Plata pensiei alimentare

10 aprilie 2019 142

Salut! In urma unui proces de conciliere la executorul judecatoresc, tatal (debitor) achita pensia alimentara direct in contul bancar al mamei (creditor), deci fara participarea executorului. Ca dovada a platii sunt doar chitantele pe care le pastreaza ambele parti. E corect oare asa metoda de plata? Si ce se intampla daca una din parti pierde chitantele si pretinde ca a platit, respectiv nu a primit banii in cont? Cum se probeaza plata efecuata/primita? Multumesc!

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Andrei,
La bancă se păstrează dovada unor asemenea tranzacții și puteți solicita eliberarea unor confirmări, copii ale ordinelor de plată/încasare a numerarului.

10 aprilie 2019

Da, mersi de raspuns! Deci e corect ca executorul nu participa la aceste plati, si ca fosta sotie e in drept sa imi trimita scrisori si sa ma atentioneze ca am datorii, intirzieri?

10 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

D-le Andrei, aceasta depinde de faptul dacă a fost sau nu pus în executare documentul executoriu la un executor judecătoresc.
In situația în care a fost pus în executare iar dvs achitați pensia de întreținere direct creditorului procedurii de executarea aceasta va oferă anumite înlesniri la plata onorariului executorului judecătoresc, însă... mai detaliat puteți fi obligat la plata cheltuielilor procedurii de executare.

10 aprilie 2019

Va multumesc din suflet! Vas ruga sa va expuneti despre procesul verbal de conciliere. Ce drepturi poate delega executorul catre creditor, prin acest proces verbal?
O sa clarific: eu livrez pensia alimentara direct in contul fostei sotii. Am avut careva datorii si am primit scrisoare recomandata de la ea (fosta... mai detaliat sotie), cu atentionarea ca sa achit in 10 zile ca de nu, voi fi dat la executor. Cit de corecta este aceasta delegare din partea executorului catre fosta sotie?

10 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Executorul judecătoresc nu i-a delegat acesteia nici un drept, însă lege nu-i interzice acesteia să vă expedieze somații/notificări/cereri, etc pentru a vă informa că sunteți în întârziere și a solicita executarea documentului executoriu întocmai.

Mai jos vedeți prevederile Codului de executare ce se referă la conciliere și ce ar presupune aceasta:
... mai detaliat Articolul 11. Documentele executorii
Sînt documente executorii şi se execută conform normelor stabilite de prezentul cod: [...]
h) încheierile executorului judecătoresc, procesele-verbale ale executorului judecătoresc în care sînt consemnate condiţiile tranzacţiei în cazul concilierii părţilor în conformitate cu art.62 al prezentului cod;

Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc este în drept:
a) să emită acte procedurale în limitele competenţei prevăzute de lege;
b) să citeze, la sediul biroului său şi la locul efectuării actelor de executare, debitorul şi alţi participanţi implicaţi în procesul de executare;
c) să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor, dacă nu are acces la sistemul informaţional ce conţine informaţia respectivă;
d) să sesizeze autorităţile şi persoanele competente referitor la faptele constatate de neconformare cerinţelor înaintate legal de executorul judecătoresc;
e) să prezinte cerinţe legale persoanelor fizice şi juridice părţi în procedura de executare în vederea întreprinderii anumitelor acţiuni de executare;
f) să intre, cu acordul debitorului sau al membrilor lui de familie adulţi (iar în lipsa acordului, cu concursul organelor de drept), în încăperile ce reprezintă domiciliul sau sediul debitorului, în alte încăperi şi depozite ce aparţin debitorului, precum şi în cele aflate în folosinţa acestuia, şi să le cerceteze;
g) să calculeze dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu;
h) să acorde asistenţă părţilor în procedura de executare şi altor solicitanţi, explicîndu-le consecinţele juridice ale actelor de procedură;
i) să concilieze părţile în faza prejudiciară şi în procedura de executare;
j) să constate, la cererea persoanei interesate, fapte şi stări de fapt;
k) să comunice, la solicitarea părţii interesate, actele procedurale;
l) să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate;
m) să recupereze datoriile pe cale amiabilă;
n) să aplice în regim on-line măsuri asigurătorii;
o) să elibereze copii de pe actele din dosarul de executare către terţi neimplicaţi în procedura de executare doar în condiţiile legii şi în baza unei solicitări scrise;
p) să primească, în condiţiile legii, onorarii şi taxe pentru activităţile efectuate;
q) să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului;
r) să solicite instituţiei bancare informaţii despre soldul sumei din contul debitorului, existent la momentul recepţionării solicitării, cu eliberarea imediată şi necondiţionată a unui extras bancar şi comunicat informativ;
s) să primească informaţia de la instituţiile bancare privind operaţiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului, procedura şi modul de înregistrare a actelor parvenite de la executorii judecătoreşti, precum şi informaţii din registrele accesului persoanelor la celulele (safeurile) metalice închiriate de debitor şi soţul/soţia acestuia;
ş) să oblige instituţiile bancare să îl informeze despre deschiderea în viitor a unor conturi bancare de către debitor;
t) să urmărească mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţi, inclusiv în instituţii financiare;
ţ) să ridice de la debitor obiectele indicate în documentul executoriu;
u) să beneficieze la timp şi necondiţionat de asistenţa organelor de drept, a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
v) să solicite persoanelor fizice şi juridice întreprinderea acţiunilor sau inacţiunilor ce rezultă din lege sau dintr-un raport juridic, în vederea executării eficiente a unui document executoriu;
w) să dispună anunţarea în căutare şi reţinerea mijloacelor de transport, să identifice bunurile debitorului;
x) să solicite instanţei judecătoreşti, la cererea creditorului, aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti;
y) să solicite, după caz, organelor care au emis documentele executorii explicarea motivată a expunerilor dispozitive ale acestora, precum şi explicarea modului şi a ordinii de executare;
z) să folosească, în exercitarea atribuţiilor, mijloace de înregistrare audio, foto şi video.
(2) Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă măsurile prevăzute de lege pentru executarea operativă a documentelor executorii şi să explice participanţilor la procesul de executare drepturile şi obligaţiile lor.

Articolul 62. Concilierea părţilor în procedura de executare
(1) În termenul stabilit de executorul judecătoresc în încheierea de intentare a procedurii de executare, părţile sînt obligate să se prezinte în faţa executorului judecătoresc pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare a modalităţii de executare şi/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului.
(2) În cazul în care părţile convin asupra condiţiilor de executare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care indică aceste condiţii, ele devenind obligatorii pentru părţi.
(3) În cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.
(4) În cazul în care părţile sau una dintre părţi nu se prezintă ori concilierea nu finalizează cu încheierea unei tranzacţii, executorul judecătoresc consemnează faptul într-un proces-verbal şi continuă urmărirea patrimoniului debitorului.
(5) Procesele-verbale întocmite în condiţiile prezentului articol sînt semnate obligatoriu de părţile în procedura de executare prezente la procedura de conciliere sau de reprezentanţii acestora, sînt certificate cu semnătura şi cu ştampila executorului judecătoresc şi înmînate părţilor în procedura de executare. Procesele-verbale nu pot fi contestate.
(6) Procedura de conciliere a părţilor poate fi reluată la orice etapă a procedurii de executare, la cererea unei părţi în procedura de executare.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul documentelor executorii conform cărora calitatea de creditor o are statul.
(8) Măsurile asigurătorii aplicate de executorul judecătoresc pînă la încheierea tranzacţiei, în condiţiile prezentului articol, pot fi ridicate total sau parţial de acesta doar la cererea scrisă a creditorului sau în baza unui proces-verbal de constatare a executării.
(9) În cazul în care părţile în procedura de executare încheie, pînă la aplicarea măsurilor de executare silită, o tranzacţie în condiţiile prezentului articol, executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu în proporţie de 50% din onorariul stabilit pentru executarea integrală a documentului executoriu.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112689

10 aprilie 2019

Mersi pentru raspuns desfasurat! In concluzie, executorul e ka un deputat, din 55 de drepturi si obligatii, el are 66!

11 aprilie 2019