Schimbarea executorului judecătoresc

16 aprilie 2019 26

Unde se depune cererea pentru schimbarea executorului judecătoresc? Menționez că ex. jud. se afla la Criuleni, iar eu la Chișinău, neavând posibilitatea de a mă deplasa la Criuleni și a ține legătura, având copil mic plus cu probleme de sănătate. Banii pe care i-am achitat (in jur de 500 lei) pt executarea titlului se restituie? Va trebui sa mai achit ceva la ex. nou? Cui i se transmite titlul executoriu: mie sau ex. nou? Am fost refuzată la Chișinău de către ex. jud. inițial, acuma va fi obligat să primească cererea ? Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dna Cristina

Sunt cazuri în care Codul de executare prevede competența teritorială și atunci nu puteți strămuta dosarul de executare.
Dacă este vorba despre un document executoriu în baza căruia se urmărește încasarea pensiei de întreținere, țin să vă informez că executorii judecătorești nu sunt atât de receptivi și refuză acceptarea... mai detaliat și intentarea procedurii de executare în cazul în care Debitorul nu își are domiciliu oficial în raza competenței sale teritoriale.

Mai jos vedeți prevederile Codului de executare referitor la competența acestora și strămutarea procedurii de executare la un alt executor judecătoresc.
Articolul 30. Competenţa teritorială
(1) Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său îşi are sediul.
(2) Prin derogare de la alin. (1):
a) în cazul executării măsurilor de asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea mijloacelor de transport, a mijloacelor băneşti de pe conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe întreg teritoriul ţării;
b) în cazul executării documentelor executorii prin urmărirea salariului sau unui alt venit al debitorului, competent în executare este executorul judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află sediul instituţiei (organizaţiei) de la care debitorul primeşte venituri.
(3) Documentele executorii privind încasarea plăţilor periodice şi documentele executorii indicate la art.15 alin.(2) din prezentul cod, cu excepţia celor de la lit. c), se prezintă spre executare executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului ori instituţia penitenciară în care îşi ispăşeşte pedeapsa debitorul.
(4) Documentele executorii indicate la art. 15 alin. (2) lit. c) din prezentul cod se remit din oficiu de către instanţa de judecată spre executare executorului judecătoresc indicat de creditor în cererea de eliberare a titlului executoriu.
Articolul 31. Conexarea urmăririlor şi soluţionarea conflictelor de competenţă
(1) În cazul în care referitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, aceştia pot conveni de sine stătător asupra efectuării unei singure executări a bunului/bunurilor respective, aplicînd procedura înştiinţării reglementată la art.101 din prezentul cod. În acest caz, executorul judecătoresc care continuă urmărirea întocmeşte actul de preluare, care este remis în adresa părţilor procedurii de executare şi executorilor judecătoreşti care s-au alăturat urmăririi.
(2) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor alin.(1) al prezentului articol, apare un conflict de competenţă, manifestat prin necomunicarea în conformitate cu art.101 alin.(1) din prezentul cod a alăturării la urmărire sau prin expedierea unei înştiinţări reciproce, camera teritorială în a cărei circumscripţie activează executorii judecătoreşti va dispune, în termen de 5 zile, la cererea persoanei interesate sau a unuia dintre executorii judecătoreşti, efectuarea unei singure executări de către executorul judecătoresc a cărui procedură de executare se află la o etapă mai avansată de urmărire a bunului/bunurilor respective, iar dacă executările sînt la aceeaşi etapă – de către executorul judecătoresc care a început primul executarea, apoi de cel la care se află documentul executoriu prin care se dispune spre încasare cea mai mare sumă, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care unul dintre executorii judecătoreşti face parte din organele de conducere ale camerei teritoriale, competenţa de soluţionare a conflictului va fi stabilită conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(3) În toate cazurile de conexare a urmăririi, onorariul cuvenit pentru fiecare executare va fi repartizat între executorii judecătoreşti după cum urmează: 1/3 va reveni executorilor judecătoreşti care s-au conexat urmăririi bunului, iar 2/3 vor reveni celui care a realizat urmărirea.
(4) Odată cu conexarea procedurilor, executorul judecătoresc transmite copia documentului executoriu şi borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(5) După conexare, urmărirea bunurilor la care aceasta s-a referit continuă de la actul de executare cel mai înaintat. Actul privind conexarea se publică în cel mult 3 zile de la data emiterii pe pagina web a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi este opozabil inclusiv executorilor judecătoreşti care vor iniţia urmărirea aceluiaşi bun ulterior conexării. Dacă ulterior conexării apar alte grevări/sechestre asupra bunului vizat în conexare, creditorii în favoarea cărora acestea au fost instituite participă la distribuirea sumei obţinute prin valorificarea bunului. În cazul vînzării/transmiterii bunului în privinţa urmăririi căruia s-a dispus conexarea, anularea tuturor măsurilor asigurătorii va fi dispusă de executorul judecătoresc care a vîndut/transmis bunul.
(6) Renunţarea la urmărire, după conexare, a oricăruia dintre creditori nu poate să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat.
(7) Conflictul de competenţă între executorii judecătoreşti situaţi în circumscripţia aceleiaşi camere teritoriale a executorilor judecătoreşti se soluţionează de aceasta la sesizarea părţii interesate.
(8) În cazul în care conflictul prevăzut la alin.(2) al prezentului articol intervine între executorii judecătoreşti al căror sediu se află în circumscripţia unor camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti diferite, competenţa de soluţionare a conflictului aparţine Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(9) Conflictul de competenţă se soluţionează în cel mult 5 zile, prin emiterea unei dispoziţii motivate care nu poate fi contestată.
(10) Soluţionarea conflictelor legate de neexecutarea dispoziţiilor camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti ţine de competenţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
Articolul 32. Strămutarea documentului executoriu
(1) Documentul executoriu va fi strămutat de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea creditorului la un alt executor judecătoresc, stabilit în condiţiile art. 30 din prezentul cod, în următoarele cazuri:
a) executorul judecătoresc nu mai este competent teritorial, în conformitate cu art. 30 din prezentul cod;
b) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei teritoriale;
c) la cererea motivată a creditorului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere, care poate fi contestată în instanţă de judecată. În cazul strămutării pe motivul indicat la alin. (1) lit. c), încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(3) După rămînerea definitivă a încheierii, executorul judecătoresc transmite documentul executoriu, împreună cu copia, certificată de el, de pe procedura de executare, anexînd borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(4) Executorul judecătoresc care a primit documentul executoriu după strămutare întocmeşte un act de preluare a executării, copia de pe care o remite părţilor în procedura de executare şi executorului judecătoresc de la care a preluat documentul executoriu.
(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(6) Actele de executare efectuate anterior strămutării documentului executoriu au efect juridic deplin.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112689

16 aprilie 2019

Titlul executoriu este în legătură cu plata pensiei de întreținere a copilului minor.

16 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Deși, conform prevederilor Codului de executare al RM nu este prevăzută competența teritorială exclusivă a executorului judecătoresc în raza căruia își are domiciliul Debitorul obligației de plată, în practică celalți executori judecătorești, de regulă, refuză accetarea în procedură a unor asemenea documente executorii.

16 aprilie 2019