Scoaterea copilului din tara

4 octombrie 2019 17

Buna ziua. Am un copil minor care poarta familia tatălui, noi nu suntem căsătoriți și suntem cu familii diferite. Pentru a scoate fata din țara, trebuie sa am acordul tatălui? La moment nu trăim împreuna. Cum as putea sa schimb fata in familia mea și sa am custodia copilului? Mersi si o zi buna!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna!

Iată ce prevede legea referitor la ieșirea minorului din țară, în dependență de scop:
2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se... mai detaliat legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.


cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova

cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99482&lang=ro


Cât ține de schimbarea numelui copilului vedeți prevederile Codului Familiei de mai jos:
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

La fel, vedeți și prevederile Legii privind actele de stare civilă în acest sens:
Articolul 49. Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) Persoana care a împlinit vîrsta de 16 ani are dreptul să-şi schimbe numele de familie şi/sau prenumele.

(2) Cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui se depune la organul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

(3) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui se înregistrează de către organul stare civilă, întocmindu-se actul respectiv.

(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui persoanei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteia, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

(5) Schimbarea prenumelui copilului pînă la vîrsta de 16 ani se soluţionează de către organul stare civilă, pe baza cererii ambilor părinţi, conform art.56 din Codul familiei, făcîndu-se rectificările corespunzătoare pe actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în considerare avizul autorităţii tutelare, ţinîndu-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

(6) Modul de examinare a cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se stabileşte de "Ministerul Justiţiei"

Articolul 50. Modul de înregistrare a schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se examinează de către organul stare civilă în termen de 2 luni din ziua depunerii actelor necesare. Dacă există motive întemeiate (primirea cu întîrziere a copiilor de pe actele de stare civilă necesare pentru organizarea dosarului, a avizului poliţiei etc.), persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă poate prelungi acest termen pînă la 3 luni.

(2) Dacă actele de stare civilă care urmează a fi rectificate în legătură cu schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui nu s-au păstrat, organul stare civilă va soluţiona problema în cauză numai după reconstituirea, în modul stabilit, a actelor pierdute.

(3) Dacă în actele de stare civilă anexate la cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui vor fi identificate contradicţii, date incorecte, acestea urmează a fi înlăturate şi/sau rectificate în modul stabilit.

(4) Dacă există necesitatea reconstituirii sau rectificării actelor de stare civilă, termenul prevăzut pentru examinarea cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui va fi prelungit, ţinîndu-se cont de termenele stabilite pentru reconstituirea şi rectificarea actelor.

(5) După examinarea dosarului cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă întocmeşte, în două exemplare, concluzia respectivă, care urmează a fi aprobată de către Agenţia Servicii Publice. După aprobarea concluziei, se va întocmi actul de stare civilă respectiv.

(6) Dacă cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui este respinsă, organul stare civilă, la cererea solicitantului, va comunica în scris motivul respingerii. Actele anexate la cerere vor fi restituite solicitantului.

Articolul 51. Conţinutul actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) În actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se înscriu:

a) data întocmirii actului şi numărul de ordine al acestuia;

b) denumirea organul stare civilă care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

c) numele de familie, prenumele pînă la şi după schimbare, data şi locul naşterii, domiciliul solicitantului;

d) data întocmirii actului de naştere al solicitantului şi numărul de ordine al acestuia;

e) denumirea organului de stare civilă care a înregistrat naşterea;

f) seria şi numărul certificatului eliberat privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui.

(2) În actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui pot fi înscrise, după caz, şi alte date.

Articolul 52. Certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui

În certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se înscriu:

a) numele de familie, prenumele pînă la şi după schimbare, data şi locul naşterii, persoanei care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele;

b) data întocmirii actului respectiv şi numărul de ordine al acestuia;

c) denumirea organului stare civilă care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

d) data eliberării certificatului;

e) denumirea organului care a eliberat certificatul.

Articolul 53. Rectificarea actelor de stare civilă în legătură cu schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui

(1) În baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se rectifică actele de stare civilă întocmite anterior pe numele persoanei care şi-a schimbat numele şi/sau prenumele şi se eliberează certificate respective noi.

(2) În cazul unui copil care nu a atins vîrsta de 16 ani, schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui de către unul dintre părinţi atrage după sine rectificarea datelor respective despre părinţi în actul de naştere al copilului, iar schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine şi rectificarea numelui de familie al copilului.

(3) Dacă a fost schimbat numele de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului minor poate fi schimbat la cererea ambilor părinţi. În caz de neînţelegere între aceştia, se va ţine cont de avizul autorităţii tutelare.

(4) În actul de naştere al copilului care a atins vîrsta majoratului, datele despre părinţi se pot rectifica, la cererea acestuia, în modul prevăzut pentru rectificarea actelor de stare civilă.

(5) Schimbarea numelui de familie al copilului care a atins vîrsta de 16 ani în legătură cu schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi se face în modul stabilit pentru schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui.


http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112686&lang=ro

5 octombrie 2019