Vânzarea imobilului cumpărat în timpul căsătoriei

9 noiembrie 2022 68

Bună ziua. Este posibil ca soțul să vândă apartamentul cumpărat în timpul căsătoriei, dacă este înscris doar el ca titular, iar la cadastru nu a fost notată calitatea de bun comun în devălmășie? Am citit informații pe internet și nu îmi este totuși clar. Vă rog să îmi explicați. Dacă eu nu am fost înscrisă la cadastru, poate să îl înstrăineze singur? Pot să înscriu jumătatea mea pe mine fără acodul lui? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Orice bun obținut contra cost in timpul căsătoriei este comun indiferent de înscrierea de la cadastru, astfel notarul e obligat sa vă atragă in calitate de coproprietar, se verifica in baza de date existența casatoriei la momentul obținerii bunului.
Pe scurt, nu e posibil

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

niște prevederi din Legea cadastrului bunurilor imobile...............(11) Dacă în registrul bunurilor imobile un soț este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat, dar este notată calitatea dreptului de bun comun al soților, înregistrarea înstrăinării sau grevării acelui drept se va efectua doar cu acordul celuilalt soț. Acordul poate fi cuprins... mai detaliat în actul juridic prin care se înstrăinează sau se grevează dreptul sau într-o declarație autentificată notarial sau semnată în fața registratorului..............................din aceste prevederi parcă ar reieși că Dacă în registrul bunurilor imobile un soț este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat și nu este notată calitatea dreptului de bun comun al soților, soțul-titularul dreptului înregistrat l-ar putea înstrăina liber........dar, mai există prevederi, mai căutăm.....

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Articolul 38. Rectificarea, modificarea și corectarea

erorilor materiale

(1) Rectificarea unei înregistrări sau a unei înregistrări provizorii se face la cererea persoanei interesate, în temeiul declarației, autentificată notarial... mai detaliat sau semnată în fața registratorului, a titularului dreptului ce urmează a fi radiat ori modificat sau în temeiul hotărârii judecătorești irevocabile. În cazul unei autorități publice, consimțământul pentru rectificare poate fi exprimat în adresarea scrisă a acesteia. Dacă, potrivit legislației, pentru rectificare este necesar și acordul altor persoane decât titularul dreptului ce urmează a fi rectificat, ca administratorul procesului de insolvabilitate, executorul judecătoresc care a aplicat măsuri de asigurare, exprimarea acordului se face printr-o adresare scrisă.

(2) Dacă acțiunea în rectificare sau acțiunea în înregistrare a fost notată în registrul bunurilor imobile, în temeiul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a admis acțiunea, toate celelalte drepturi înregistrate sau notate după notarea acțiunii se vor radia sau se vor modifica la cererea persoanei interesate odată cu dreptul autorului lor, nefiind necesar consimțământul titularilor lor.

(3) Rectificarea registrului prin înregistrarea dreptului de proprietate în devălmășie, dacă dreptul a fost înregistrat doar în folosul unuia dintre soți, se va putea face la cererea soțului, cu prezentarea consimțământului autentificat notarial sau exprimat în declarația, semnată în fața registratorului, a soțului al cărui drept este înregistrat. Registratorul va decide rectificarea dacă din conținutul certificatului de căsătorie, corelat cu situația juridică a dreptului, rezultă că dreptul de proprietate s-a dobândit în timpul căsătoriei, iar, conform legii, nu urmează a fi atribuit la categoria bunurilor personale ale soțului indicat în actul justificativ.

iată aici acest alin.(3) e interesant......se cere consimțământul soțului al cărui drept este înregistrat..........

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

așa din grabă....deci reiese că...dacă soțul nu vrea să dea acordul la Rectificarea registrului prin înregistrarea dreptului de proprietate în devălmășie, adică să vă includă și pe dvs ca coproprietar, atunci există acțiunea în rectificare (îl dați în judecată)........totodată, odată ce ați depus cererea de chemare în judecată (acțiunea în... mai detaliat rectificare), aveți posibilitatea de a nota acțiunea în rectificare în Registrul Bunurilo Imobile și dacă soțul este de rea-credință și înstrăinează cumva bunul imobil, atunci, odată cu admiterea cererii de chemare în judecată a dvs, toate înscrierile din Registrul Bunurilor Imobile de după notarea acțiunii în justiție nu vor fi valabile și va fi rectificat Registrul prin includere dvs în calitate de coproprietar..............dar mai există niște reglementări, cum le găsesc, le scriu....

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

deja din Codul Civil...........Articolul 570. Actele de dispoziţie asupra bunurilor proprietate comună în devălmăşie

(1) Fiecare din coproprietarii devălmaşi poate dispune de bunul mobil proprietate comună în devălmăşie dacă acordul încheiat între ei nu prevede altfel.

(2) Pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmăşie este necesar acordul scris... mai detaliat al tuturor coproprietarilor devălmaşi.

(3) Actul juridic de dispoziţie încheiat de unul dintre coproprietarii devălmaşi poate fi declarat nul dacă se face dovadă că cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie despre acordul care limitează dreptul de dispoziţie, despre faptul că ceilalţi coproprietari devălmaşi sînt împotriva încheierii actului juridic sau că nu a fost cerut acordul la înstrăinarea imobilelor.

Articolul 572. Proprietatea comună în devălmăşie a soţilor

(1) Bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri.

(2) Orice bun dobîndit de soţi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în devălmăşie pînă la proba contrară.

(3) În cazul în care bunul comun reprezintă un drept care, conform legii, se dobîndește prin înregistrare într-un registru de publicitate, iar dreptul este înregistrat doar în folosul unuia dintre soți, oricare dintre soți poate cere să se noteze în registrul de publicitate calitatea acelui drept de bun comun al soților. În lipsa acestei notări, față de terțul dobînditor al dreptului înregistrat ori al unei grevări asupra acelui drept nu se poate invoca calitatea lui de bun comun al soților, cu excepția cazului în care se va demonstra că dobînditorul a cunoscut această calitate pe altă cale.

iată aici alin.(3) al acestui art.572, Cod Civil..e problema............dar mi se pare că el nu se aplică dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile....(mai vedem)...........dar acest alineat prevede că dacă nu s-a notat calitatea de drept comun al soților, atunci poate avea loc înstrăinarea unui terț și nu se va putea invoca ulterior calitatea lui de bun comun al soților...............foarte interesant................deja trebuie văzute prevederile din procedura notarială dacă vă protejează pe dvs, soțul care încă nu este înregistrat în registru ca coproprietar, chiar dacă bunul este proprietate comună în devălmășie..............

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

procedura notarială.......LEGE Nr. 246
din 15-11-2018
privind procedura notarială..........Articolul 33. Stabilirea regimului proprietății

comune a soţilor

(1) Stabilirea regimului proprietăţii comune a soţilor se efectuează în baza documentelor prezentate și a declarației... mai detaliat pe proprie răspundere a titularului dreptului sau a reprezentantului său. În cazul în care informaţia din documentele prezentate nu corespunde cu declaraţia pe proprie răspundere, notarul va solicita titularului de drept sau reprezentantului acestuia prezentarea altor documente justificative.

(2) În actul juridic, notarul face menţiunea despre regimul proprietății și modul în care a fost stabilit acest fapt.

9 noiembrie 2022