Arvună la cumpărarea unui imobil

22 june 2020 103

Vreau să cumpăr o casă, însă vânzătorul încă nu are calitatea proprietar, urmează în scurt timp să i se elibereze certificatul de moștenitor. Am decis să achit o arvună. Cum trebuie de procedat în cazul dat? Ce act să întocmim?

Lawyer comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Advocate
  • Civil law
  • Real estate law
  • Business law
  • Traffic violations
  • Other areas

Buna
cel mai simplu este Arvuna, reprezintă o formă precontractuală astfel urmînd să fie identificat sigur și corespunzător datele părților, momentului executării cît și obligațiile ce rezultă din acesta, obligațiile în caz de neexecutare, și altele... .
Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună

(1) Arvuna este o suma de bani sau... mai detaliat un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.

(2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute.

Mai complex ar fi
Articolul 999. Antecontractul și contractul definitive

(1) Antecontractul este contractul prin care o parte (promitent) se obligă față de cealaltă parte (beneficiar) să încheie în viitor un alt contract (contract definitiv) la cererea beneficiarului. Această obligație poate fi asumată și de către ambele părți.

(2) Antecontractul trebuie să prevadă clauzele esențiale ale contractului definitiv și să fie încheiat în forma cerută de lege pentru contractul definitiv, sub aceeași sancțiune.

(3) Partea contractantă care are doar calitatea de beneficiar nu poate fi obligată la încheierea contractului definitiv și nici nu poartă răspundere pentru că a ales să nu-l încheie.

(4) Sumele plătite și alte prestații executate în temeiul antecontractului se prezumă a fi un avans în contul prestațiilor care vor fi datorate prin contractul definitiv. Cu toate acestea, chiar dacă bunul deja s-a predat, dreptul de proprietate ori alt drept real asupra acestuia nu se poate dobîndi decît în temeiul contractului definitiv.

(5) Stipulația prin care părțile se obligă să negocieze în vederea încheierii sau modificării unui contract nu constituie antecontract.

22 june 2020