Vanzare-cumparare teren

25 ianuarie 2019 54

Buna ziua! Spuneţi-mi, vă rog, dacă un teren agricol este dat în arendă pe un termen de 10 ani şi este înregistrat la cadastru, pot sa cumpar terenul dat? Am fost la notar si mi-a spus ca fara acordul arendasului nu este posibil, dar arendasul vrea sa cumpere el terenul. Cum sa procedez? Mulţumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună D-le Valeriu,
Dacă bunul închiriat, după ce a fost predat arendasului, este înstrăinat de proprietar unui terț, acesta din urma se subrogă proprietarului în drepturile și obligațiile decurgînd din arendă.
Aceasta presupune ca totuși poate fi încheiat un contract de vânzare-cumpărare.
Articolul 900 Cod civil se aplică în mod corespunzător prevederilor contractului... mai detaliat de arendă dacă, arendă nu prevede altfel.
Totodată, Legea nr. 198 cu privire la arenda în agricultură prevede următoarele:
Articolul 14. Rezilierea contractului de arendă
(1) Contractul de arendă se reziliază:
a) prin acordul comun al părţilor contractante;
b) prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, la cererea uneia dintre părţile contractante, în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale specificate la alin.(3) şi (4).
(2) Acordul părţilor contractante privind rezilierea contractului de arendă se încheie în formă scrisă.
(3) Arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd arendaşul:
a) nu a înregistrat contractul în termenele prevăzute de prezenta lege;
b) refuză să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract;
c) a schimbat modul de folosinţă a bunurilor arendate fără consimţămîntul arendatorului;
d) a înrăutăţit starea bunurilor astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului;
e) nu a achitat plata pentru arendă în decursul a 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract;
f) a încheiat un contract de subarendă fără consimţămîntul arendatorului.
(4) Arendaşul este în drept să ceară rezilierea contractului de arendă în cazul cînd:
a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract, nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate;
b) bunurile arendate, din motive ce nu depind de voinţa sa, au ajuns într-o stare inutilizabilă;
c) se află în incapacitate de muncă, este privat de libertate ori au survenit alte circumstanţe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului.
(5) Partea contractantă care intenţionează să rezilieze contractul de arendă înştiinţează în scris partea cealaltă cu cel puţin 3 luni înainte de recoltare.
(6) Contractul de arendă a bunurilor agricole poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniţiativa părţilor.

26 ianuarie 2019