Trebuie sa raspunda la intrebarile procurorului un fost lucrator de la Banca, sau trebuie sa se adreseze la banca si banca la lucrator?

11 august 2017 18

O asociatie nu a intors creditul la Banca. A fost judecata, Banca a cistigat si lucratorii asociatiei trebuie sa intoarca banii pe care i-au luat. Ei nu doresc desigur, spun ca nu ei au facut inscaliturile pe contractul de fidejusor. Procurorul se adreseaza direct la persoana care in timpul cela era lucratorul bancii, dar acum este la pensie. Poate ar trebuie sa se adreseze la banca si banca sa contacteze fostul lucrator.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Mecanismul de reglementare a raporturilor creditor-debitor-fidejusor se conține la textul art. 1155-1165 din Codul Civil al Republicii Moldova.

Astfel, pe linia fidejusor-debitor, avem:
Articolul 1162. Introducerea în cauză a debitorului
Dacă se intentează o acţiune împotriva fidejusorului, acesta este obligat să-l introducă în cauză pe debitor. În... mai detaliat caz contrar, debitorul are dreptul să ridice în acţiunea de regres a fidejusorului toate excepţiile pe care le-ar fi putut opune creditorului.
Articolul 1163. Regresul contra debitorului
(1) Fidejusorul care a executat obligaţia principală are drept de regres contra debitorului în mărimea sumelor pe care le-a plătit, inclusiv datoria principală, dobînda aferentă, precum şi toate cheltuielile pe care le-a suportat în legătură cu fidejusiunea.
(2) Fidejusorul nu are drept de regres faţă de debitorul care, de asemenea, a plătit datoria din cauza faptului că fidejusorul nu l-a anunţat despre plata efectuată.
(3) Fidejusorul poate acţiona contra debitorului chiar înainte de a fi plătit în cazul în care fidejusorul este urmărit în justiţie pentru plată sau dacă debitorul s-a obligat să-l elibereze de fidejusiune într-un termen determinat şi acesta a expirat.
(4) În cazul în care există mai mulţi debitori solidari, fidejusorul care a prestat fidejusiunea pentru toţi aceşti debitori are drept de regres contra fiecăruia din ei pentru a recupera integral ceea ce a plătit.
Articolul 1164. Cererea fidejusorului de a fi eliberat de
fidejusiune
(1) Dacă s-a obligat la indicaţia debitorului principal sau dacă, în urma prestării fidejusiunii, are drepturi de mandatar, în baza dispoziţiilor referitoare la gestiunea de afaceri, faţă de debitorul principal, fidejusorul poate cere acestuia să-l elibereze de fidejusiune dacă:
a) situaţia patrimonială a debitorului principal s-a înrăutăţit considerabil;
b) urmărirea în justiţie a debitorului principal este îngreuiată considerabil după preluarea fidejusiunii din cauza schimbării domiciliului, reşedinţei, sediului acestuia;
c) debitorul principal este în întîrziere cu îndeplinirea obligaţiei sale;
d) creditorul a obţinut o hotărîre judecătorească învestită cu formulă executorie împotriva fidejusorului.
(2) În cazul în care obligaţia principală nu este încă scadentă, debitorul principal poate să dea fidejusorului garanţii în loc să-l elibereze.
Articolul 1165. Înştiinţarea fidejusorului despre executarea
obligaţiei de către debitor
Debitorul care a executat obligaţia garantată prin fidejusiune trebuie să înştiinţeze de îndată fidejusorul. În caz contrar, fidejusorul care a executat obligaţia îşi menţine dreptul de a intenta o acţiune de regres împotriva debitorului.


Pe linia fidejusor-creditor sunt aplicabile următoarele norme:
Articolul 1155. Obligaţia creditorului de a informa
(1) Creditorul este obligat să furnizeze, la cererea fidejusorului, toate informaţiile utile privind conţinutul şi modalităţile obligaţiei principale şi privind stadiul de executare a acesteia.
(2) Fidejusorul nu poate renunţa anticipat la dreptul de informare.
Articolul 1156. Răspunderea fidejusorului
(1) În cazul neexecutării obligaţiei principale, fidejusorul şi debitorul sînt obligaţi solidar în faţa creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.
(2) Părţile pot conveni ca fidejusorul să fie obligat să plătească datoria numai după urmărirea debitorului. În acest caz, fidejusorul trebuie să indice bunurile debitorului şi să avanseze cheltuielile pentru urmărirea acestor bunuri.
Articolul 1157. Excepţiile pe care le poate invoca fidejusorul
(1) Fidejusorul poate opune creditorului toate excepţiile pe care le-ar putea opune debitorul. În caz de deces al debitorului principal, fidejusorul nu se poate prevala de faptul că moştenitorii răspund limitat pentru obligaţia debitorului.
(2) Fidejusorul nu pierde dreptul de a invoca o excepţie doar prin faptul că debitorul principal renunţă la aceasta.
(3) Fidejusorul poate refuza satisfacerea cerinţelor creditorului atît timp cît debitorul are dreptul de a ataca actul care stă la baza obligaţiei.
(4) Dreptul prevăzut la alin.(3) este recunoscut fidejusorului şi în cazul în care creditorul poate să-şi satisfacă creanţa faţă de debitorul principal prin compensarea datoriei sale faţă de acesta.
Articolul 1158. Micşorarea de către creditor a garanţiilor
Dacă creditorul micşorează, în defavoarea fidejusorului, anumite drepturi de gaj ori alte garanţii sau drepturi de preferinţă, existente în momentul constituirii fidejusiunii ori obţinute ulterior de debitorul principal şi destinate dreptului garantat prin fidejusiune, obligaţia fidejusorului se reduce cu o sumă corespunzătoare acestei micşorări.
Articolul 1159. Solidaritatea fidejusorilor
(1) În cazul în care mai multe persoane au prestat o fidejusiune aceluiaşi creditor pentru aceeaşi obligaţie, fiecare din ele este obligată pentru întreaga datorie dacă părţile nu au convenit asupra beneficiului de diviziune.
(2) În cazul în care părţile au convenit asupra diviziunii, fidejusorii pot cere ca creditorul să-şi divizeze acţiunea şi să o reducă la partea pe care o datorează fiecare dintre ei.
Articolul 1160. Informarea despre întîrzierea executării
obligaţiilor
Dacă debitorul principal este în întîrziere cu executarea obligaţiilor sale, creditorul trebuie să-l informeze despre aceasta pe fidejusor.
Articolul 1161. Subrogarea fidejusorului în drepturile creditorului
(1) Fidejusorul care a executat obligaţia principală se subrogă în drepturile pe care creditorul le avea contra debitorului. Transmiterea dreptului de creanţă nu se poate efectua în dauna creditorului. Excepţiile debitorului principal bazate pe relaţia dintre el şi fidejusor rămîn neatinse.
(2) După ce fidejusorul execută obligaţia, creditorul este obligat să-i remită documentele care atestă creanţa împotriva debitorului, precum şi drepturile care garantează această creanţă.

Soluționarea speței depinde mult de prevederile contractuale.
Dar regula generală este că fidejusorul și debitorul se obligă solidar față de creditor, adică executare obligației de către oricare din ei eliberează cealaltă parte de obligativitatea executări.
Dacă obligația este executată de către fidejusor, acesta are drept ulterior de regres contra debitorului.

Succese!

23 august 2017