Viza de resedinta temporara

13 martie 2019 22

Daca am viza de resedinta in Chisinau, dar doresc sa-mi fac o viza de resedinta temporara (pe un an) intr-un sat, care este procedura? Trebuie obligatoriu sa-mi schimb buletinul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Referitor la procedura de înregistrare a persoanei la reşedinţă (pct. 99 – 104, HOTĂRÎRE Nr. 125 din 18-02-2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova):

99. Persoanele fizice, care îşi stabilesc sau îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa depun cererea de înregistrare la subdiviziunile ÎS „CRIS... mai detaliat „Registru” sau, după caz, la Biroul migraţie şi azil.

101. Înregistrarea persoanei la reşedinţă nu atrage după sine radierea obligatorie din evidenţa de la domiciliu.

102. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

1) actul de identitate de uz intern;

2) actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;

3) dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.

103. În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţă în locuinţa asupra căreia nu are drept de folosinţă, suplimentar se depune în scris declaraţia de primire în spaţiu de către:

1) chiriaş şi de membrii majori ai familiei, care sînt înregistraţi la domiciliu pe adresa respectivă – dacă spaţiul locativ face parte din fondul de stat, departamental, municipal sau obştesc;

2) proprietarul sau coproprietarii locuinţei – dacă spaţiul locativ face parte din fondul locativ privat.

104. Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal. În cazul în care schimbarea domiciliului sau a reşedinţei nu condiţionează schimbarea actului de identitate se permite depunerea cererii prin reprezentantul împuternicit prin procură, eliberată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

În cazul minorului sau al persoanei plasate sub tutelă sau curatelă în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul minorului, rămas fără ocrotire părintească – autoritatea tutelară.

105. Declaraţia de primire în spaţiu se depune în scris personal sau prin reprezentant în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de persoanele care desfăşoară activitate notarială.

Referitor la întrebarea a doua, iată cazurile în care legea prevede necesitatea de preschimbare a actului de indentitate (buletinul):

122. În cazul radierii din evidenţa la domiciliu fără înregistrare la o altă adresă buletinul de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova, buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiaţi şi permisul de şedere permanentă de generaţia II şi actele de identitate de uz intern de generaţia a III-a devin nevalabile din momentul radierii.

123. Dacă în procesul de înregistrare a persoanei la domiciliu sau la reşedinţă, în Registrul de stat al populaţiei au fost incluse date eronate, incomplete despre persoană sau despre adresa de domiciliu/reşedinţă a acesteia sau informaţia nu s-a actualizat în termenul stabilit, subdiviziunile ÎS „CRIS „Registru” sau Biroul migraţie şi azil au obligaţia în temeiul actelor justificative prezentate de solicitant, specificate la punctul 106 din prezentul Regulament să întreprindă măsuri de rectificare, completare sau de actualizare a informaţiei respective, în termen de pînă la 10 zile. În aceste situaţii se aplică menţiunea corectă privind înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă în actul de identitate, fişa de însoţire sau, după caz, are loc schimbarea documentului.

Deci, doar în cazul în care are loc radierea de la evidenţă fără înregistrarea la o altă adresă precum şi, în cazul în care au fost comise greşeli în cadrul procesului de înregistrare, are loc pschimbarea buletinului de identitate.

Servus

14 martie 2019