Retea de canalizare comuna

8 martie 2023 56

Buna ziua. Este necesar de schimbat tevile de canalizare din cauza uzurii avansate. Accesul la teava se face din fiecare apartament, nu din extrerior, iar ca sa ajungi la ele e necesar de demolat o portiune din perete. Cine e resposabil de inlocuire: gestionarul blocului sau proprietarul, in contextul accesului si lucrarilor necesare?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Sergiu.
LEGE Nr. 187 din 14-07-2022 cu privire la condominiu prevede:

Articolul 3. Noțiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:

servicii intermediate – servicii, inclusiv de utilități publice, cum ar fi alimentarea cu energie termică, salubrizarea, asigurarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale, de care se folosesc... mai detaliat ori se pot folosi proprietarii unităților și posesorii acestora, dar care, în funcție de situația concretă a condominiului, din motive tehnice sau legale, trebuie intermediate de către asociație în temeiul contractului cu furnizorul și nu pot fi contractate individual de către proprietarii ori posesorii unităților ori facturate individual acestora;

unitate – locuință, încăpere izolată cu altă destinație decât cea locativă sau loc de parcare din cadrul clădirii dacă întrunește condițiile prevăzute de legislație, construite sau care urmează a fi construite, care sunt înregistrate cu numere cadastrale distincte în registrul bunurilor imobile și care fac obiectul dreptului de proprietate exclusivă al proprietarului din condominiu.

Articolul 44. Administratorul asociației
(3) Administratorul asociației exercită următoarele atribuții:
q) asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;

Articolul 18. Obligațiile proprietarului
(3) Proprietarul este obligat, din cont propriu, să mențină în stare bună și să repare la timp unitatea ce îi aparține, în condițiile și cu respectarea legislației privind calitatea în construcții.

(4) Cu un preaviz de 3 zile, proprietarul este obligat:

a) să permită accesul în unitate al reprezentanților asociației, ai furnizorilor de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice, ai prestatorilor de servicii intermediate și servicii contractate individual de proprietar atunci când este necesară inspectarea, repararea sau înlocuirea elementelor din bunurile proprietate comună sau a elementelor de infrastructură asociată rețelelor publice de comunicații electronice la care se poate avea acces numai din respectiva unitate. Pentru prevenirea sau înlăturarea imediată a consecințelor unei avarii sau calamități naturale, preavizul nu este necesar;

8 martie 2023

Buna Serghei, ce ati specificat e vorba de unitate, adica locuinta cu altă deatinatie decît cea locuibilă. Dar dacă teava trece prin apartament, spațiu locuibil, dar prin perete cu acces doar din apartament? Aceasta nu se scoate ca spațiu privat și reparația o face locatarilor conform HOTĂRÂRE Nr.191din 19-02-2002, anexa... mai detaliat 2, sau în acest caz e vorba de anexa 1?

8 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Prin unitate se înțelege:
1.locuință (virgulă),
2. încăpere izolată cu altă destinație decât cea locativă sau loc de parcare din cadrul clădirii dacă întrunește condițiile prevăzute de legislație,
construite sau care urmează a fi construite, care sunt înregistrate cu numere cadastrale distincte în registrul bunurilor imobile și care fac obiectul dreptului... mai detaliat de proprietate exclusivă al proprietarului din condominiu.
Respectiv
LEGE Nr. 187 din 14-07-2022 cu privire la condominiu stabilește

Articolul 2. Legislația cu privire la condominiu
Legislația cu privire la condominiu face parte din legislația civilă și include prezenta lege, Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, Codul civil nr. 1107/2002, alte acte normative în domeniu.

LEGE Nr. 75 din 30-04-2015 cu privire la locuinţe prevede

Articolul 4. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
Locuinţă – construcţie sau încăpere izolată alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit, precum şi din alte încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) şi corespunde exigenţelor minime pentru locuinţe, stabilite în actele normative; în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie;

Deși este anevoioasă procedura or Legea 187/2022 este încă în perioada incipientă de implementare, potrivit acesteia repararea părților comune (din care fac parte și țevile de canalizare) urmează a fi făcute de administratorul asociației, în același timp proprietarul apartamentului trebuie să permită accesul în apartament pentru a executa lucrările necesare.

Articolul 11. Părțile comune
(1) Constituie părți comune următoarele:
c) fundația, locurile de trecere, scările și casa scărilor, coridoarele, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spații comune și subsolul, destinate folosinței în comun, coșurile de fum, holurile, rețelele de alimentare cu apă potabilă și apă caldă menajeră și rețelele de canalizare, rețelele electrice, de comunicații electronice, de alimentare cu energie termică și gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către unitățile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, podul și pivnițele, destinate folosinței în comun, boxele, spălătoria, uscătoria, ascensorul, interfonul (partea de instalație de pe proprietatea comună), rezervoarele de apă, centrala termică proprie a clădirii, tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere, structura de rezistență, fațadele, acoperișul, terasele;

Articolul 34. Adunarea generală și competențele ei
(1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociației și este formată din toți proprietarii din condominiu.
(3) Adunarea generală are următoarele competențe exclusive:
g) aprobă condițiile de contractare a lucrărilor necesare pentru întreținerea, reparația și modernizarea părților comune, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice, și bugetul alocat pentru acestea; în caz de necesitate, aprobă mărimea contribuțiilor proprietarilor pentru acoperirea acestor cheltuieli;
p) decide cu privire la obiectele și măsurile ce țin nemijlocit de necesitățile de întreținere și reparație a părților comune, prestarea serviciilor de folosință a unităților, precum și de necesitățile de serviciu și sociale ale salariaților asociației;


Articolul 44. Administratorul asociației
(3) Administratorul asociației exercită următoarele atribuții:
q) asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;

Articolul 53. Instituirea fondului de reparație și dezvoltare
(1) Asociația este obligată să instituie un fond de reparație și dezvoltare.

9 martie 2023

Multumesc mult

9 martie 2023