Moștenire mult întârziată

25 january 2023 74

Bună ziua. Părinții au decedat 35 de ani in urma și mi-au lăsat moștenire o casă în sat cu terenul aferent.Testamentul pe care l-am avut, l-am pierdut și nu am făcut documentele necesare. Acum pentru întocmirea documentelor de moștenire, se vor aplica prevederile legii noi sau ale celei vechi? Mersi.

Lawyer comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Advocate trainee
  • Civil law
  • Labour law
  • Family law
  • Real estate law
  • Traffic violations
  • Business law

Bună ziua.
De regulă ar trebui să se aplice legea care era în vigoare la momentul decesului celor care au lăsat moștenirea.
Dacă corect am calculat, anul decesului ar fi 1987, perioadă în care Republica Moldova încă era parte din URSS.
Atunci în vigoare era codul civil din 1964 care prevedea următoarele... mai detaliat despre acceptarea succesiunii:
Articolul 581. Acceptarea succesiunii
Pentru a dobîndi succesiunea moştenitorul trebuie s-o accepte. O succesiune nu poate fi acceptată sub condiţie sau cu rezerve.
Se consideră, că moştenitorul a acceptat succesiunea, dacă el a întrat de fapt în posesia sau administrarea bunurilor succesorale sau dacă a depus la organul notarial al locului deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a ei.
Actele arătate în prezentul articol trebuie să fie săvîrşite în curs de şase luni din ziua deschiderii succesiunii.
Persoanele, pentru care dreptul la succesiune se naşte numai în caz de neacceptare a succesiunii de către alţi moştenitori, pot declara, că consimt să accepte succesiunea în cursul părţii rămase a termenului pentru acceptarea succesiunii. Dacă această parte este mai mică de trei luni, ea va fi prelungită pînă la trei luni.
Succesiunea acceptată este considerată, că aparţine moştenitorului din momentul deschiderii succesiunii.
Articolul 582. Prelungirea termenului pentru acceptarea
succesiunii
Termenul pentru acceptarea succesiunii, stabilit de articolul 581 din prezentul Cod, poate fi prelungit de către instanţa de judecată, dacă aceasta găseşte, că el a fost scăpat din motive întemeiate. Succesiunea poate fi acceptată după expirarea termenului susarătat şi fără a se cere aprobarea instanţei judecătoreşti, dacă toţi ceilalţi moştenitori, care au acceptat succesiunea, îşi vor da pentru aceasta consimţămîntul.
În aceste cazuri moştenitorului, care a scăpat termenul pentru acceptarea succesiunii, i se transmite numai acea parte din bunurile ce i se cuvin, care, fiind acceptată de ceilalţi moştenitori sau trecută la stat, s-a păstrat în natură, precum şi mijloacele băneşti realizate în urma vînzării celorlalte bunuri ce i se cuvin.
Articolul 583. Transmiterea dreptului de acceptare a
succesiunii
Dacă moştenitorul, chemat la succesiunea legală sau testamentară, a decedat după deschiderea ei, fără a dovedi s-o accepte în cursul termenului stabilit (articolul 581 din prezentul Cod), dreptul de a accepta partea ce i se cuvine din succesiune se transmite moştenitorilor lui.
Acest drept al moştenitorului decedat poate fi exercitat de moştenitorii lui, pe baza dispoziţiilor generale, în cursul părţii rămase a termenului pentru acceptarea succesiunii. Dacă partea rămasă a termenului este mai mică de trei luni, ea va fi prelingită pînă la trei luni.


Totodată, ca să nu vă complicați cu procedura succesorală, dacă această perioadă de timp v-ați folosit de această casă ca un proprietar, puteți încerca procedura de uzucapiune pentru a dobîndi dreptul de proprietate:
Codul de procedură civilă prevede:
Articolul 328. Cuprinsul cererii de uzucapiune
(1) Petiţionarul va arăta în cererea de uzucapiune data de la care posedă bunul sub nume de proprietar, temeiul uzucapiunii, faptul dacă bunul posedat este sau nu înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege, precum şi numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia, dacă îl cunoaşte.
(2) La cererea de uzucapiune se vor anexa:
a) un certificat de deces care atestă că titularul dreptului înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege este decedat sau, după caz, un certificat (confirmare, extras etc.) emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege şi-a încetat existenţa;
b) un certificat eliberat de autoritatea competentă, din care să rezulte faptul dacă moştenirea titularului înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege a fost sau nu deschisă, iar în caz afirmativ, cine sînt moştenitorii;
c) în cazul imobilelor, un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale;
d) certificatul privind absenţa datoriilor la bugetul public naţional al petiţionarului;
e) înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, atunci cînd este cazul;
f) în cazul imobilelor, documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;
g) extrasul din registrul de publicitate prevăzut de lege pentru informare, cu arătarea titularului înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege ori a înregistrării declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă bunul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de autoritatea competentă care deţine registrul respectiv; în cazul în care imobilul nu este înregistrat în registrul de publicitate prevăzut de lege în folosul altei persoane şi nici grevat de sarcini, un certificat emis de organul cadastral teritorial, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost atribuit un număr cadastral la înregistrarea imobilului;
h) lista cuprinzînd numele, prenumele şi domiciliul a cel puţin 2 martori.

25 january 2023