Taxa de stat

27 octombrie 2020 36

Buna ziua.Cine e scutit de achitarea taxei de stat? Pentru a fi scutit, este nevoie de depus o cerere aparte? Daca se poate, indicati legea si articolul unde este sunt prevazute inlesnirile si/sau scutirea la plata taxei de stat la depunerea cererii in judecata.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1216
din 03-12-1992
taxei de stat
Articolul 4. Înlesnirile vizînd taxa de stat
(1) Sînt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti:
1)... mai detaliat reclamanţii – persoane fizice – în acţiunile de încasare a sumelor retribuirii muncii şi alte cerinţe legate de activitatea de muncă;
2) reclamanţii – în acţiunile ce reies din dreptul de autor, precum şi din dreptul pentru descoperire, invenţie, propunere de raţionalizare şi pentru model industrial;
3) reclamanţii – în acţiunile de încasare a pensiei alimentare;
4) reclamanţii – în acţiunile de acoperire a daunei pricinuite de schilodire sau o altă lezare a sănătăţii, precum şi de decesul întreţinătorului;
5) reclamanţii – în cauzele de încasare a pagubei pricinuite prin poluarea mediului înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale;
6) procurorii – în cazurile stabilite de legislaţie privind apărarea drepturilor altor persoane şi a intereselor ocrotite de stat;
7) avocaţii parlamentari - pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;
8) prefecţii – pentru cererile privind declararea invalidităţii unui act emis de o autoritate a administraţiei publice locale;
9) părţile – în litigiile legate de recuperarea pagubei cauzate persoanei în legătură cu condamnarea nelegală, tragerea la răspundere penală, arestarea ca mod de aplicare a măsurii preventive, arestarea sau munca corecţională în calitate de sancţiune administrativă;
10) organizaţiile obşteşti ale invalizilor, instituţiile acestora, întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi producţie – în toate acţiunile.
11) Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor şi organele lor - în cazurile de intentare a acţiunilor privind apărarea intereselor patrimoniale ale statului.
12) organele de asistenţă socială - în acţiunile în regres de încasare a sumelor de ajutoare şi pensii plătite părţii lezate, precum şi de încasare a ajutoarelor şi pensiilor plătite greşit.
13) Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale, întreprinderile şi organizaţiile subordonate acesteia - în acţiunile de aplicare a sancţiunilor pecuniare.
14) administratorii din oficiu ai băncilor în acţiunile legate de lichidarea băncilor.
Plîngerile particulare asupra deciziilor judiciare nu sunt supuse taxei de stat.
Instanţa judecătorească, judecătorul, pornind de la situaţia patrimonială a cetăţeanului, în alte cazuri, sînt în drept de a-l elibera complet sau parţial de plata taxei de stat, iar privitor la persoanele juridice – de a eşalona sau a amîna achitarea taxei de stat.
Taxa de stat, de a cărei plată reclamantul a fost scutit, se încasează de la reclamat proporţional cu partea pretenţiilor satisfăcute.
(2) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru întocmirea actelor şi eliberarea documentelor de stare civilă:
1) persoanele – pentru înregistrarea naşterii, decesului, înfierii şi stabilirii paternităţii, de asemenea pentru rectificarea greşelilor, comise la înregistrarea acestor acte;
2) persoanele – pentru eliberarea conform hotărîrii instanţei judecătoreşti a adeverinţei privind desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria se desface cu persoane considerate în modul stabilit absente fără de veste sau incapabile din cauza bolii mintale sau debilităţii mintale, cu persoane condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani;
3) persoanele fizice – pentru eliberarea repetată a certificatelor de deces ale rudelor reabilitate sau substituirea celor eliberate anterior;
4) Ministerul Afacerilor Externe, organele de justiţie, birourile notariale – pentru eliberarea datelor din actele de stare civilă;
5) organele învăţămîntului public, inspecţiile pentru minori – pentru eliberarea repetată a certificatelor de naştere a copiilor orfani şi a copiilor rămaşi fără tutela părinţilor, pentru a-i repartiza în instituţii pentru copii de tip internat şi în instituţiile de învăţămînt.
(3) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de serviciile Ministerului Afacerilor Interne:
1) cetăţenii Republicii Moldova pentru eliberarea documentelor de plecare peste hotare şi pentru acordarea de servicii legate de plecarea peste hotare prin punctele controlului de grăniceri ale Republicii Moldova, dacă plecarea este legată de decesul celor apropiaţi (părinţi, copii, soţ, fraţi şi surori), precum şi de vizitarea mormintelor nu mai des de o dată în an;
2) persoanele oficiale de stat ale Republicii Moldova pentru eliberarea paşapoartelor diplomatice;
3) turiştii străini pentru înregistrarea paşapoartelor de străinătate;
4) persoanele fizice invitate în instanţele judecătoreşti străine în conformitate cu tratatele de acordare a asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale în calitate de părţi, martori, experţi în cauzele civile şi penale – pentru eliberarea documentelor de plecare peste hotare;
5) elevii care pleacă peste hotare pe linia Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului în vederea trecerii practicii de producţie şi la studii – pentru eliberarea paşapoartelor de străinătate;
6) persoanele care pleacă peste hotare pentru a se trata.
(4) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru înregistrarea domiciliului:
1) persoanele de vîrstă înaintată şi invalizii care locuiesc în aziluri de bătrîni şi invalizi;
2) elevii şcolilor-internat şi şcolilor profesional-tehnice care se află în asigurarea deplină a statului şi locuiesc în cămine.
La întocmirea paşapoartelor pentru cetăţenii trimişi în străinătate de întreprinderi, instituţii şi organizaţii în scop de serviciu taxa de stat este plătită de aceste întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
(5) În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari, sînt scutite de taxa de stat cererile adresate avocatului parlamentar.
(completat şi modificat prin LP784 din 03.02.2000, MO19-20/24.02.2000 art.106)

27 octombrie 2020