Recuperarea bunurilor personale de la arendator

3 august 2017 61

Buna seara, stimați avocați!
Ma aflu intr-o situație dificila, sper sa am un raspuns in detalii.
Deci, cum imi recuperez lucrurile personale de la arendator, stiind ca: intelegerea verbala a avut loc dintre arendator si o alta persoana, iar eu am stat ceva timp in încăperea închiriată pe termen nelimitat, apoi am iesit din tara, fara a lua cu sine lucrurile personale. La moment aceste lucruri personale sunt sechestrate de către arendator cu motivul sa i se achite pentru chirie. Comunicând la telefon, i-am solicitat sa-mi se restituie bunurile personale, iar arendatorul mi-a comunicat ca nu are treaba cu mine, ci cu persoana (cetățean străin) cu care s-a inteles verbal. Nu am niciun contract încheiat cu arendatorul si nici persoana (cetățean străin).
Ce fac, unde apelez, cum recuperez bunurile sechestrate acum 2 ani.
P.S. Nu am curaj sa ma apropii personal de arendator, caci e un om riguros.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Vedeți aceste prevederi legale:

Articolul 894. Sublocaţiunea sau cesiunea locaţiunii
(1) Locatarul este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locaţiunea numai cu consimţămîntul locatorului. Pentru aceasta, el este obligat
să-l informeze pe locator despre intenţia sa şi să indice numele... mai detaliat sau denumirea, adresa persoanei căreia intenţionează să-i subînchirieze bunul sau să-i cedeze locaţiunea.
(2) Locatorul nu poate să nu dea consimţămîntul la subînchiriere sau la cesiunea locaţiunii dacă, după încheierea contractului de locaţiune, se naşte interesul legitim pentru locatar de a da bunul, integral sau parţial, unui terţ. Această prevedere nu se aplică dacă persoana terţului constituie un impediment, spaţiul închiriat devenind astfel supraîncărcat sau dacă, din alte motive temeinice, nu i se poate impune locatorului să permită subînchirierea sau cesiunea locaţiunii.
(3) Dacă nu consimte la sublocaţiune sau la cesiunea locaţiunii, locatorul este obligat să comunice, în termen de 15 zile, locatarului motivele; de altfel se consideră că a consimţit.
(4) Locatorul care consimte la sublocaţiune sau la cesiunea locaţiunii nu poate cere decît compensarea cheltuielilor rezonabile care pot rezulta din sublocaţiune sau cesiune.
(5) În cazul sublocaţiunii, locatarul îşi păstrează răspunderea faţă de locator.
(6) Termenul contractului de sublocaţiune nu poate depăşi termenul contractului de locaţiune.
(7) Cesiunea locaţiunii eliberează locatarul anterior de obligaţii. În cazul închirierii unui alt bun decît imobilul de locuit, părţile pot stabili altfel.
Articolul 895. Repararea prejudiciului de către sublocatar
(1) În cazul în care locatorul cere locatarului reparaţia prejudiciului, sublocatarul este ţinut faţă de locator numai pînă la concurenţa chiriei pentru sublocaţiune datorate locatarului. Sublocatarul nu poate opune plăţile făcute cu anticipaţie.
(2) Plata făcută de sublocatar, fie în temeiul unei prevederi a contractului de sublocaţiune comunicate locatorului, fie în conformitate cu uzanţele locale, nu este considerată făcută cu anticipaţie.
Articolul 896. Efectele neexecutării obligaţiilor de către sublocatar
În cazul în care neexecutarea unei obligaţii de către sublocatar cauzează un prejudiciu esenţial locatorului sau altor locatari, locatorul poate cere rezilierea contractului de sublocaţiune.
Articolul 897. Efectele neexecutării obligaţiilor de către locator
În cazul în care locatorul nu-şi execută obligaţiile, sublocatarul poate exercita drepturile locatarului pentru a-l obliga să-şi execute obligaţiile.

Succese!

24 august 2017