Refuz de a presta servicii

4 decembrie 2023 3

Bună ziua. Am hotărât să vând casa părintească unui vecin. După ce am comandat și primit de la cadastru extrasul și certificatul privind valoarea bunului imobil, cu mare greu m-am programat la un notar. Astăzi când ne-am deplasat împreună cu cumparatorul la notar, după ce a studiat actele și i-am comunicat că am stabilit că prețul este cu puțin mai mare decât cel indicat la cadastru, notarul a refuzat să ne presteze serviciile, motivând că suma este prea mică (20.000 lei) și el nu lucrează cu așa sume mici. Este corect așa? Îi permite legea așa comportament?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Notarul este în drept să refuze întocmirea actului notarial doar în cazurile prevăzute de legea 246/2018 privind procedura notarială, însă el poate motiva că i s-a părut suspectă suma tranzacției și va refuza în temeiul legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

LEGE Nr.... mai detaliat 246 din 15-11-2018 privind procedura notarială
Articolul 8. Refuzul întocmirii actului notarial și îndeplinirii acțiunii notariale
(1) Notarul refuză întocmirea actului notarial sau îndeplinirea acțiunii notariale solicitate dacă:

a) acestea sînt contrare legii, bunelor moravuri sau nu corespund cerințelor legale pentru întocmirea/îndeplinirea lor;

b) acestea urmează a fi întocmite/îndeplinite de către un alt notar;

c) părțile actului notarial, solicitantul nu dispun de autorizarea cerută de lege sau reprezentantul nu dispune de împuternicirile necesare;

d) legea prevede expres obligația de a refuza întocmirea actului notarial sau îndeplinirea acțiunii notariale.

(2) Notarul poate refuza întocmirea unui act notarial sau îndeplinirea unei acțiuni solicitate de parte dacă:

a) este solicitată întocmirea/îndeplinirea lor în afara programului de lucru;

b) nu sînt achitate taxele şi plăţile stabilite, precum şi nu sînt suportate toate cheltuielile necesare pentru întocmirea actului notarial sau îndeplinirea acțiunii notariale;

c) nu sînt prezentate documentele necesare sau documentele prezentate sînt incomplete;

d) datele din documentele prezentate nu coincid cu datele din registrele de publicitate ținute în formă electronică;

e) nu poate identifica partea sau stabili discernămîntul acesteia, dacă această stare rezultă din comportamentul acesteia.

(3) Dacă solicitantul insistă asupra introducerii în actul notarial a unor clauze care trezesc îndoieli cu privire la autenticitatea sau la veridicitatea datelor pe care le conține, iar întocmirea actului notarial nu poate fi refuzată sau suspendată, notarul va atrage atenţia asupra posibilelor consecinţe juridice şi va face menţiune expresă în act. Dacă partea se opune la inserarea menţiunii, notarul va refuza întocmirea actului.

LEGE Nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
(3) În cazul în care nu este posibilă aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții, entitățile raportoare sînt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să transmit formularele speciale privind raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte Serviciului în conformitate cu prevederile art.11. În acest caz, entitățile raportoare sînt în drept să nu explice clientului motivul refuzului.

5 decembrie 2023