Pot beneficia de indemnizația de tânăr specialist?

16 aprilie 2019 35

Bună ziua! Sunt student in anul IV la Universitata Pedagogică de Stat "Ion Creangă", anul acesta sunt absolvent. Din anul 3 al studenției predau într-o școală publică limba engleză, din cauza lipsei de cadre didactice din acea instituție. Eu pot beneficia de indemnizația de tânăr specialist? Mai ales că inițial mi s-a spus că după 3 luni voi primi indemnizația și acum inchei anul doi de predare și mi-au zis că după 3 ani după absolvire. V-aș fi recunoscător pentru un răspuns concret pentru acestă situație.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna D-le Victor

Iată ce prevede Codul educației al RM:
Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
(1) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul să aleagă şi să utilizeze atît tehnologiile didactice, manualele şi materialele... mai detaliat didactice aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cît şi pe cele alternative, pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat.
(2) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul:
a) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
b) să i se includă în vechimea de muncă didactică activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată anterior în cazul transferului la o instituţie de învăţămînt care oferă programe de studii de alt nivel;
c) să se asocieze în organizaţii sindicale şi profesionale;
d) să solicite, din proprie iniţiativă , acordarea de grade didactice şi titluri ştiinţifice.
(3) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific are dreptul la concediu de odihnă anual în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
(4) Personalul didactic din învăţămîntul general beneficiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare, de următoarele drepturi şi garanţii sociale:
a) dreptul la reducerea duratei zilei de muncă în primii trei ani de activitate didactică după absolvirea instituţiei de învăţămînt;
b) dreptul, garantat de stat, la stagii de formare profesională în domeniul activităţii didactice, cel puţin o dată la 3 ani;
c) dreptul la compensaţii băneşti anuale pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de calcul, produse software pentru utilizare în activităţi de instruire on-line, pentru dezvoltare profesională, în limita şi în condiţiile stabilite de Guvern.
(5) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate, de indemnizaţii stabilite de Guvern, din mijloacele bugetului de stat, achitate prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia.
(6) La debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în condiţiile stabilite de Guvern.
(7) În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor.
(8) Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific din instituţiile de învăţămînt care s-a evidenţiat prin excelenţă în munca de predare şi educaţie se poate învrednici de distincţii de stat în condiţiile stabilite de legislaţie.
(9) Pentru atragerea absolvenţilor în activitatea didactică şi pentru promovarea profesiei de cadru didactic autorităţile administraţiei publice locale şi centrale care au instituţii de învăţămînt în subordine pot prevedea garanţii sociale suplimentare pentru cadrele didactice.

De asmenea, conform Codului munci al RM la art.1- Noţiuni principale s-a prevăzut următoarele:
În sensul prezentului cod, se definesc următoarele noţiuni:
tînăr specialist – absolvent al instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia;

16 aprilie 2019