Societate cu raspundere limitata

5 iunie 2019 24

Ce persoane pot sa deschida societatea? O persoana limitata cu dizabilitati ar putea deschide asa societate si ce raspundere are in fata fiscului? Cati angajati poate sa angajeze?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Activitatea de întreprinzător reprezintă o activitate de producere efectuată pe risc propriu şi care este îndreptată spre dobândirea de beneficii sistematice. Pentru ca persoana fizică să poată practica activitate de întreprinzător ea trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie supusă înregistrării a de stat în calitate... mai detaliat de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.

Astfel, de sine stătător persoanele fizice pot practica activitatea de întreprinzător la împlinirea majoratului, a vârstei de 18 ani, dacă nu este lipsită de capacitate de exerciţiu din cauza tulburărilor psihice sau limitată în capacitate de exerciţiu din cauza abuzului de alcool, substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope. Ultima poate practica activitate de întreprinzător cu acordul curatorului.

Temei pentru declararea incapacităţii persoanei fizice constituie tulburarea psihică cauzată de bolile mintale sau de deficienţe mintale, din cauza cărora aceasta nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale. Persoana fizică care suferă de asemenea tulburări psihice este declarată incapabilă numai de către instanţa de judecată.

Conform art. 32-33, Codul Civil:

Articolul 32. Instituirea măsurii de ocrotire judiciară
(1) În condiţiile prezentului cod, în privința persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa poate fi instituită, prin hotărîre judecătorească, măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei.
(2) În toate situaţiile, persoana în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară este în drept să încheie de sine stătător actele juridice prevăzute la art. 28 alin. (2).

Articolul 33. Ineficienţa actului juridic la care este parte un minor sau o persoană
supusă unei măsuri de ocrotire judiciare, încheiat fără încuviințarea
ori autorizarea necesară
(1) Actul juridic la care este parte un minor care a împlinit vîrsta de 14 ani și care nu are capacitate deplină de exercițiu sau o persoană în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară, încheiat fără încuviinţarea părintelui, a adoptatorului, a curatorului, a tutorelui ori a altui ocrotitor sau fără autorizarea consiliului de familie, autorității tutelare ori a instanței de judecată, necesare potrivit legii sau hotărîrii judecătorești, nu produce efecte juridice decît după încuviinţarea sau, după caz, autorizarea corespunzătoare. Încuviințarea sau autorizarea necesară poate fi emisă atît înainte, cît și după încheierea actului juridic respectiv.
(2) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi dacă se demonstrează că a ştiut sau trebuia să ştie despre temeiul de ineficienţă.
(3) După ce minorul sau persoana supusă unei măsuri de ocrotire judiciare a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu, actul juridic încheiat în condițiile alin. (1) produce efecte juridice doar dacă este confirmat de acesta.

Conform alin. 2, art. 69, LEGE Nr. 135 din 14-06-2007 privind societăţile cu răspundere limitată:

(2) Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzisă deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţie de răspundere sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110122&lang=ro

Servus

5 iunie 2019