Perfectarea tutelei

10 iunie 2020 14

Buna ziua. Pot sa perfectez tutela pe sora mea asupra copilului minor de 2 ani dacă prin judecata domiciliul fetei este stabilit cu mine? Tatăl fetei nu e decăzut din drepturi de părinte și achita pensia alimentară.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Valeria!

Mai jos vedeți prevederile Codului civil referitor la tutela asupra minorului.
Articolul 50. Temeiurile instituirii tutelei şi curatelei asupra minorilor
(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică tutelei şi curatelei instituite asupra minorilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(2), cu excepţia cazului în care aceştia au dobîndit capacitate deplină de... mai detaliat exerciţiu.
(2) Tutela sau curatela asupra minorului se instituie în cazul în care acestuia i s-a atribuit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire părintească.
(3) Dacă, în cazurile prevăzute la alin.(2), minorul a fost plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de plasament de tip rezidenţial, atribuţiile de tutore sau, după caz, curator asupra minorului sînt exercitate de instituţia în care acesta a fost plasat, cu excepţia cazului în care minorul are tutore sau curator.
 
Articolul 51. Tutela minorului
(1) Tutela se instituie asupra minorilor în vîrstă de pînă la 14 ani.
(2) Tutorele este reprezentantul legal al persoanei care se află sub tutelă şi încheie fără mandat în numele şi în interesul ei actele juridice necesare.
(3) Dispoziţiile art.115 se aplică în mod corespunzător.
 
Articolul 52. Curatela minorului
(1) Curatela se instituie asupra minorilor cu vîrstă cuprinsă între 14 şi 18 ani.
(2) Curatorul îşi dă încuviinţarea la încheierea actelor juridice pe care persoana fizică ce se află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine stătător.
(3) Curatorul ajută persoana care se află sub curatelă în realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor şi o protejează împotriva abuzurilor unor terţi.
(4) Dispoziţiile art.108 se aplică în mod corespunzător.
 
Articolul 53. Instituirea tutelei şi curatelei asupra minorului
(1) Autoritatea tutelară este obligată să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei asupra minorului în termen de o lună de la data primirii informaţiei despre necesitatea instituirii.
(2) Pînă la numirea tutorelui sau curatorului, atribuţiile lor sînt exercitate de autoritatea tutelară.
 
Articolul 54. Obligaţia de informare despre minorii asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela
În termen de 5 zile de la data aflării că asupra minorului trebuie instituită tutela sau curatela, au obligaţia să înştiinţeze autoritatea tutelară:
a) cei apropiaţi minorului, precum şi administratorul şi locatarii casei în care locuieşte;
b) organul de stare civilă, în cazul înregistrării unui deces, precum şi notarul public, în cazul deschiderii unei succesiuni;
c) instanţa judecătorească, lucrătorii procuraturii şi ai poliţiei, în cazul pronunţării, aplicării sau executării unei sancţiuni privative de libertate;
d) autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, precum şi orice altă persoană.
 
Articolul 55. Tutorele şi curatorul minorului
(1) Poate fi tutore sau curator al minorului o singură persoană fizică ori soţul şi soţia împreună dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(4) şi dacă au consimţit expres. Dispoziţiile art.107 şi 109 se aplică în mod corespunzător.
(2) Atribuţiile de tutore şi curator asupra minorului internat în o instituţie de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau în o altă instituţie similară sînt exercitate de aceste instituţii, cu excepţia cazului în care minorul are tutore sau curator.
(3) Cu excepţia cazului prevăzut la art.56 alin.(7), tutorele şi curatorul minorului sînt desemnaţi de autoritatea tutelară de la domiciliul sau reşedinţa temporară a persoanei asupra căreia trebuie instituită tutela sau curatela, din oficiu sau la sesizarea persoanelor prevăzute la art.54.
(4) Nu poate fi tutore sau curator:
a) minorul;
b) persoana supusă unei măsuri de ocrotire judiciare;
c) cel decăzut din drepturile părinteşti;
d) cel declarat incapabil de a fi tutore sau curator din cauza stării de sănătate;
e) cel căruia, din cauza exercitării necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator, i s-a anulat adopţia;
f) cel căruia i s-a restrîns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărîre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări;
g) cel ale cărui interese vin în conflict cu interesele minorului pus sub tutelă sau curatelă;
h) cel înlăturat prin act autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morţii, ocrotirea părintească;
i) cel căruia i s-a revocat calitatea de tutore, curator sau ocrotitor provizoriu din culpa sa;
j) cel care se află în relaţii de muncă cu instituţia în care este internată persoana asupra căreia se instituie tutela sau curatela.


Succes.

16 iunie 2020