Referitor la pensia alimentara

27 iulie 2017 63

In 2009 o doamna a depus cerere pentru pensia alimentara pe barbatul cu care are un copil. Din motive ca doamna consuma zilnic alcool si nu lucreaza, barbatul nu i-a achitat, insa a avut grija de copil toti acesti ani, cumparindu-i tot de ce are nevoie. Atunci barbatul asa si i-a motivat executorului de ce nu achita: pentru ca ea cheltuia totul pe alcool. Femeia nu a retras cererea atunci si acum executorul cere de la ea in caz ca vrea sa retraga cererea acum procentul care trebuia sa-l ia din suma pentru toti 7 ani. Spuneti, va rog, este corect acest lucru? Cine si cit si pentru ce trebuie sa achite?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

În procesul de executare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul de Executare al Republicii Moldova, cheltuielile de executare se compun din următoarele categorii de plăți:
1. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc; (cheltuieli de executare cuantumul cărora este stabilit de către Guvern)
2. Spezele procedurii de executare; (cheltuieli cuantumul... mai detaliat cărora este stabilit de Guvern și reprezintă cheltuieli aferente procedurii de executare suportate de către executorul judecătoresc, precum cheltuieli de transport de bunuri, de păstrare a lor etc.)
Hotărârea Guvernului prin care se aprobă Regulamentul de determinare a lor:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=336169&lang=1
3. Onorariul executorului judecătoresc. ( cheltuieli care reprezintă remunerația propriu-zisă pentru serviciile execuționale ale executorului judecătoresc)
Modul de calculare a onorariului este stabilit, de asemenea, în Codul de Executare al Republicii Moldova (art. 38, alin. (2)-(4), art. 83 (tangențial) și anexa la Codul de Executare).

Conform alin. (2), (3) ale art. 36 și alin. (1), (5) al art. 38 din Codul de Executare, repartizarea categoriilor de cheltuieli pe care le-am indicat mai sus se face după cum urmează:

1. Regula generală este că în cazul taxelor de executare și a spezelor pentru executare, debitorul și creditorul sunt ținuți în mod solidar să avanseze aceste cheltuieli, dacă legea nu prevede altfel. Aceasta înseamnă că cheltuielile pot fi avansate integral de către oricare din părți, astfel încât obligația dată se stinge integral atunci când una din părți avansează toate cheltuielile.

În privința onorariului executorului judecătoresc, regula generală că obligația de achitare a acestuia incumbă DEBITORULUI, dacă legea nu prevede altfel.

2. Excepții de la ceea ce am menționat mai sus sunt următoarele:
- dacă creditorul avansează din start toate taxele de executare și spezele executorii, atunci debitorul procedurii de executare (adică tatăl copilului) devine și debitor al acestor categorii de cheltuieli
- partea care solicită efectuarea anumitor acțiuni de către executorul judecătoresc este obligată să avanseze cheltuielile (taxele și spezele) pentru solicitările făcute
- cheltuielile (taxele și spezele) efectuate de către executorul judecătoresc din oficiu sunt avansate de către creditor
- în ceea ce privește onorariul executorului judecătoresc, ultimul poate negocia cu creditorul avansarea anticipată a onorariului, însă nu poate condiționa efectuarea actelor executorii de avamsarea anticipată a onorariului de către creditor, dat fiind faptul că la finele executării parțiale sau totale, debitorul oricum va fi obligat să achite onorariul respectiv; la fel, onorariul urmează a fi achitat de către creditor în cazul în care acesta renunță la executare (idee la care voi reveni spre sfârșit).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu referire la momentul de avansare a cheltuielilor despre care am vorbit mai sus:

1. Taxele de executare și spezele procedurii de executare se achită de fiecare dată anterior actelor executorii îndeplinite de către executorul judecătoresc;
2. Onorariul poate fi avansat, alternativ, anterior sau ulterior actelor executorii. Dacă se avansează ulterior, atunci el se percepe de la debitor direct. Dacă se avansează, prin excepție, anterior actelor de executare, de către creditor, atunci creditorul va avea drept de regres contra debitorului pentru restituirea sumei avansate din start.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iată cum se aplică prevederile legale expuse mai sus în speța d-voastră:

1. Pentru actele efecuate de către executorul judecătoresc din oficiu, taxele de executare nu urmau a fi avansate deloc, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (7) din Codul de Executare al Republicii Moldova. Urmau a fi avansate doar taxele pentru actele efectuate de către executor la cererea unei părți la procedura de executare.
2. Spezele pentru procedura de executare urmau să fie avansate în orice caz (de către una din părți la cererea acesteia, sau doar de către creditor (mama copilului) la efectuarea din oficiu a actelor executorii.

Atât taxele de executare, cât și spezele urmau a fi achitate anterior actelor executorii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deci, acum am ajuns la onorariul executorului judecătoresc. Presupun că anume aceasta solicită executorul judecătoresc mamei copilului. Aplicând regula generală la speța d-voastră, în mod normal TATĂL copilului (debitorul) este obligat să achite onorariul respectiv executorului judecătoresc (urmăriți cuantumul mai jos)

DAR, luând în considerație cele relatate de d-voastră, situația este un pic diferită.

Art. 83 din Codul de Executare al Republicii prevede o serie de temeiuri de încetare a procedurii de executare.
Teoretic, câteva din aceste temeiuri pot fi aplciate situației d-voastră:

- obligaţia a fost stinsă;
- între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile Codului de Executare;
- creditorul a renunţat la executare.

Incidența primului temei este discutabilă, pe motiv că dispozitivul hotărârii judecătorești nu a fost executat întocmai, iar o tranzacție dintre părți de modificare a modului de executare, încheiată cu acordul executorului judecătoresc, aprobată prin încheiere de către instanța de judecată (art. 252 din Codul de Procedură Civilă) nu a existat.

Pe de altă parte, alin. (2) al art. 62 din Codul de Executare stabilește că în cazul în care părţile convin asupra condiţiilor de executare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care indică aceste condiţii, ele devenind obligatorii pentru părţi.
Bănuiesc că un asemenea proces verbal în cazul d-voastră nu a fost întocmit. Însă, întocmirea lui nu este obligatorie și nici nu reprezintă o condiție de valabilitate a convenției părților asupra modului de executare. Procesul-verbal doar instituie obligativitatea părților de a executa ceea au convenit, dar executarea corespunzătoare a convenției ține loc de acest proces verbal. Dar pentru ca acest temei să fie aplicabil, mai este necesară și îndeplinirea condiției atingerii majoratului de către beneficiarul pensiei de întreținere (copilul), ceea ce cred că încă nu s-a întâmplat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În ceea ce privește cel de-al doilea temei de încetare al procedurii de executare, reglementarea juridică a tranzacției se conține la art. 62 alin. (3) din Codul de Executare al Republicii Moldova, Potrivit acestor prevederi, în cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare și procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.
Este puțin probabil ca acest temei să fie aplicabil, însă, pe motiv că executarea a continuat și mai departe din moment ce tatăl a luat copilul în grija lui.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iar cu privire la renunțarea creditorului (mamei ) la executare, spun că temeiul dat ar putea fi aplicabil acum dacă:
- creditorul (mama) într-adevăr renunță la executarea ulterioară;
- copilul nu a împlinit vârsta de 18 ani, dacă nu a fost altceva stabilit anterior (de exemplu că pensia de întreținere urmează a fi achitată până la o altă vârstă, mai mică)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Primul temei de încetare a procesului execuțional nu este aplicabil din start, dacă copilul nu a atins vârsta de 18 ani și nu s-a stabilit achitarea pensiei până la o anumită vârstă mai mică.
2. Dacă e să aplicăm cel de-al doilea temei, condiția întocmirii în acest caz a procesului-verbal este una mult mai stringentă, pe motiv că de această dată procesul-verbal servește drept act constatator a încetării procesul de executare.
3. Într-adevăr, cel mai viabil pare cel de-al treilea temei (dacă e să admitem că mama într-adevăr renunță la executare). ATENȚIE! În asemenea circumstanțe, potrivit prevederilor art. 38 alin. (4), lit. e.) din Codul de Executare al Republicii Moldova coroborate cu cele de la art. 83 alin. (1), lit. g.), onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de CREDITOR (mama copilului) în cuantumul stabilit la art. 38 alin. (2) din Codul de Executare, adică:

a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu alte cuvinte, dacă creditorul (mama copilului) renunță la executare, această va fi obligată să achite onorariul executorului judecătoresc.

Dacă, însă, debitorul (tatăl copilului) va continua executarea hotărârii, atunci la stingerea totală a obligației de achitare a pensiei de întreținere, acesta va trebui să achite onorariul executorului judecătoresc.

În concluzie, soluția este diferită privită din diferite puncte de vedere!

Analizați și luați o decizie favorabilă d-voastră!

Succese!

30 iulie 2017