Unde ne putem adresa ?

29 iunie 2018 15

Bună ziua! Consiliul local a votat tarifele la apa - 8 lei până la 10 cuburi de apă și 20 lei după, pe când era 8 lei nelimitat. Cine trebuie să constate tarifele nu ar trebui să fie o normă e prea mult 20 lei. Au ei dreptul să facă ce vor sau este o normă oarecare? Care este procedura de a anula această decizie căci lumea se revoltă și nu e de acord.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Dna Aliona,
De fapt, Consiliul local are anumite atribuții în competența sa printre care și cea de stabilire a prețurilor anumite chestiuni.

LEGE privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006
Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi... mai detaliat decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe:
a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;
b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului);
c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;
e) decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;
[Art.14 al.(2), lit. e) modificată prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local;
f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;
[Art.14 al.(2), lit. f1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
g) decide efectuarea auditului intern;
h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;
[Art.14 al.(2), lit. h) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;
i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;
[Art.14 al.(2), lit. i1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
[Pct.14 al.(2), lit.j1) introdusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;
l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora;
m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului), cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice, şi regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;
[Art.14 al.(2), lit.m) modificată prin LP10 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.610]
n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;
o) aprobă, în condițiile legii, planurile urbanistice generale ale localităților din componenta unității administrativ-teritoriale respective;
[Art.14 al.(2), lit.o) în redacția LP5 din 08.02.18, MO77-83/09.03.18 art.160]
o1) asigură integrarea şi implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local și aprobă programe şi contribuie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în condiţiile legii; examinează şi adoptă decizii pe marginea rapoartelor şi a informaţiilor primarilor, informaţiilor consilierilor despre situaţia în domeniu la nivel local; dezvoltă parteneriate cu organizaţii necomerciale şi internaţionale pentru realizarea politicilor locale în domeniu;
[Art.14 al.(2), lit.o1) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;
p1) aprobă, conform necesităţilor comunităţii, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;
[Art.14 al.(2), lit.p1) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, inclusiv aprobă cerinţe privind regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul;
[Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
[Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
[Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
[Art.14 al.(2), lit.q) modificată prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
q1) aprobă regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în localitatea respectivă;
[Art.14 al.(2), lit.q1) introdusă prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii;
s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;
[Art.14 al.(2), lit.s1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;
[Art.14 al.(2), lit.t) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;
[Art.14 al.(2), lit.u) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
v1) contribuie, în condițiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;
[Art.14 al.(2), lit.v1) introdusă prin LP292 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.56]
w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora;
w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;
[Art.14 al.(2), lit.w1) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
[Art.14 al.(2), lit.x) modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
x1) aprobă cuantumul mijloacelor financiare ce se alocă pentru întreținerea serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri din raza teritoriului administrat în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale;
[Art.14 al.(2), lit.x1) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în localităţile compact sau mixt populate de romi;
[Art.14 al.(2), lit.y1) introdusă prin LP69 din 05.04.13, MO91/20.04.13 art.290]
y2) decide instituirea funcţiei de specialist pentru protecţia drepturilor copilului;
[Art.14 al.(2), lit.y2) introdusă prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local;
z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
[Art.14 al.(2), lit.z1) introdusă prin LP72 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.270]
(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.
(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8

29 iunie 2018