Tatal copilului nu achita pensia alimentara

20 martie 2023 172

Buna ziua. Tatal copilului nu a achitat pensia alimentara timp de un an si este plecat peste hotare. Am cerut executorului judecatoresc confirmarea sumei datorate si darea in cautare a debitorului. Ce masuri mai pot intreprinde conform legislatiei: penalitate, decadere din drepturile parintesti, incasarea pensiei de la bunici (parintii debitorului)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Referitor la penalități
Codul familiei prevede:
Articolul 104. Determinarea restanţei la pensia de întreţinere

(1) Pensia de întreţinere se încasează pentru perioada anterioară în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere sau a titlului executoriu, în limitele a cel mult 3 ani din momentul prezentării contractului sau a titlului executoriu respectiv.

(2) Dacă pensia... mai detaliat de întreţinere nu s-a încasat din culpa debitorului întreţinerii, restanţa ei se reţine, prin derogare de la prevederile alin.(1), pentru toată perioada anterioară.

(3) Suma restanţei se determină pornindu-se de la cuantumul pensiei de întreţinere stabilit de instanţa judecătorească sau de contractul corespunzător.

(4) Suma restanţei la pensia de întreţinere pentru copiii minori se determină pornindu-se de la salariul şi/sau alte venituri ale debitorului.

(5) Dacă debitorul nu a lucrat în perioada în care s-a format restanţa sau nu a prezentat actele ce confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale, cuantumul restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecătoresc, pornindu-se de la salariul mediu pe ţară la data determinării restanţei. Dacă părţile nu sînt de acord cu suma restanţei calculate sau situaţia financiar-materială a debitorului nu permite achitarea în conformitate cu alin.(1), ele sînt în drept să se adreseze cu o cerere în judecată pentru a se stabili suma concretă a restanţei.

(6) Suma restanţei la pensia de întreţinere poate fi contestată în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 106. Răspunderea pentru nerespectarea

termenelor de plată a pensiei de întreţinere

(1) Dacă restanţa la pensia de întreţinere a rezultat din culpa persoanei obligate s-o achite în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, persoana în cauză va purta răspunderea în modul prevăzut de acest contract.

(2) Dacă restanţa la pensia de întreţinere a rezultat din culpa persoanei obligate s-o achite în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, persoana în cauză va plăti creditorului întreţinerii o penalitate în mărime de 0,1 la sută din suma restanţei pentru fiecare zi de întîrziere.

(3) Creditorul întreţinerii este în drept să ceară repararea daunei, cauzate prin întîrzierea executării obligaţiei de întreţinere din culpa debitorului, dacă aceasta nu a fost acoperită prin plata de penalităţi.

Codul de executare prevede:
Articolul 114. Modul de încasare a pensiei de întreţinere

şi a restanţelor la pensie

(1) Modul de încasare a pensiei de întreţinere şi a restanţelor la pensie este reglementat de Codul familiei.

(2) Dacă creditorul a retras documentul executoriu şi procedura a fost încheiată, la prezentarea ulterioară a documentului executoriu spre executare pensia de întreţinere se încasează de la data prezentării documentului executoriu, iar cuantumul restanţei se stabileşte de către instanţa de judecată, la cererea creditorului, în modul stabilit de Codul familiei.

(3) În cazul în care documentul executoriu este în proces de executare, iar pensia de întreţinere nu a fost reţinută, cuantumul restanţei se determină de către executorul judecătoresc pentru toată perioada anterioară printr-o încheiere motivată.

(4) Dacă debitorul nu a lucrat sau nu a beneficiat de prestaţii sociale în perioada în care s-a format restanţa sau nu a prezentat acte ce confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale, cuantumul restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecătoresc, pornindu-se de la salariul mediu pe ţară existent la momentul determinării restanţei.

20 martie 2023
Irina Clepalo
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii

Bună ziua Doamna Arina, la cele menționate de colegul dm-nul Serghei, Vă sugerez următorul lucru. Adresați-vă către executorul judecătoresc cu o cerere cu privire la înaintarea către instanța de judecată a demersului cu privire la aplicarea interdicției de părăsire a hotarelor RM. În acest caz, în cazul în care Tatăl... mai detaliat copilului v-a reveni în țară acesta nu va mai putea părăsi RM timp de 6 luni. La fel, adresați o cerere către ex. jud cu privire la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție cu privire la neîndeplinesc cerinţelor executorului judecătoresc și să-l exepdieze pentru examinare instanței de judecată. La fel acest lucru poste fi făcut și prin înaintarea materialelor corespunzătoare organului de urmărire penală. Iar la final puteți să Vă adresați cu cerere de chemare în judecată cu privire la decăderea din drepturile părintești pentru eschivarea de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere (pensiei alimenatre).

21 martie 2023