Pot să mă restabilesc la ultimul loc de munca după retragerea gradului de dizabilitate?

5 aprilie 2023 28

Bună ziua. Am lucrat în politie între anii 1996 și 2014. În 2014 am avut infarct miocardic și în 2015 m-am pensionat pe motiv de boală. Din 2015 până anul trecut am beneficiat de pensie de dizabilitate, dar anul acesta mi-au retras gradul de dizabilitate. În aceste condiții, după lege, eu am dreptul să mă restabilesc la ultimul loc de muncă? Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua domnul Marin.
Nu este prevăzută o asemenea procedură de restabilire la ultimul loc de muncă.
Însă aveți dreptul să fiți angajat în condiții generale conform prevederilor Legii 288/2016
Articolul 13. Cerinţele pentru angajarea în funcţii publice cu statut special

În funcţiile publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate fi... mai detaliat angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaşte limba de stat;

c) a atins vîrsta de 18 ani;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;

e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;

f) nu are antecedente penale;

f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;

h) are o reputaţie ireproşabilă;

i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;

j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;

k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie;

l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Articolul 14. Modalităţi de ocupare a funcţiilor publice cu statut special

(1) Ocuparea funcţiilor publice cu statut special vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se realizează prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurarea interimatului funcţiei.

(2) Concursul se organizează în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Procedurile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice se aprobă de către Guvern.

Articolul 15. Angajarea în funcţiile publice cu statut special

(1) În funcţiile publice cu statut special sînt angajaţi, de regulă, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Ofiţerii pot fi recrutaţi şi din sursă internă, dintre subofiţerii care deţin studii în specialităţi corespunzătoare cerinţelor din fişa postului.

(3) Acoperirea deficitului de funcţionari publici cu statut special se poate face prin angajarea de personal din sursă externă, în numărul şi pentru specialităţile aprobate de către angajatori, în cazul în care nu există posibilitatea formării de personal în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Angajarea în funcţiile publice cu statut special în condiţiile alin. (2) şi (3) se face prin concurs, cu excepţia cazurilor de angajare prin transfer de la alte autorităţi publice Ministerul Afacerilor Interne solicită de la Centrul Naţional Anticorupţie şi/sau de la Serviciul de Informaţii şi Securitate certificatul de cazier privind integritatea profesională a candidatului la angajare în funcţia publică cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru unele posturi, angajarea se efectuează conform nomenclatorului şi procedurii stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

(6) Anterior angajării într-o funcţie publică cu statut special, candidaţii la funcţia vacantă sînt supuşi unui control special în modul reglementat de Ministerul Afacerilor Interne.

(7) Candidatul care a promovat concursul poate fi numit în funcţie numai după exprimarea în formă scrisă a acordului său privind:

a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă;

b) testarea periodică a aptitudinilor sale psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor;

c) testarea sa în timpul efectuării controlului periodic ori selectiv al activităţii de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);

d) prelucrarea datelor sale cu caracter personal în condiţiile legii.

(8) La angajare, funcţionarul public cu statut special este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(9) La angajare, funcţionarul public cu statut special ia cunoştinţă, contra semnătură, de normele deontologice aplicabile, de restricţiile şi interdicţiile stabilite prin lege.

(10) Angajarea în funcţia publică cu statut special se efectuează prin ordin de numire în funcţie, emis de angajator sau de persoana împuternicită de către acesta.

(11) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în funcţii publice cu statut special, se radiază din evidenţa militară şi se trec în evidenţa specială a Ministerului Afacerilor Interne pe durata îndeplinirii serviciului.

(12) Competenţele de angajare, precum şi modalitatea delegării acestora sînt stabilite de nomenclatorul aprobat de către Guvern.

6 aprilie 2023