Schimbarea numelui de familie la copii

15 aprilie 2019 12

Sunt casatorita cu un cetatean polonez. Urmeaza sa revin in Moldova sa imi schimb familia. Pot sa schimb familia si la copiii minori din casatoria anterioara si ce documente imi trebuie.si daca trebuie sa vina cu mine si sotul meu de origine straina?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Dna Victoria

Întâi de toate Dvs urmează să transcrieți actul de căsătorie eliberat de către autoritățile statului polonez. Toate actele emise de statul polonez urmează a fi apostilate în Polonia.

http://www.mfa.gov.md/informatii-cetatenii-rm/list-countries-docs-recognition-procedures-ro/

Pe lângă faptul că actele emise de statul polonez necesită a fi apostilate de către autoritatea competentă din Polinia, la revenirea... mai detaliat în Republica Moldova trebuie să traduceți actle respective, iar traducerea urmează a fi legalizată notarial. Adițional, la traducerea legalizată notarial trebuie anexată și o copie atât a actului de căsătorie, cât a apostilei.

Referitor la schimbarea numelui de familie al copiilor vedeți mai jos prevederile Codului familiei și a Legii privind actele de stare civilă nr. 100/2001:
Codul familiei al RM:
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Lege privind actele de stare civilă nr. 100/2001:
http://www.legis.md/cautare/rezultate/112686

Secţiunea a 5-a
ÎNTOCMIREA ACTULUI

DE SCHIMBARE

A NUMELUI DE FAMILIE

ŞI/SAU A PRENUMELUI

Articolul 49. Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) Persoana care a împlinit vîrsta de 16 ani are dreptul să-şi schimbe numele de familie şi/sau prenumele.

(2) Cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui se depune la organul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

(3) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui se înregistrează de către organul stare civilă, întocmindu-se actul respectiv.

(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui persoanei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteia, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

(5) Schimbarea prenumelui copilului pînă la vîrsta de 16 ani se soluţionează de către organul stare civilă, pe baza cererii ambilor părinţi, conform art.56 din Codul familiei, făcîndu-se rectificările corespunzătoare pe actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în considerare avizul autorităţii tutelare, ţinîndu-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

(6) Modul de examinare a cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se stabileşte de "Ministerul Justiţiei"

Articolul 50. Modul de înregistrare a schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se examinează de către organul stare civilă în termen de 2 luni din ziua depunerii actelor necesare. Dacă există motive întemeiate (primirea cu întîrziere a copiilor de pe actele de stare civilă necesare pentru organizarea dosarului, a avizului poliţiei etc.), persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă poate prelungi acest termen pînă la 3 luni.

(2) Dacă actele de stare civilă care urmează a fi rectificate în legătură cu schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui nu s-au păstrat, organul stare civilă va soluţiona problema în cauză numai după reconstituirea, în modul stabilit, a actelor pierdute.

(3) Dacă în actele de stare civilă anexate la cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui vor fi identificate contradicţii, date incorecte, acestea urmează a fi înlăturate şi/sau rectificate în modul stabilit.

(4) Dacă există necesitatea reconstituirii sau rectificării actelor de stare civilă, termenul prevăzut pentru examinarea cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui va fi prelungit, ţinîndu-se cont de termenele stabilite pentru reconstituirea şi rectificarea actelor.

(5) După examinarea dosarului cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă întocmeşte, în două exemplare, concluzia respectivă, care urmează a fi aprobată de către Agenţia Servicii Publice. După aprobarea concluziei, se va întocmi actul de stare civilă respectiv.

(6) Dacă cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este respinsă, organul stare civilă, la cererea solicitantului, va comunica în scris motivul respingerii. Actele anexate la cerere vor fi restituite solicitantului.

Articolul 51. Conţinutul actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) În actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se înscriu:

a) data întocmirii actului şi numărul de ordine al acestuia;

b) denumirea organul stare civilă care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

c) numele de familie, prenumele pînă la şi după schimbare, data şi locul naşterii, domiciliul solicitantului;

d) data întocmirii actului de naştere al solicitantului şi numărul de ordine al acestuia;

e) denumirea organului de stare civilă care a înregistrat naşterea;

f) seria şi numărul certificatului eliberat privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui.

(2) În actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui pot fi înscrise, după caz, şi alte date.

Articolul 52. Certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui

În certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se înscriu:

a) numele de familie, prenumele pînă la şi după schimbare, data şi locul naşterii, persoanei care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele;

b) data întocmirii actului respectiv şi numărul de ordine al acestuia;

c) denumirea organului stare civilă care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

d) data eliberării certificatului;

e) denumirea organului care a eliberat certificatul.

Articolul 53. Rectificarea actelor de stare civilă în legătură cu schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) În baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se rectifică actele de stare civilă întocmite anterior pe numele persoanei care şi-a schimbat numele şi/sau prenumele şi se eliberează certificate respective noi.

(2) În cazul unui copil care nu a atins vîrsta de 16 ani, schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui de către unul dintre părinţi atrage după sine rectificarea datelor respective despre părinţi în actul de naştere al copilului, iar schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine şi rectificarea numelui de familie al copilului.

(3) Dacă a fost schimbat numele de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului minor poate fi schimbat la cererea ambilor părinţi. În caz de neînţelegere între aceştia, se va ţine cont de avizul autorităţii tutelare.

(4) În actul de naştere al copilului care a atins vîrsta majoratului, datele despre părinţi se pot rectifica, la cererea acestuia, în modul prevăzut pentru rectificarea actelor de stare civilă.

(5) Schimbarea numelui de familie al copilului care a atins vîrsta de 16 ani în legătură cu schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi se face în modul stabilit pentru schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui.


Succes.

15 aprilie 2019