Transferul persoanelor condamnate

9 iulie 2018 27

Buna ziua. As vrea sa stiu daca este posibila urgentarea transferarii condamnatului in statul de origine si care este procedura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Student
  • Dreptul penal

Bună ziua! Procedura transferării condamnatului în statul de origine este prevăzută în CONVENŢIE Nr. 1983 din 21.03.1983 ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE (Publicat : 30.12.2006 în Tratate Internationale Nr. 35 art Nr : 61 Data intrarii in vigoare : 01.09.2004)
Se disting 3... mai detaliat forme ale transferului persoanelor condamnate:
1) transferul persoanelor condamnate în cazul în care Republica Moldova este stat de condamnare ;
2) transferul persoanelor condamnate în cazul în care Republica Moldova este stat de executare**;
3) transferul persoanelor condamnate în cazul în care Republica Moldova este stat de tranzit.

Procedura privind transferul persoanelor condamnate în cele 3 cazuri este stipulată detaliat în actele normative, în special în Codul de procedură penală (art.551-557) şi
în Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (art.84-107).

Articolul 551. Temeiuri pentru transferul persoanelor condamnate
(1) Transferul persoanelor condamnate se efectuează în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova şi statul respectiv sînt părţi sau în condiţii de reciprocitate stabilite printr-un acord scris între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi instituţia respectivă a statului străin.
(2) Temei pentru transferul persoanelor condamnate poate fi:
1) cererea persoanei condamnate la închisoare de către o instanţă judecătorească din Republica Moldova de a fi transferată pentru executarea pedepsei în alt stat;
2) cererea persoanei condamnate la închisoare de către o instanţă judecătorească străină de a fi transferată pentru executarea pedepsei în Republica Moldova;
3) cererea de transferare înaintată fie de către statul de condamnare, fie de către statul de executare.

Articolul 552. Condiţiile transferului
(1) Transferul poate avea loc în următoarele condiţii:
1) condamnatul trebuie să fie cetăţean al statului de executare sau domiciliatul său permanent;
2) hotărîrea de condamnare trebuie să fie definitivă;
3) durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat, trebuie să fie de cel puţin 6 luni la data primirii cererii de transferare sau să fie nedeterminată;
4) transferul este consimţit de persoana condamnată, iar dacă, în raport cu vîrsta, starea fizică ori mintală a persoanei condamnate, unul dintre cele două state consideră necesar – de către reprezentantul legal al condamnatului;
5) fapta pentru care a fost condamnată persoana constituie infracţiune potrivit codului penal al ţării al cărei cetăţean este cel condamnat;
6) ambele state părţi au convenit asupra transferului.
7) instanţa care decide transferul este convinsă că persoana transferată nu va fi supusă unui eventual risc de tratament inuman şi degradant în statul în care urmează a fi transferată.
[Art.552 al.(1), pct.7) introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
(2) Consimţămîntul persoanei în privinţa căreia a fost pronunţată sentinţa nu se cere pentru transferul executării sentinţei dacă persoana în privinţa căreia a fost pronunţată sentinţa:
1) a evadat din statul în care a fost pronunţată sentinţa;
2) este subiectul unui ordin de expulzare sau deportare.
(3) În cazuri excepţionale, părţile pot conveni asupra transferului chiar dacă durata pedepsei pe care cel condamnat o are de executat este mai mică de 6 luni.

Articolul 553. Comunicarea de informaţii
(1) Orice condamnat, căruia i se pot aplica prevederile prezentului capitol, trebuie să fie informat de către autoritatea competentă a statului de condamnare despre dreptul de a obţine transferul său în vederea executării pedepsei în statul al cărui cetăţean este.
(2) Dacă condamnatul şi-a exprimat statului de condamnare dorinţa de a fi transferat, despre acest fapt statul trebuie să informeze statul al cărui cetăţean este condamnatul cît mai curînd posibil după ce hotărîrea judecătorească a rămas definitivă.
(3) Informaţiile trebuie să cuprindă:
1) numele, data şi locul naşterii condamnatului şi, dacă este posibil, adresa din statul al cărui cetăţean este;
2) expunerea faptelor pentru care a fost condamnat;
3) natura pedepsei, durata ei şi data cînd a început executarea acesteia.
(4) Condamnatul trebuie să fie informat în scris despre orice hotărîre luată de unul din cele două state cu privire la cererea de transferare.

Articolul 554. Cererea de transferare, documentele anexe şi răspunsul la ele
(1) Cererea de transferare trebuie să fie depusă în scris.
(2) La cerere se anexează:
1) un act care confirmă că persoana condamnată este cetăţean al statului de executare sau are în el domiciliu permanent;
2) declaraţia în scris a persoanei condamnate privind consimţămîntul ei la transfer;
3) copia de pe hotărîrea de condamnare, autentificată, cu menţiunea că este definitivă, precum şi copia de pe textele legilor aplicate în cauza respectivă;
4) certificatul în care este indicată durata pedepsei deja executate şi a arestării preventive, precum şi durata pedepsei ce urmează a fi executată.
(3) Cererea trebuie să fie adresată de către ministrul justiţiei al statului solicitant ministrului justiţiei al statului solicitat.
(4) Statul de executare, prin hotărîre judecătorească adoptată în condiţiile art. 556, în răspunsul său va menţiona dacă acceptă sau nu transferul persoanei condamnate şi, în caz de acceptare, va anexa la răspuns o copie a dispoziţiilor sale legale, din care să rezulte că faptele care au condus la condamnarea persoanei ar constitui infracţiune penală dacă ele ar fi săvîrşite pe teritoriul său, precum şi sancţiunea prevăzută de legea penală pentru aceste infracţiuni.
[Art.554 al.(4) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
(5) Dacă unul din state consideră necesar, poate solicita acte şi informaţii suplimentare.

Articolul 555. Consimţămîntul pentru transfer
(1) Condamnatul trebuie să-şi dea consimţămîntul pentru transfer benevol şi în deplină cunoştinţă a consecinţelor juridice care decurg din aceasta, în conformitate cu legea procesuală a statului de condamnare.
(2) Statul de condamnare trebuie să ofere statului de executare posibilitatea verificării dacă consimţămîntul pentru transfer a fost dat cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(1).

Articolul 556. Soluţionarea cererii de transferare
(1) În caz de acceptare a transferului, cererea de transferare a cetăţenilor Republicii Moldova condamnaţi în alt stat se transmite de către ministrul justiţiei, cu demersul său pentru soluţionare la instanţa egală în grad cu instanţa statului de condamnare, hotărîrea căreia urmează să fie executată. În cazul în care hotărîrea statului de condamnare este adoptată de o instanţă egală în grad cu judecătoria, demersul ministrului justiţiei şi cererea de transferare se adresează judecătoriei în raza teritorială a căreia se află Ministerul Justiţiei, iar dacă instanţa statului de condamnare este egală în grad cu curtea de apel, cererea şi demersul respectiv se adresează curţii de apel din municipiul Chişinău.
(2) Demersul ministrului justiţiei se soluţionează în şedinţă de un judecător în lipsa persoanei condamnate în modul prevăzut de prezentul cod pentru soluţionarea chestiunilor legate de executarea pedepsei, dar cu participarea reprezentantului Ministerului Justiţiei şi al apărătorului condamnatului. În cazul în care condamnatul nu are apărător ales, acesta este numit din oficiu.
[Art.556 al.(2) modificat prin LP48-XVI din 07.03.08, MO76-77/15.04.08 art.253]
(3) În cadrul soluţionării demersului privitor la transfer, instanţa verifică dacă sînt respectate condiţiile pentru transfer prevăzute de prezentul capitol, precum şi de tratatul internaţional în temeiul căruia se solicită transferul sau de acordul de reciprocitate.
(4) În urma soluţionării demersului, instanţa adoptă o încheiere, în care se menţionează:
1) denumirea instanţei statului străin, data şi locul adoptării sentinţei;
2) date despre ultimul domiciliu al condamnatului în Republica Moldova şi despre ocupaţia lui;
3) încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost condamnată persoana;
4) legea penală a Republicii Moldova care prevede răspundere pentru o infracţiune similară cu acea comisă de condamnat;
5) hotărîrea sa privind acceptarea sau, după caz, respingerea transferării cerute;
6) în cazul acceptării transferării cerute, instanţa va indica care procedură de executare o va alege: continuarea executării sentinţei sau schimbarea condamnării.
(5) Copia de pe hotărîrea instanţei se remite Ministerului Justiţiei pentru a o transmite statului de condamnare şi persoanei condamnate.

Articolul 557. Continuarea executării sentinţei şi schimbarea condamnării
(1) În cazul în care statul de condamnare acceptă transferarea condamnatului, instanţa decide asupra următoarelor:
1) dacă, prin încheierea adoptată în condiţiile art.556, a fost indicată procedura continuării executării pedepsei, instanţa stabileşte termenul pedepsei care nu a fost executat şi urmează a fi executat, tipul penitenciarului în care va fi executată pedeapsa;
[Art.557 al.(1), pct.1) modificat prin LP48-XVI din 07.03.08, MO76-77/15.04.08 art.253]
[Art.557 al.(1), pct.1) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
2) dacă, prin încheierea adoptată în condiţiile art. 556, a fost indicată procedura schimbării condamnării, instanţa va indica:
[Art.557 al.(1), pct.2) modificat prin LP48-XVI din 07.03.08, MO76-77/15.04.08 art.253]
[Art.557 al.(1), pct.2) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
a) încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost condamnat;
b) legea penală a Republicii Moldova care prevede răspundere pentru o infracţiune similară cu acea comisă de condamnat;
c) categoria şi termenul pedepsei principale şi complementare stabilite, termenul de pedeapsă care urmează să fie executat în Republica Moldova, tipul penitenciarului şi modul de reparare a prejudiciului în cazul acţiunii civile.
(2) În cazul în care categoria sau durata pedepsei pronunţate în statul de condamnare nu corespunde legii penale a Republicii Moldova, instanţa de judecată, prin hotărîrea sa, o poate adapta la pedeapsa prevăzută de legea naţională pentru infracţiuni de aceeaşi categorie. Această pedeapsă trebuie să fie cît mai adecvată pedepsei aplicate prin hotărîrea statului de condamnare. Prin natura sau prin durata sa, această pedeapsă nu poate fi mai aspră decît cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească limita maximă prevăzută de legea naţională.
(3) Partea din pedeapsa care a fost executată în statul de condamnare se deduce din durata pedepsei stabilite de instanţa naţională dacă pedepsele sînt de aceeaşi categorie. În cazul în care instanţa naţională stabileşte o altă categorie de pedeapsă decît cea aplicată prin hotărîrea statului de condamnare, la determinarea categoriei şi duratei ei se ţine cont de partea din pedeapsa executată.
(4) Pedeapsa complementară pronunţată prin hotărîrea instanţei statului de condamnare se execută în măsura în care este prevăzută de legea Republicii Moldova şi nu a fost executată în statul de condamnare.
(5) Încheierea instanţei privind punerea în executare a pedepsei poate fi atacată în condiţiile art.472.
(6) Copia de pe încheierea privind punerea în executare a pedepsei, intrată în vigoare, se transmite de către ministrul justiţiei al Republicii Moldova ministrului justiţiei al statului de condamnare.
(7) În caz de casare sau modificare a sentinţei statului de condamnare, precum şi de aplicare a actului de amnistie sau de graţiere adoptat de statul de condamnare cu privire la persoana care execută pedeapsa în Republica Moldova, chestiunea executării sentinţei revăzute, precum şi aplicării amnistiei sau graţierii, se soluţionează în condiţiile prezentului articol.

10 iulie 2018