Se permite eliberarea din funcție în perioada când mă aflu în concediu de maternitate?

8 februarie 2018 301

Buna ziua! În perioada când mă aflam în concediu de maternitate, subdiviziunea unde activam s-a desființat. Am fost anunțată și am semnat. Toți au fost concediați în afara de mine. Dupa o lună am aflat ca sunt iar însărcinată, i-am întrebat ce-i de facut și au zis că nu știu. Acum, pe 06.02.2018 m-am apropiat cu întrebarea cum să fie scris buletinul de boală și m-au concediat cu data când a fost desființată subdiviziunea, 14.08.2017. Primul concediu de maternitate expiră în mai 2019. Au procedat dupa lege?

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dna Svetlana,
Potrivit art. 86 alin. 2 Codul muncii al RM este permisă concedierea persoanei aflate in concediu de maternitate în cazul lichidării unității.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757


Articolul 86. Concedierea
(1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi... mai detaliat a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive:
a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art.63 alin.(2));
b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern;
[Art.86 al.(1), lit.e) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef);
g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;
[Art.86 al.(1), lit.g) în redacția LP157 din 20.07.17, MO301-315/18.08.17 art.527]
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;
[Art.86 al.(1), lit.h) modificată prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
[Art.86 al.(1), lit.h) în redacția LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k);
[Art.86 al.(1), lit.i) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
j) săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale;
[Art.86 al.(1), lit.j) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;
[Art.86 al.(1), lit.k) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
k1) încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
[Art.86 al.(1), lit.k1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
[Art.86 al.(1), lit.k1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către un cadru didactic (art.301);
m) comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută;
n) aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli (art.301);
o) semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de către adjuncţii săi sau de către contabilul-şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii;
p) încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă;
[Art.86 al.(1), lit.p) în redacția LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
r) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit;
s) încheierea, vizînd salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază (art.273);
[Art.86 al.(1), lit.t) abrogată prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
u) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori;
[Art.86 al.(1), lit.u) modificată prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
v) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în subordinea unui alt organ;
x) refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical (art.74 alin.(2));
y) refuzului salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (art.74 alin.(1)); precum şi
y1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vîrstă;
[Art.86 al.(1), lit.y1) introdusă prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
z) pentru alte motive prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative.
Notă. Persoanele concediate în temeiul lit. y1) pot fi angajate pe o durată determinată conform art. 55 lit. f).
[Art.86 al.(1), nota introdusă prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
(2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.
[Art.86 al.(2) modificat prin LP188 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.622]
[Art.86 al.(2) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]

8 februarie 2018
Iulia Furtuna
 • Avocat
 • Dreptul muncii
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei

Svetlana, este discutabil cazul Dvs. In sensul Codului muncii, notiunea de "unitate" se refera la persoana juridica care v-a angajat (apare ca si angajator in contractul individual de munca). In sen restrictiv, lichidarea unitatii care ar permite concedierea Dvs in timpul concediului de maternitate ar trebui sa se refere la... mai detaliat incetarea existentei angajatorului (radierea din registrul respectiv). Daca s-a desfiintat subdiviziunea, iar persoana juridica continue sa activeze, atunci trebuie sa discutati cu angajatorul referitor la interzicerea concedierii (anularea ordinului, restabilire si acordarea concediului de maternitate) si mentinerea locului de munca la revenire din concediu. In cazul in care angajatorul se lichideaza (solicitati sa vi sa se prezinte decizia de dizolvare/lichidare, sau, cel putin, in preavizul catre Dvs trebuie sa se faca referinta la aceste documente), atunci sunteti in drept la garantii salariale aferente concedierii pentru acest temei. In acest sens, vedeti articolele 88, 184 (termen de preaviz) si 186 (indemnizatia de eliberare din serviciu). Succes!

8 februarie 2018