Viza de resedinta

9 martie 2020 17

Unde sa ma adresez pentru obtinerea vizei de resedinta? Locuim la gazda in Durlesti, stapana apartamentului se afla peste hotare. Avem nevoie de viza pentru a inscrie copilul la gradinita.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Ionasco,

Înregistrarea la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului depusă la ASP însoţită de următoarele documente:

- actul de identitate de uz intern; actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;
- dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.... mai detaliat
- declaraţia de primire în spaţiu de către:
1) chiriaş şi de membrii majori ai familiei, care sînt înregistraţi la domiciliu pe adresa respectivă – dacă spaţiul locativ face parte din fondul de stat, departamental, municipal sau obştesc;
2) proprietarul sau coproprietarii locuinţei – dacă spaţiul locativ face parte din fondul locativ privat. Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal.

Declaraţia de primire în spaţiu se depune în scris personal sau prin reprezentant în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de persoanele care desfăşoară activitate notarială. Actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ este unul dintre următoarele:
- actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare (contract de vînzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor legal etc.) şi înregistrat la organul cadastral.
În cazul în care proprietarul imobilului, din anumite circumstanţe, nu poate prezenta documentul respectiv, este în drept să prezinte -- extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de organul cadastral, care este valabil pe un termen de 2 luni de la data eliberării;
- bonul de repartiţie a locuinţei; bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin;
- contractul de locaţiune sau sublocaţiune; decizia autorităţilor administraţiei publice locale (preturii, primăriei) cu privire la modificarea contractului de închiriere a încăperii de locuit ca urmare a faptului că în calitate de chiriaş este declarată o altă persoană;
- hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă despre recunoaşterea dreptului persoanei la spaţiul locativ în imobilul respectiv;
- extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă existenţa spaţiului locativ şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti; demersul administraţiei instituţiei de ocrotire şi de protecţie socială, instituţiei medico-sanitare specializate, şcolii-internat, orfelinatului, casei de copii de tip familial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament şi a altor instituţii specializate ce dispun de spaţii locative.

Taxa: 10 Lei.


9 martie 2020