Proces-verbal cu constatari neadevarate

27 iulie 2021 36

Buna ziua. Sotul a fost oprit de un agent de patrulare, am tras masina pe dreapta si a decuplat centura. Agentul rutier i-a facut o poza (cand masina stationa) si sustine că sotul a condus fara centura. Ce putem face?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Student
  • Dreptul penal
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua Anna, dacă dvs consideraţi că sunteţi nedreptăţită aveţi tot dreptul să contestaţi procesul-verbal dacă a fost întocmit la caz în privinţa soţului dvs.

Contestaţia trebuie să o întocmiţi şi să o expediaţi la autoritatea din care face parte agentul constator în termen de 15 zile de la data... mai detaliat emiterii deciziei agentului constator conform Art. 448 Cod Contravenţional RM

La caz, agentul de patrulare trebuie să deţină probe concludente şi veridice că soţul dvs a avut centura decuplată în timpul mersului cu autovehiculul (în mişcare) de exemplu camera de bord a autovehiculului special al Poliţiei, unde clar ar trebui să se vadă în imagine conducătorul auto şi lipsa centurii cuplate, în caz că astfel de probe nu sunt, şi a fost făcută fotografia când autovehiculul staţiona, aveţi şanse de câştig de cauză, pentru inexistenţa faptei.

Pct 11 din RCR. Conducătorul de vehicul, este obligat : b) în timpul deplasării să poarte centura de siguranţă şi să se asigure că şi pasagerii au cuplat
centurile, dacă autovehiculul este echipat cu acestea.

În urma analizei celor descrise, rămâne doar să vă apreciaţi dvs.

O zi bună!

28 iulie 2021
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Ana, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravențional Articolul 4431. Constatarea contravențiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic și încheierea procesului-verbal în cazul acestor contravenții
... mai detaliat (1) În cazul autosesizării privind săvîrșirea contravențiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii întîi şi/sau constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, agentul constatator expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al posesorului vehiculului solicitarea privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, cu publicarea concomitentă a solicitării respective pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator.
(2) La solicitarea agentului constatator, proprietarul sau posesorul vehiculului, în termen de 10 zile lucrătoare din data înmînării solicitării agentului constatator, dar nu mai mult de 30 de zile de la data publicării solicitării pe pagina oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator, este obligat să depună la această autoritate o declaraţie cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției. În cazul în care proprietarul sau posesorul vehiculului este minor, obligaţia de a depune declaraţia cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției revine părinţilor acestuia sau persoanei la întreţinerea căreia se află minorul.
(3) Omiterea prezentării de către proprietarul sau de către posesorul vehiculului a declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în termenul indicat la alin. (2), atrage răspunderea prevăzută la art. 234, cu excepţia cazului în care proprietarul sau posesorul vehiculului a fost deposedat de acesta în mod ilicit.
(4) În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie are loc în formă de document electronic pe care se aplică semnătura electronică digitală a agentului constatator, în conformitate cu prevederile legislaţiei. În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, procesul-verbal se încheie şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.
(5) Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi copiile de pe acesta se emit prin trecerea documentului electronic prevăzut la alin. (4) din prezentul articol pe suport de hîrtie, care are conţinutul specificat la art. 443 alin. (1).
(6) Copia de pe procesul-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional se înmînează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) ori se expediază prin poştă.
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.
(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.
(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.
(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.
(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.
(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

29 iulie 2021