Разрешение на оружие

12 ноября 2019 12

Хочу получить разрешение на оружие. В 2006 г. имел уголовную судимость по статье связанной с наркотиками. Обращался в казиер за получением справки о несудимости. Справку выдали, написано не судим. Могу ли я в таком случае получить разрешение на огнестрельное оружие?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Юрисконсульт
  • Гражданское право

Bine ai venit pe yAvo!
•••

Articolul 7. Condiţiile de acordare a permisului de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, a permisului de armă
(1) Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor prevăzute la art.8 alin.(1)... mai detaliat dacă nu se află în una din situaţiile specificate la alin.(2) din prezentul articol şi întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au împlinit vîrsta de 21 de ani;
b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condiţiile legii, cu excepţia personalului atestat sau în rezervă din cadrul autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi al ordinii publice, precum şi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, al Procuraturii şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
c) dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor;
d) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii;
e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor.
(2) Permisele prevăzute la alin.(1) nu se acordă persoanelor care se află în una din următoarele situaţii:
a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare;
b) au antecedente penale;
c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura de anulare s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art.8 alin.(2);
d) au pierdut sau li s-au sustras, în ultimii 5 ani, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării;
e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracţiuni comise cu intenţie cu folosirea armelor sau a muniţiilor, a substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, dar şi pentru purtarea, păstrarea, procurarea, producerea, fabricarea, transportarea sau comercializarea ilegală a acestora;
f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave comise cu intenţie;
g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi se află la evidenţă specială în organele de poliţie;
h) în privinţa cărora au fost aplicate ordinul de restricţie de urgenţă sau ordonanţa de protecţie.

—-

Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
(1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:
a) liberate de pedeapsă penală;
b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;
c) liberate, potrivit actului de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare;
d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;
e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;

[Lit.f) exclusă prin Legea nr.53-XVI din 13.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

g) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;
h) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;
i) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;
j) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.
(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.
(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

21 ноября 2019