Politistul de sector mi-a intocmit in absenta mea un proces-verbal

4 august 2019 18

Salut! Politistul de sector mi-a intocmit in absenta mea un proces-verbal si mi-a venit acasa o amenda pentru ca as fi numit pe cineva cu cuvinte necezurate in public. Acuma l-am dat in judecata deoarece consider ca a incalcat legea: dovezi nu are si nici nu mi-a adus la cunostinta ca am proces-verbal. Acuma am venit de peste hotare si am aflat de toata povestea. In procesul-verbal scrie ca mi-a adus la cunostinta continutul acestuia pe 21 aprilie, dar eu am parasit Moldova pe 16 aprilie.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Agentul constatator poate întocmi Procesul-verbal cu privire la contravenției în lipsa persoanei cu expedierea copiei de pe acesta în adresa persoanei în privința căreia a fost întocmit prin scrisoare recomandată cu dovada comunicării.
Faptul că Dvs. ați părăsit țara câteva zile mai înainte nu vă eliberează de răspundere.

Atrageți atenția... mai detaliat la probele prezentate de către agentul constatator.

Mai jos atrageți atenția la prevederile alineatelor 3 și 7 ale articolului respectiv Cod contravențional al RM:
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.
(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.
(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.
(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.
(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.Succes.

5 august 2019