Vreau sa trec vama singur, dar sunt minor

16 november 2019 16

Exista vre-o procură care se face pe numele minorului pentru a putea pleca singur în România? Accentuez că minorul trebuie să treacă vama fără vreun matur.

Lawyer comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Advocate
  • Civil law
  • Family law
  • Real estate law
  • Business law
  • Other areas
  • Criminal law
  • Labour law
  • Other violations

Buna

Răspunsul îl regăsiți în legea expusă mai jos:

LEGE Nr. 269
din 09-11-1994
cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova

Publicat : 26-01-1995 în Monitorul Oficial Nr. 6 art. 54
Versiune în vigoare din data 02.06.17 în baza modificărilor
... mai detaliat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297Parlamentul adoptă prezenta lege.

Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova, reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte. Restricţiile temporare la eliberarea actelor de ieşire şi de intrare sînt reglementate prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova

(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.

(11) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.

(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituții de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituția de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.

Capitolul II

CERERILE DE IEŞIRE ŞI INTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 2. Temeiul eliberării paşaportului şi a documentului de călătorie

(1) Temei pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova, a documentului de călătorie apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit.

(2) Temei pentru eliberarea documentului de călătorie refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit, cu prezentarea copiei de pe decizia Direcției azil și integrare a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, împuternicite cu acordarea statutului de refugiat sau protecţiei umanitare.

Articolul 3. Depunerea cererii

(1) Cererea privind eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se depune la organele competente în modul stabilit de Guvern.

(2) Copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei li se eliberează paşapoarte în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii lor legali.

(3) Copiii în vîrstă de 10-18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate îşi prezintă consimţămîntul exprimat prin declaraţie, în care semnătura lor se legalizează notarial.

(4) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică persoanelor care au încheiat o căsătorie legală pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.

(5) În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.

(Se substituie prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297)

Articolul 4 Examinarea cererii

(1) Cererea de ieşire şi intrare în Republica Moldova este examinată în termen de pînă la o lună, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al solicitantului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate de peste hotare sau de decesul acesteia - în decursul a 3 zile.

(2) Cererea de ieşire din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară se examinează în termen de pînă la 3 luni

(3) Rezultatele examinării cererii se aduc la cunoştinţa solicitantului în scris. În cazul respingerii cererii, cererea repetată se examinează după înlăturarea cauzelor care au generat refuzul.

Capitolul V

STATUTUL JURIDIC AL PERSOANELOR CARE IES ŞI CARE

INTRĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ies şi care intră în Republica Moldova

(1) Persoanele care ies şi care intră în Republica Moldova pentru domiciliere sau şedere provizorie au drepturi şi obligaţii stabilite de legislaţia în vigoare.

(2) Orice limitare arbitrară a drepturilor civile, a drepturilor la muncă şi la locuinţă este interzisă.

(4) Cetăţenii Republicii Moldova, apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară domiciliaţi în Republica Moldova care vor să se domicilieze în alte ţări obţin paşaportul sau documentul de călătorie după ce şi-au onorat obligaţiunile patrimoniale faţă de alte persoane fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea, drepturilor şi intereselor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor.

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 12. Tratatele internaţionale

În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, sînt aplicate normele tratatului internaţional.

17 november 2019