Salariu neachitat

25 mai 2023 23

Bună ziua. După demisie angajatorul nu mi-a achitat salariul. M-am adresat la inspecția muncii și acolo i-au dat angajatorului termen până la 10.07.2023 să stingă datoria. Îmi puteți spune de ce i-ai acordat o perioadă atât de mare? Este legal așa ceva? După câte cunosc, au la dispoziție 3 zile ca să achite salariul în caz de desfacere a contractului de muncă, dar angajatorul în cauză nu a achitat nici salariul pe luna ianuarie 2023.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Corect au procedat.
dar dumneavoastră puteţi solicita de la fostul angajator o penalitate de 0.3% din sumă pentru fiecare zi de întîrziere.
Articolul 330. Obligaţia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci
(2) În caz de reţinere, din vina angajatorului,... mai detaliat a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, art. 225 alin. (8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întîrziere, 0,3 la sută din suma neplătită în termen.

referitor la termenul de remediere Codul contravenţional prevede:
Articolul 461. Planul de remediere

(1) Planul de remediere reprezintă o anexă la procesul-verbal cu privire la contravenție, întocmită în condițiile prezentului capitol, în care agentul constatator stabilește, cu titlu de recomandare, măsuri de remediere și termenul realizării acestora în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației.

(2) Planul de remediere este întocmit și anexat de către agentul constatator la procesul-verbal cu privire la contravenție prin care s-a constatat contravenția în rezultatul controlului de stat efectuat de către organele abilitate cu funcții de control, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(3) În cazul întocmirii unui plan de remediere, nu se aplică sancțiuni contravenționale, inclusiv sancțiuni complementare, până la expirarea termenului de remediere.

(4) Termenul de remediere reprezintă o perioadă între 30 și 90 de zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal cu privire la contravenție, în decursul căreia contravenientul are posibilitatea remedierii încălcărilor constatate și conformării cu cerințele legislației. Termenul de remediere se stabilește luând în considerare circumstanțele săvârșirii faptei și complexitatea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către contravenient. Termenul de remediere stabilit de agentul constatator nu poate fi modificat.

(5) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere în cazul în care:

a) contravenientul înlătură imediat încălcarea constatată;

b) în termen de 3 luni de la data realizării unei măsuri de remediere din planul de remediere, contravenientul săvârșește din nou contravenția pentru care aceasta a fost stabilită;

c) contravenientului i-au fost emise prescripții pentru aceleași încălcări de către organul de control, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, iar acesta nu le-a executat în termenul stabilit;

d) încălcarea este iremediabilă.

(6) Responsabilitatea realizării măsurilor de remediere revine persoanei care, conform legii, poartă răspundere contravențională pentru faptele constatate.

(7) Modelul planului de remediere este stabilit în anexa la prezentul cod.

(8) Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție cu încălcarea prevederilor prezentului capitol atrage nulitatea procesului-verbal.

(9) În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator verifică acțiunile întreprinse de contravenient și completează partea a II-a a planului de remediere, în care menționează în ce proporție au fost realizate măsurile de remediere stabilite.

(10) În cazul în care, în urma verificării indicate la alin. (9), se constată neconformarea contravenientului cu cerințele legale și nerealizarea măsurilor de remediere în termenul stabilit, agentul constatator întocmește un alt proces-verbal cu privire la contravenție, prin care persoanei responsabile i se aplică sancțiunile contravenționale respective.

(11) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru contravențiile prevăzute la art. 55–61, art.74–743, art. 761, art. 77 alin. (1)–(7), art. 771, art. 79 alin. (1) și (5), art. 80, art. 81–83, art. 911, art. 93–95, art. 97–98, art. 109–156, art. 157 alin. (1)–(3), (5) și (61), art. 158–169, art. 177, art. 1801, art. 182–1961, art. 197 alin. (1)–(10) și (12)–(29), art. 198–2001, art. 204, art. 206, art. 207, art. 2211, art. 224, art. 246–2591, art. 268, art. 270, art. 271, art. 2721 alin. (3), (7)–(11), (13) și (14), art. 273 pct. 4), 6), 10)–14), 17) și 18), art. 274 alin. (2)–(4), (6) și (7), art. 275, art. 2771–280, art. 283–285, art. 286 alin. (1), (2) și (5), art. 2932 alin. (4) și (5), art. 3301, art. 3303, art. 3305, art. 3441–345, art. 348, art. 349 alin. (4), art. 358, art. 3581, art. 364 alin. (6)–(8), art. 3641.

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii

(1) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:

a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;

b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;

c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;

d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;

e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;

e1) refuzul angajatorului de a suspenda raporturile de muncă în temeiul art. 78 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003;

f) efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu;

g) neacordarea garanţiilor şi a compensaţiilor prevăzute de lege;

h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă şi salariu,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

25 mai 2023