Termen de executare a pedepsei penale

19 mai 2022 28

Buna ziua. In decembrie 2019 o persoana a fost condamnata, in cadrul unui dosar penal pentru huliganism, la achitarea unei amenzi in marime de 35.000 lei. Pana in prezent, persoana vizata nu a primit nici o notificare de la executorul judecătoresc in vederea achitarii amenzii mentionate. Care este termenul de executare a sancțiunii? Este posibil ca acest termen sa expire fara a achita amenda?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Țurcan
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul penal
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua Vik.

Termenul de prescripție pentru încasarea amenzii este de 3 ani de la data când hotărârea a devenit definitivă. Adică dacă a fost contestată atunci de la data emiterii Deciziei Curții de Apel sau 30 de zile după emiterea Sentinței de condamnare dacă această Sentință nu a fost contestată.
Dacă... mai detaliat după expirarea a 3 ani nu a fost intentată procedura de executare atunci nu este necesară achitarea amenzii.

Însă bănuiesc că de fapt procedura de executare este pornită dar pur și simplu nu a ajuns scrisoarea executorului către persoană din cauza problemelor cu poșta. Atunci depinde doar dacă persoana a semnat sau nu avizul de recepție a scrisorii recomandate. Dacă persoana a semnat atunci amenda va trebui totuși să fie achitată.

20 mai 2022
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna VIK, eu îți aduc la cunoștință ce spune Codul penal Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală

(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:

a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;

b) 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai... mai detaliat puţin grave;

c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;

d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave;

e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave.

(2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată.

(3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.

(4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.

(5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni.

(6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.

(7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.

(8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrşite. Dacă este pronunțată sentința de condamnare, în 5 zile condamnatul cu sentința se prezint la organul de probațiune și face o declarație. De multe mori se întâmplă când instanțele de judecată nu-și onorează obligațiunile de serviciu și nu prezintă copia sentinței la organul de probațiune, se mai întâmplă.

21 mai 2022