Referitor la divort

6 iulie 2019 70

Buna ziua. Spuneti-mi,va rog, daca vrem sa divortam la starea civila, e neaparat sa se prezinte ambii soti acolo, sau unul poate lua cererea si pentru celalalt si apoi s-o aduca completata si semnata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Stimată Dna Maria,
Mai jos găsiți răspunsul la întrebarea ridicată de către Dvs în prevederile Legii Nr. 100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă

ÎNTOCMIREA ACTULUI DE DIVORŢ
Articolul 41. Temeiurile înregistrării divorţului
Temeiurile pentru înregistrarea divorţului (desfacerii căsătoriei) sînt:
... mai detaliat a) declaraţia comună a soţilor privind divorţul;
[Art.41 lit.a) modificată prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
b) declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:
- supus unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
- declarat dispărut;
- condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
[Art.41 lit.b) modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
c) hotărîrea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei.
d) încheierea notarială de desfacere a căsătoriei prin acordul soților.
[Art.41 lit.d) introdusă prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
Articolul 42. Locul înregistrării divorţului
(1) Înregistrarea divorţului în temeiurile prevăzute la art.41 lit.a) şi b) are loc la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori la organul de stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria.
(2) Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la organul de stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective, atît la cererea foştilor soţi, a unuia dintre ei, cît şi în lipsa acestei cereri.
[Art.42 în redacţia LP203-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.570]
Articolul 43. Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune
a soţilor
[Art.43 denumirea în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.
[Art.43 al.(1) în redacția LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
(2) În declaraţia comună de divorţ se înscriu:
[Art.43 al.(2) modificat prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul fiecăruia dintre soţi;
b) numele de familie de pînă la căsătorie al fiecăruia dintre soţi;
c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea căsătoriei - pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea acestei căsătorii;
d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv;
e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor;
f) data depunerii declaraţiei.
(3) Dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declarația va fi autentificată de notar.
[Art.41 lit.d) introdusă prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
(4) Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei.
(5) Primind declaraţia de divorţ, funcţionarul organului de stare civilă este obligat să prevină soţii că absenţa nemotivată a unuia dintre ei la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.
Articolul 44. Înregistrarea divorţului la cererea unuia dintre soţi
(1) În cazurile prevăzute la art.41 lit.b), declaraţia se depune de către soţul care solicită desfacerea căsătoriei.
(2) În declaraţia de divorţ se indică:
a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul solicitantului;
b) temeiurile divorţului prevăzute de lege;
c) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, ultimul domiciliu al celuilalt soţ;
d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv;
e) numele de familie la care pretinde solicitantul după divorţ;
f) datele de identificare ale actului de identitate al solicitantului;
g) domiciliul persoanei însărcinate cu ocrotirea soțului în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, al tutorelui averii soţului declarat dispărut sau locul aflării (localitatea şi denumirea penitenciarului) soţului condamnat;
[Art.44 al.(2), lit.g) modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
h) data depunerii declaraţiei.
(3) La declaraţia de divorţ se anexează hotărîrea (sentinţa) instanţei judecătoreşti, precum şi certificatul de căsătorie (dacă solicitantul îl are în posesie).
(4) Înregistrarea divorţului va avea loc în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ.
(5) Oficiul stare civilă va comunica, în termen de 3 zile, persoanei însărcinate cu ocrotirea soțului în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, tutorelui averii soţului declarat dispărut (iar în cazul cînd nu este numit tutorele - autorităţii tutelare) sau soţului care îşi ispăşeşte pedeapsa despre declaraţia de divorţ înaintată şi data stabilită pentru înregistrarea divorţului. Concomitent, organul de stare civilă va solicita opinia tutorelui soţului incapabil sau a soţului condamnat privind împărţirea averii, stabilind termenul răspunsului. În cazul în care răspunsul nu va urma din motive de neglijare a demersului, organul de stare civilă va înregistra divorţul la data stabilită.


LEGE Nr. 100
din 26.04.2001
privind actele de stare civilă


Succes.

6 iulie 2019