheierea;
d) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea;
e) motivele care au determinat adoptarea încheierii şi legea care a fost aplicată la adoptare;
f) dispoziţia executorului judecătoresc;
g) calea şi termenul de contestare a încheierii;
h) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.
(2) Încheierea executorului judecătoresc este executorie de drept din momentul emiterii şi poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de suspendare a executării, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
Articolul 67. Expedierea şi înmînarea actelor executorului judecătoresc
(1) Actele executorului judecătoresc se trimit destinatarului prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, email etc.) ori se înmînează personal destinatarului ori altor persoane indicate la alin.(2) de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea părţii interesate.
(2) În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele menţionate la alin.(1) se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a i se transmite lui. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului, răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.
(3) În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţie, din oficiul sau din secretariatul debitorului pentru a fi transmise destinatarului.
(4) În cazul în care înmînarea actului executorului judecătoresc către persoanele indicate la alin.(2) şi (3) nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(5) Atît destinatarul, cît şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite semnează şi restituie avizul de primire.
(6) Refuzul de a primi actele executorului judecătoresc se atestă de către executorul judecătoresc în proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor de executare.
(7) Termenul de contestare curge de la data indicată în avizul de primire, în confirmarea transmiterii documentului sau în procesul-verbal de înmînare a actului persoanelor indicate la alin.(2) şi (3), sau de la data comunicării actului în modul prevăzut la alin.(4). și tot așa. Executorul are la dispoziție titlu de la judecată, îmînat de credtor, adica exe soție și nici-un fel de hotărîre nu este nevoe.

21 aprilie 2021
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Buna ziua,

Îmi dau seama ca aceasta doar verbal va comunicat ca renunța la pensia alimentara iar de facto procedura de executare continua pentru încasarea pensiei alimentare.

Singura soluție este ca sa o convingeți sa meargă la executorul judecătoresc să solicite încetarea procedurii de executarea și ridicarea titlului executoriu prin urmarea la... mai detaliat încetarea procedurii de executarea vor înceta și efectele măsurilor asiguratorii aplicate cum ar fi sechestrul deoarece prezum ca pentru Restanțele la pensia alimentara acumulate acesta va aplicat sechestru.

Ceea ce tine se decăderea din drepturile Prințesei desigur ca Dvs puteți contesta hotărârea instanței de judecată cu apel pe motivele indicate de Dvs și sa solicitați sa fie casata hotărârea pentru a purta in continuarea drepturile asupra copilului.

În caz de ajutor ma puteți apela la datele de contact indicate în profil.

21 aprilie 2021