Sunt amenintata de juristul companiei de microfinantare

21 decembrie 2023 3

Buna ziua. Anul trecut am luat un credit de la o companie de microfinantare. Am achitat ratele 11 luni, dar incepand cu iulie curent nu am mai achitat. Luna aceasta am vrut sa reiau achitarea creditului, doar ca juristul companiei creditoare nu accepta si cere sa achit intreaga suma de 68.201 lei. Eu i-am spus ca nu dispun de asa suma, pot doar sa achit lunar. I-am explicat ca sotul ne-a parasit cu copilul si ne este greu, nu am de unde sa achit toata suma, dar juristul a spus ca va veni la mine acasa sa vada daca traiesc cu sotul si am casa scrisa pe numele meu. Am inteles ca vor sa ma dea in judecata. Ce pot face ca sa reiau achitarea lunara? Potrivit contractului, mai pot achita 18 luni.

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Nadejda, bună ziua,

Dvs. sunteți în drept să achitați măcar și acum acea sumă pe care o puteți achita pentru a reduce sumele datorate.

În cazul în care jurisconsultul Organizației de Creditare Nebancară vă mai „amenință” îi puteți spune că nu are nici un drept legal să intre în locuința Dvs. să... mai detaliat verifice cine locuiește sau nu cu Dvs., aceasta o poate face doar executorul judecătoresc și doar în cadrul procedurii de executare propriu-zisă a hotărârii judecătorești de încasare a sumei datorate.

Potrivit prevederilor legale, în cazul în care persoana împrumutată nu restituie împrumutul/creditul și sumele aferente conform graficului de rambursare, creditorul este în drept să declare ratele rămase ca fiind scadente și să vă solicite restituirea la toate sumele.

Achitați cât puteți fie la oficiul Organizației respective și solicitați bonul de casă, fie la ghișeul băncii dacă este posibil să achitați prin intermediul a careva dintre bănci, fie la terminalele de plată dacă este posibil și neapărat să păstrați bonurile de casă/ordinele de de încasare a sumei.

În cazul în care sunteți acționată în instanța de judecată, solicitați instanței de judecată să atragă în procesul soțul/fostul soț în calitate de Copârât ca suma să fie încasată solidar.

Astfel, soțul/fostul soț va fi obligat și el să achite o jumătate din datorie, deoarece suma a fost luată cu împrumut în timpul căsătoriei, iar în cazul în care banii au fost luați cu împrumut pentru familie, ambii soți sunt obligați în măsură egală.

La fel, în cazul în care în contractul de conține clauze abuzive, ați putea solicita instanței de judecată anularea clauzelor care nu au fost negociate sau contravin prevederilor legale imperative.

Pentru aceasta este necesar să fie analizate prevederile contractului încheiat cu această organizație de creditare nebancară.


Cu respect,
Igor Brinișter

22 decembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Nadejda, juristul nu este ăn drept să vinaă la DVS acasă, în așa caz DVS sunteți în drept să apelați la serviciul 112. Dacă o să fiți dată în judecată, statutul DVS o să fie pârâtă, eu vă aduc la cunoștibnță ce spune Codul de procedură civilă, sunteți în... mai detaliat drept să înaintați o REFERINȚĂ și să prezentați probe, suma indicată de DVS e colosală 68 201 lei pentru o lună Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.
Articolul 1861. Excepția de tardivitate
(1) Cererile depuse în instanța de judecată peste termenul de prescripție extinctivă, a căror tardivitate a fost invocată în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare de partea în proces, persoana în a cărei favoare a curs prescripţia, de creditorul persoanei sau de către oricare altă persoană care are interes legitim, se examinează în fond doar după examinarea de către instanța de judecată a excepției de tardivitate. Dacă reclamantul a solicitat repunerea în termenul de prescripție sau solicită repunerea odată cu ridicarea excepției, instanța de judecată examinează excepția de tardivitate concomitent cu cererea de repunere în termen.
(2) Excepția de tardivitate și, după caz, repunerea în termen se soluționează în ședință de judecată, convocată în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare. Lipsa participanților citați legal nu împiedică examinarea cererilor.
(3) Dacă nu se dispune repunerea în termen şi/sau se admite excepția de tardivitate, instanța de judecată respinge acțiunea ca fiind tardivă printr-o încheiere motivată care poate fi atacată cu recurs.
(4) Instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii adoptate conform alin. (3), este în drept:
a) să respingă recursul şi să menţină încheierea;
b) să admită recursul şi să caseze integral încheierea, restituind cauza spre rejudecare.
(5) Dacă se dispune repunerea în termen şi/sau excepția de tardivitate se respinge, instanța de judecată emite o încheiere motivată care poate fi atacată odată cu fondul și continuă examinarea cauzei.

22 decembrie 2023