Referitor la copil

30 ianuarie 2018 61

Am un copil cu o persoana cu care la moment nu locuim impreuna, cum s-ar zice fostul concubin. Copilul este inregistrat dupa mama, dar tatal este lipsa. El spune sa-i dau copilul la el pe un timp. Poate face ceva sa ia copilul?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua,
Din punct de vedere juridic, la moment fostul concubin nu are nici un drept în privința copilului.
Potrivit, prevederilor art. 47 alin. (5) Codul familiei al RM - Paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului,... mai detaliat depusă la organul de stare civilă.
La fel, potrivit art. 48 Codul familiei - Stabilirea paternităţii în instanţa judecătorească:
Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

Pentru a putea pretine la un un grafic de întrevederi cu copilul sau pentru a stabili domiciliul permanent al copilului cu el, acesta trebuie să recunoască că este tată al copilului.

Articolul 63. Domiciliul copilului minor
(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.
(2) Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)
(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.
[Art.63 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]

Articolul 64. Exercitarea drepturilor părinteşti în cazul cînd părinţii locuiesc separat
(1) Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică.
(2) Părinţii au dreptul să încheie un acrod privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară teritorială, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului.
[Art.64 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
[Art.64 al.(2) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
(3) În cazul nerespectării hotărîrii instanţei judecătoreşti, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil, instanţa judecătorească, ţinînd cont de interesele şi opinia copilului, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate, poate decide transmiterea copilului către acesta.
[Art.64 al.(3) în redacția LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Părinţii care locuiesc separat de copil au dreptul de a primi informaţiile ce se referă la copilul lor de la toate instituţiile educative, curative, de asistenţă socială etc. Comunicarea informaţiei poate fi refuzată dacă comportamentul părintelui prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului. Acest refuz poate fi atacat în instanţa judecătorească.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119

Din câte înțeleg vă faceți griji ca tatăl copilului să ia copilul și să nu vrea să îl întoarcă?!
În acest caz, ar fi bine să respectați prevederile legale în acest sens, mai întâi el să recunoască paternitatea, apoi să stabliți domiciliul permanent al copilului cu dvs, și ulterior să stabiliți un grafic de întrevederi.

30 ianuarie 2018