Referinta

9 iulie 2018 28

Am calitate de parat intr-un proces civil. Datoria o recunosc. Este obligatoriu sa depun urgent referinta, ce pot motiva in ea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună Cristina,
Chiar dacă recunoașteți datoria, ar fi cazul cel mai bine să încheiați o tranzație de împăcare, poate negociați un termen suplimentar de achitare pentru dvs.. Totodată, prin tranzacție puteți stabili ce se întâmplă și cu celelalte pretenții precum dobânda de întârziere și penalitatea, dacă reclamantul le solicită.
De remarcat, că... mai detaliat începînd cu 01 iunie 2018, litigiile a căror valoare nu depășește 10 salarii medii lunare prognozate pe economie sunt examinate fără participarea părților, adică în lipsa acestora. Astfel, instanța de judecată stabilește ședință de judecată și invită Părțile doar în cazurile în care apar careva neclarități și tocmai din acest motiv poate că ar fi cazul să încheiați o tranzacție de împăcare?! Este la discreția dvs, aceasta însă v-ar putea oferi ceva timp și dacă sunt cerute și dobândă aferentă împrumutului/creditului, penalități și dobânzi de întârziere să le negociați, în cazul în care și creditorul dvs este de acord.
Codul de procedură civilă al RM prevede următoarele referitor la referință și depunerea acestui act:
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea pricinii/cauzei în baza materialelor din dosar.

9 iulie 2018